Hilati Adán tuma Ewa ladüga hamaganbadin lun Bungiu (Agumesehani 3:​6, 23)

Aganba tumutu Ewa hewe, aba teigin tídangiñe furuda. Lárigiñe, aba tíchugun tídangiñe lun Adán, ani aba léiginu.

Wuribati le ladügübei Adán tuma Ewa, aban meha figóu lira. Aba labugaguniña Bungiu lídangiñe Paraísu.

Ligíati, deré lubéi meha ibagari houn luma houn hasaanigu. Aba haweiyadun ani hilagua hagía. Mídintiña lidoun aban ubóu hani sífirigu, aba úaña lan.

 Mabagaritiña hilaaña, ítara kei mabagari lan kaliki (Agumesehani 3:​19)

Hilatiwa sun wagía, ladüga harahüñü wamá Adán tuma Ewa. Siñati harihin hilaaña, ni haganbun, ni hadügün ni kata (Apurichihati 9:​5, 10).

Mabusenrunti yebe Heowá lun hóunwegun gürigia. Málühali agiribudagüdei habagari hilaaña houn. Ánhañati gaganbadi lun, hawinwanduba lun súnwandan.