Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Nefu-hati irumu 2015

 ABAHÜDAGUNI LUÁGUTI IBAGARI

Rúhali Heowá lóugiñe le nadünabei nun

Rúhali Heowá lóugiñe le nadünabei nun

Disedü meha irumu nau ani ayumaha numuti meha le layumahabei furumiñeguarügü nibureinti le niseisin. Hínsiñeti meha nun násügürün dan hama numadagu, nidin áfuliha luma náhurerun bali. Gama lumoun, sánsiti nibagari sunsuinagubei aban rábounweyu. Aba tabuguchun moto nau, aba lásiñarun nánhingichuni núgubu lúmagiñe nigiina lun ǘnabun. Darandi irumu guentó lúmagiñe lasuseredun katei le, ani lúmagiñe dan ligía másaarunhadina gabanarugugiñe.

Lidan aban uburugu gíriti Alicante, Esüpáña, naweirida, yarafa lun barana Mediteraniu. Gíbeti meha turobuli múnada, ligía meha nerederunbei liibe-agei dan ǘmada. Yarafa tun waban, anihein meha aban fulasu le ídanbei laransehóua tubalaba karü, ñein nadüga umadaguaü luma José María, aban hádangiñe nadagimeintiña ha ñéinbaña. Buiti meha lóuserunina, téniti meha nun, aban katei le marihin nubéi múnada. Lau sun meha wein lan irumu laweiridun nuéi, ítara liña meha nun kei aban íbiri, kei aban umadaü inarüniti lidan lidaani lénrengunga.

Laturiahañoun meha José María Bíbülia hama gefentiña luagu Heowá. Ani menefánti meha hínsiñe lan le lafurendeirubei lun, lugundun sun meha dan lau ayanuha nun luagu. Aganba numuti meha lau inebesei, gama lumoun, meberesentina meha lau le lariñagubei. Kei meha nibureingidina lubéi, luagu meha amu katei neberesera. Gama lumoun, málühali meha nibagari asansira.

LASUSEREDUN DANAGUAÜ

Mínsiñeti nun nayanuhan luagu danaguaü le asuseredubei. Ariñagarügübadina úarügü liña lan meha duari nan, móuserun au lau lichú aau. Sánsiti nibagari sunsuinagubei lídanrügü aban weyu. Lúmagiñe meha aban nan nibureinti buin lau ibagari darí lun miñuragunhaadina lan tídangiñe tigabanan aban háspitali. Lǘtina lubá nánharun lun gádantina. Súnwandan meha nálügüdagun nungua: “Anihagua funa san lébuna nasigirun awinwanda?”.

Chülüti José María arihana, ani lau lóufudagun, aba lamuriahan hama gefentiña luagu Heowá ha lídanbaña aban damuriguaü yarafa tun háspitali lun habisidahanina. Gurú hamutu gefentiña luagu Heowá nanigi lau gabügürügua lan hachülürün bisidana. Dan le náfuridunbei tídangiñe tirumun háspitali to ídanboun hounigirúa sánditiña ha wéiritimabei luriban gádantiña, aba nagumeserun aturiahoun Bíbülia. Furendei numuti inarüni libügürü ka lan uagu hasufurira gürigia, hilagua hagía luma ka lan uagu lígira Bungiu lun lasuseredun katei wuribati. Aliiha numuti füramasei le ladügübei Bungiu lubá ámuñegü libügürü labuinchuba lan Ubóu hau gürigia mafigountiña ani “mariñagunbei [lan] ni aban lílana fulasu: ‘Sándiñadina’” (Isaíasi 33:24). Luagu furumiñeti wéiyaasu lidan nibagari ligía nagumeserun arihei dan le úagilibei lau emenigini.

Dan le náfuridunbei háspitalirugugiñe fureseti nawanserun lidan naturiahanu Bíbülia. Nǘdüntina giñe lidoun fiu hadamuridagun gefentiña luagu Heowá, furí  au apurichiha luagu aban haláü balabalati. Dan le wein lubéi irumu nau, aba nabadiseirun lidan aban ágawagülei espechaliti, weyu 5 lidan unsu-hati irumu 1988. Íderagua láadina meha Heowá arihei ibagari lau emenigini. Ida lubati buga neteingiruni?

LAU SUN DANIMA NAN, BERESEGUTINA

Desidírühadina meha mígirunbadina lan lun ñein lan eberesehati neseriwidun lun Heowá; busentina meha nadügüni niyaraati (1 Timotéu 4:15). Güreweiti meha nun lidan lagumeseha lugundun mínsiñeti meha iseri nani relihión houn niduheñu. Gama lumoun, íderagua hamutina Gefentiña, ha níbirigu lidan afiñeni. Adüga hamuti sun hayaraati lun meferidirun nan adamuridaguni luma lun napurichihan.

Lau lásügürün dan, aba nemegeirun nounigirún áriebu wéyuagu. Lárigiñe náluahan saragu, aba nadarirun aban haban danimatiña uburugu Valencia, kéiburi 160 kilometuru luagun nórute libiti Alicante. Ñeinmémegili naganawa.

Lau sun siñá lan násaarun gabanarugugiñe, úati adügüti lun mayanuhan nan luagu nafiñen houn amu

Íbini siñá lan násaarun gabanarugugiñe, desidírühadina nasigirun eseriwida lun Heowá. Yusu numuti seinsu le ichugúbei nun luagu nidaniman, luma amu ídemuei le neresibirubei, lun nagañeihan aban konputadora to ichugúboun tóubagiñe nigabanan. Agañeihatina giñe aban gágamuru. Sagü binaafin lébedunu aban nadagimeinti nikonputadoran luma nigagamurun nun. Ahandiliha numutu konputadora lau aban abuguraagülei le nánhingichubei lau náribügü, bagünéi budún lánina létüra luma linumerun gágamuru lau aban liraüraü wewe le nágüdahabei lau niyuma.

Lau aban liraüraü wewe namakürei linumerun gágamuru

Ida liña líderagunina máhina burí le? Íderagua lumutina lun nebelurun lidoun páhina jw.org luma tidoun LÍBURU-AGEI LIDAN INTERNET to tani Watchtower. Ma lueirin lahuudun ídemuei burí le nun! Rédeitina saragu oura luagu weyu aturiahoun agumeiraguagüdüni burí to lídanboun páhina le, ítara liña nasigirun afurendeira luagu Bungiu luma luagu lubuidun burí ligaburi. Dan le neferidiruni nuguraasun o nasandiragun nungua nábugua, súnwandan nadarirun somu arütíkulu lidan Internet le íderagutina asandiragua nungua buidu.

Íderagua tumutina giñe nikonputadoran lun naganbuni le ariñawagúbei lidan adamuridaguni, níchugun óunabagülei lidan, nadügün furíei, níchugun yanu luma naliihanu Garüdia Atalaya. Íbini siñaali lan nidin adamuridagua, sandiguatina nungua kei aban hádangiñe lílana damuriguaü.

Ídehatu konputadora luma gágamuru lun bereseguñu nan lidan wadagimanu lánina apurichihani. Lau sun siñá lan napurichihan muna tuagun muna kei hadügüni hiibe-agei íbirigu, apurichihatina. Yusu numutu nikonputadoran luma nigagamurun lun nayanuhan luagu nafiñen houn amu. Wéiriti línsiñe nun napurichihan luéigiñe gágamuru houn gürigia darí lun hariñagun wéiyaaña lidan afiñeni ha arihibaña lau damuriguaü nun lun nóundaraguagüdün íbirigu lídangiñetiña damuriguaü ha giñe siñabei háfuridun hábiñegiñe lun wapurichihan luéigiñe gágamuru.

Íchiga aturiahani tídangiñeti Bíbülia

 Gama lumoun, mámarügüñein teknolohía lidan nibagari. Sagü weyu hayabin umadagu bisidana. Ñǘbuintiña hama haduheñu o amu hasubudiragun ha busentiña hafurendeirun tídangiñe Bíbülia. Ani liibe-agei dan, amuriahatiña numa lun au lan adundehei aturiahani tídangiñeti Bíbülia houn. Anihein dan, ñǘbuintiña tílana ábanmeme muna arihana lun naturiahan hama lidan háhuduragun keisi iduheñu. Hínsiñeti nun hañuurun irahüñü tuagu nigabanan abahüdaguei nun ka lan uagu línsiñebei Heowá houn.

Hínsiñeti nun naturiahanu Bíbülia “keisi iduheñu”

Rútina eteingiruni luagu neresibirun saragu bisida luma luagu gálougahei lan nirumunrugu. Ñǘbuintiña umadagu arihana lídangiñe sun fulasu. Adügati katei le lun taweiridun hanigi gürigia ha nadagimeinbaña ya. Sagü weyu neteingiruni Heowá luagu lígirunina lun aban nan hádangiñe ibiriñaü ha lídanbaña sun Ubóu.

“ANAHAMÉMEGUA ÁFAAGUA!”

Dan le lálügüdünina somu gürigia ida niña lan, aba nóunabun: “Anahamémegua áfaagua!”. Ani mámarügüñein au ageidiha luma burí turobuli. Sun kristiánugu, meberesenga gádantiwa lidan wabagari o ka lan wadanimanbei, wageindaguñein “wuribu buiti le lánina wafiñen” (1 Timotéu 6:12). Ka íderagubalina awanda sun dan le? Sagü weyu nafurieidun lun Heowá eteingirei luagu líderagunina adarira isuuni lun nibagari. Ani áfaaguatina lun beresegu nan lidan neseriwidun lun, hemenigiñu luagun lubuidun füramasei le adüga láalibei lubá ámuñegü.

José María

Súnwandan nasaminarun luagu iseri ubóu le ñeinba lubéi gayaraaya lan néibaagun luma nachubaahan. Anihein dan, náhurerun siñagei luma José María, le besi numada, le giñe danimabei ladüga meha ladagarun poliu luagu, lau nálügüdüni kaba lan wádangiñe agañeirei ásügüraguni danme wéibaagun lídanme iseri ubóu. Ábati lóunabunina: “Mama kaba lan agañeira súdinibei, gayaraahali lanme wásügüragun lidan éibaaguni lídanme Paraísu ligía súdinitimabei”.

Hénrengugili nun nánharun lun gádantina. Subudi numuti ladüga lan meha nóuserun lau libidiounigan aau dan le nibureingidina lasuseredunbei katei wuribati le nun. Teinki numuti Heowá luagu mágurun lánina. Rúhali saragu íbirigu nun, adügaali lun nayumahan nasigirun awinwanda, nasandirun ugundani lau níderagun amu luma líchugun aban lubuidun emenigini nun lubá ámuñegü. Lun hamuga mosu lan nariñaguni lídanrügü fiu dimurei ida liña lan nasandiragun nungua, nariñaguña hamuga: “rúhali Heowá lóugiñe le nadünabei nun”.