Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 SEKSIÓUN 8

Dan le liábingua lamiselu

Dan le liábingua lamiselu

“Ligía lébubei buin hiña lan lau ugundani, lau sun lunti lan funa hasufurirun saragu óuchawaguni luagu murusun dan.” (1 Féduru 1:6)

Íbini hadügüni sun hiyaraati lun gunda lan hibagari keisi maríeitiña luma keisi iduheñu, ñeinbei dan lasuseredun katei magurabúnti le agidaruti hugundan (Apurichihati 9:11). Gama lumoun, íderagua lumutiwa Bungiu dan le wagagibudagun luma lénrengunga. Anhein hafalara adundehani tídangiñeti Bíbülia le lunbei wakutihani, gayaraabei hawanduni dandu huguya kei hiduheñu íbini lamiselu le wéiritimabei.

 1 AFIÑE HUMÁ LUAGU HEOWÁ

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Ígira huméi sun katei lun Bungiu, lugundun lóunigiruñadün le tímatimaati” (1 Féduru 5:7). Mabulieida huméi mama lan Bungiu gadurunbei luagu hituróbulin (Santiagu 1:13). Anhaün ayarafada lun, líderagubadün lidan igaburi le buídutimabei (Isaíasi 41:10). “Hadimureha lidan furíeigi lau sun hemenigin!” (Sálumu 62:8.)

Hibihuba giñe dǘgüdaguaü lídangiñe haliihanu luma haturiahanu Bíbülia sagü weyu. Anhein hadüga, harihubei inarüni lan ru lan Heowá “dǘgüdaguaü woun lidan sun wasufurirun” (2 Korintuna 1:3, 4; Rómana 15:4). Füramaseti líchugubei lan “lidarangilan [...] le wéiritimabei luéi sun subudi” hun (Filipuna 4:6, 7, 13).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Amuriaha humá luma Heowá lun líderagunün lun meferidirun humani hidarangilan luma lun harihini katei kei lubéi

  • Akutiha huméi sun katei le gayaraabei hadügüni desidírü humaamugei buidu kaba lan hadüga lídangiñe

2 GÓUNIGI HUMAÑA HIDUHEÑU GÓUNIGIGUA HUGUYAME HUNGUA

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Ha chúbaña aau hama ha huálibaña ichügü darí hamuti subudi le háluahabei” (Ariñawagúni 18:15). Ka hemegeirubei hiduheñu? Akutiha huméi sun katei buidu. Ayanuha humá hama ani aganba humaña (Ariñawagúni 20:5).

Ánheinti ounwe aban gürigia le hínsiñeti hun? Mabusigarida humá harufuduni le hasandirubei. Mabulieida huméi íbini lan meha Hesusu ‘ayahuati’ (Huan 11:35; Apurichihati 3:4). Súdiniti giñe lun hemeraagun arumuga huguyame buidu (Apurichihati 4:6). Ítara luba ménrenguntima lan hun hawanduni lénrengunga le úmabei hagagibudagua.

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Hechu humá ayanuha hama hiduheñu súnwandan lubaragiñe liábingua lamiselu. Ítara, danme lagumeserun somu turobuli, manufudebaña hadimurehan huma

  • Adimureha humá luma somu gürigia le sügühali lídangiñe aban turobuli libe le ídangiñebei hásügüra

 3 ÁLUAHA HUMÉI ÍDEMUEI LE HEMEGEIRUBEI

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: “Aban umadaü, súnwandan buidu lan, ítara liña kei aban íbiri lidan lidaani idiheri” (Ariñawagúni 17:17). Chóuruti busén hamá humadagu híderagunün, gama lumoun, másiñati ibidiñe lan houn ida luba lan hadügüni. Ariñaga huméi houn ka lan gayaraabei hadügüni huagu (Ariñawagúni 12:25). Áluaha humá giñe ídemuei lúmagiñeti Bungiu hama ha subudihabútiña tun Bíbülia. Chóuruti líderagubadün lan adundehani tídangiñeti Bíbülia le lunbei híchuguni hun lun hasigirun hubaruaguóun (Santiagu 5:14).

Anhein hechu hubéi óundaragua hama gürigia ha afiñetiña lau sun hanarün luagu Bungiu luma luagu le füramase láalibei, hadarirubei ídemuei le hemegeirubei. Hibihuba giñe saragu dǘgüdaguaü anhaün íderagua amu gürigia ha féridi hamaalibei haguraasun. Adimureha humá houn luagu hafiñen luagu Heowá luma luagu le füramase láalibei. Beresegulá hakipuragun hungua adaagua katei burí buiti hawagu amu ani madiseda humá hawéi gürigia ha hínsiñehabubaña hun ani beresetiña hau (Ariñawagúni 18:1; 1 Korintuna 15:58).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Hadimureha luma aban umadaü le úmati buidu lan hanaagun hungua ani ígira humá lun líderagunün

  • Furangulá hayanuhan danme le hariñaguni ka lan hemegeirubei