20:28

Hínsiñeti meha houn barügua tungua ha arufudahabalin lilurudun Moisesi hama fariséugu lun haríawagun luma lun labusurawagún houn “mágidurugu”.

Busentiña meha ha arufudahabalin lilurudun Moisesi hama fariséugu lun haweiridagüdünu hanigi gürigia luma lun habihin ubaraü súdiniti (Mt 23:5-7). Ánheinti Hesusu mítaranti meha, lugundun ariñagati: “Mama [...] niábiña, au le Wügüri Garaüwarügüti, lun neseriwidúniwa, niábiña lun neseriwidun” (Mt 20:28). Luágutima san katei le gayaraabei ladügün lun wasubudirúniwa luma lun wibihin uéiriguni wáfaagua lidan weseriwidun? Anhein busén wabéi lun weiri wamá ligibugiñe Heowá, wáfaaguba lun wáyeihani Hesusu adüga wameime sun wayaraati lun wíderagun amu. Liibe-agei dan, míchuguntiña gürigia fe luagu burí áfaaguni le wadügübei, Heowarügüñein asubudirei (Mt 6:1-4). Le ladügübei aban eseriwiduti ǘnabuguti:

  • ídehati lidan tarumadahóun luma taransehóun Luban Wadamuridagun.

  • ru lumuti furumiñeti pasu lun líderaguniña ha derebuguhañabaña hama amu.

  • ídehati lau seinsu lun lawanserun wadagimanu lánina apurichihani.