Gayaraati lasansiragun katei sódini, lídantima lagumuhóun dan le (1Ko 7:31). Íbini anhein aguraba wabalin o magurabun wamani, anhein buidu lubéi o wuriba lubéi, gayaraati leberesehani asansiruni wáhuduragun o lóuchaguni wamadagua luma Heowá. Kaba íderaguawa lun agagudúañu wamá meferidirun wameime waguraasun dan le anihein lan asansiruni? Ariha huméi bidéu Héreñumeme lan humadagua luma Heowá íbini anhein mosu lubéi háguyun, ábameti hóunabuni álügüdahani burí le:

  • Ka adundehani líchugubei aban íbiri lun úguchili?

  • Ida liña líderaguniña adundehani méiniti le lídanbei Matéu 7:25 iduheñu ha?

  • Ida liña haranserun lubá háguyun, ani ida liña líderaguniña katei le?

  • Ka íderagubaliña lun héchudun luagu asansiruni dandu lidan damuriguaü luma lidan fulasu le ñein lubéi hapurichiha?

Ka lueirin asansiruni adüga náalibei mameme binarü?

Ida luba nafalaruni adundehani burí le arufudúbei lidan bidéu le?