Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 WABAGARI KEISI KRISTIÁNUGU

Arufuda wamá lubuidun umenei tubenari haban gürigia

Arufuda wamá lubuidun umenei tubenari haban gürigia

Aban “aríawasei [kristiánugu] houn sun lílana ubóu” (1 Ko 4:9). Ligía moun lumuti lubéi taweiridun wanigi lau añahein lan gürigia aríaguawa luéigiñe tufunederan haban o aganbahawa lanagangiñe habenari. Háfuga ru hamá gürigia kámara tuagu haban ani aba haríaguniwa ñéingiñe, luma mikürófonu lun haganbuniwa luma lun gürawárü hamaniwa. Anihán fiu adundehani lun warufudun lubuidun umenei tubenari haban gürigia (2 Ko 6:3).

LIGABURI WÓUSERUN (Fili 1:27)

  • Inebelá habagari gürigia woun lau maganarihan wamá hábiñoun. Danme tubenari wamá haban gürigia moun lumuti weigin, watun, wayanuhan o wabürühan luéigiñe gágamuru.

LIGABURI WAYANUHAN (Efe 4:29)

  • Danme le awanha lan ligibugiñe tubenari haban gürigia, mariñaga wamá ni kata le mabusenrun wamuti lun haganbuni tílana muna. Añahein íbirigu himei hamuti mayanuhan hamá hama hapanaagu dan le hagurabahaña lan bénabu gayara láamuga hasaminarun buidu luagu le habusenrunbei hariñaguni lun gürigia.

Ka amu katei gayaraabei wadügüni lun warufudun lubuidun umenei tubenari haban gürigia?