Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu  |  Seingü-hati irumu 2015

Yusu huméi hisaminan lun háyeihani Heowá

Yusu huméi hisaminan lun háyeihani Heowá

“Kei lirahüñü hubéi Bungiu ha hínsiñetiña lun, houcha humá háyeihani.” (ÉFESUNA 5:1)

1. Ka ubafu líchugubei Heowá woun?

RÚHALI Heowá aban ubafu espechaliti woun lun wayusuruni wasaminan lun gunfuranda wamani ida liña lan hasandiragun gürigia houngua íbini mawinwandun wamagili lan le hásügürübei (aliiha huméi Éfesuna 5:1, 2). Ida luba wayusuruni ubafu le lun wáyeihani Heowá? Ka uagu lunti lubéi duari wamá dan le wayusuruni wasaminan?

2. Ida liña lasandiragun Heowá lungua dan le larihiniwa asufurira?

2 Füramase haali Heowá houn kristiánugu anuadirúaaña hawinwanduba lan lun súnwandan sielu. Ani füramaseti giñe houn amu mudún hawinwanduba lan lun súnwandan ubouagu. Danme le wawinwandun lun súnwandan, úabei ni kata adügüti lun wasufurirun (Huan 10:16; 17:3; 1 Korintuna 15:53). Gama lumoun subudi lumuti Bungiu aniheingua lan katei le adügübei lun wasufurirun. Ani mínsiñeti katei le lun. Ariñagatu Bíbülia gari lan meha lun larihiniña ísüraelina asufurira Ehiptu (Isaíasi 63:9). Ani dan le haransehañoun lubéi ísüraelina ténpulu, subudi lumuti meha Heowá súfuri hamá háhaburugu háganiñu. Aba lariñagun dan le lan laguurun somu gürigia hawagu lubúeingu, gari lan lun kamá hamuga haguuruñein lila lagu (Sakaríasi 2:8). Hínsiñetiwa lun Heowá, ligía busén lunbei líderaguniwa  dan le wasufurirun. Hínsiñetiwa lun ítara kei línsiñedun tisaani aban úguchuru tun (Isaíasi 49:15). Ida luba wáyeihani Heowá? Mosu wasaminarun ida luba lan hamuga wasandiragun woungua lun hamuga wagía lan asufurirubei (Sálumu 103:13, 14).

HÍNSIÑETIÑA MEHA GIÑE GÜRIGIA LUN HESUSU

3. Ka meha uagu lóuseraña Hesusu gürigia lau gudemehabu luma ínsiñeni?

3 Dan le meha ya lubéi Hesusu ubouagu, gunfuranda lumuti meha sun le hasufurirubei gürigia íbini masuseredunti lan meha ligiaméme lun. Subudi lumuti meha súfuri hamá gürigia hadüga lábutigu relihión. Aba meha heyeeduniña lábutigu relihión gürigia ani aba hasagahan lúrudu le mama lúmagiñeti Bungiu. Hanufudetiña meha giñe gürigia hawéi (Matéu 23:4; Márükosu 7:1-5; Huan 7:13). Manufudeti meha Hesusu hawéi ani mafiñen lumuti giñe hayeeni. Gama lumoun, gunfuranda lumuti meha ida liña lan hasandiragun gürigia houngua ani ruti meha katei ligía íruni lun. Aba lariñagun ítara haña lan kei mudún ha móuniritiña (Matéu 9:36). Furendeiti meha Hesusu lúmagiñe Lúguchi íchaagua lungua lidan halugaarun amu, ligía lóuserunbaliña lau ínsiñeni luma gudemehabu (Sálumu 103:8).

4. Ka meha ladügübei Hesusu dan le larihiniña gürigia asufurira?

4 Hínsiñetiña meha gürigia lun Hesusu ani ligía meha líderagunbaliña dan le larihiniña asufurira. Lúmagiñe Lúguchi lafurendeirei katei le. Luagu aban weyu, adügati Hesusu hama lani disipulugu aban wéiyaasu díseti lun hapurichihan. Buchá meha hawagu, ani háluahaña meha aban fulasu darangilati lun hemeraagun. Gama lumoun, aba líchugun Hesusu fe háluahañein lan meha saragu gürigia lun hafurendeirun lúmagiñe. Íbini buchá lan luagu, gunfuranda lumuti megei hamani lídehan. Ligía aba lubéi “lagumeserun arufudaha saragu katei houn” (Márükosu 6:30, 31, 34).

ARUFUDA WAMÁ ÍNSIÑENI KEI HEOWÁ

5, 6. Anhein busén wabéi warufudun ínsiñeni kei Heowá, ka lunbei wadügüni? Ru humá aban hénpulu. (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu.)

5 Anhein busén wabéi warufudun ínsiñeni kei Heowá, mosu wíchaagun woungua lidan halugaarun ha híbiri. Ru wamá aban hénpulu. Samina humá lasaminaruña lan aban nibureinti luagun aban íbiri le wéiyaali le marihinhali buidu ani láuhali badun léibuga. Subudi lumuti nibureinti ligía ariñaga lan Hesusu lunti lan wadügüni houn amu le wabusenrubei ladügǘn woun (Lúkasi 6:31). Furumiñe, gayarati lasaminarun nibureinti le hínsiñeti lan hamuga lun lun lamisurahóun áhurera bali. Lárigiñe, aba laritaguni wéiyaali lan íbiri le ani lougua lan larihin ani siñá lan léibaagun. Ábati líchaagun lungua lidoun lilugaarun íbiri ligía ani aba lálügüdagun lungua: “Lun hamuga au lan íbiri le, ka hamuga idan nabusenra níderawagun?”.

6 Busenti nibureinti le lasubudiruni ida liña lan hamuga lasandiragun lungua lun hamuga  wéiyaali lan. Ligía aba lubéi desidírü lan lásügürün dan luma íbiri ligía lun laganbuni le lunbei lariñaguni lun. Ábati lagumeserun nibureinti le gunfurandei hénrengu lan lun íbiri le laliihanu Bíbülia luma lun léibugun muna tuagu muna lidan apurichihani. Ítara liña lasubudiruni ka lan lemegeirubei íbiri ligía. Lidan wakesin, anhein wadüga sun wayaraati lun gunfuranda wamani ida liña lan hasandiragun amu houngua ani arufuda wagía ínsiñeni houn, ítara waba kei Heowá (1 Korintuna 12:26).

Áyeiha huméi Heowá ani óusera humaña ha híbiri buidu (Ariha huméi párafu 7)

7. Ida liña gayara lan wíderaguniña íbirigu ha asufurirubaña?

7 Hénrenguti gunfuranda wamani le hasufurirubei amu, dántima le masuseredungili woun. Gíbetiña íbirigu asufurirutiña ladüga sandi kéiburi lanarime íruni tidan hanigi o somu idiheri le adügübei lun hasandirun anufudei, añahein amu súfuritiña ladüga somu danaguaü, ladüga aweiyaduni ani añahein amu ladüga houserún wuriba. Añahein fiú hagüriahañanu hasaanigu hábuguarügü. Ani añahein amu heseriwiduña lun Heowá sin hídehan haduheñu. Sun wagía ámuñegueinarügüti waturóbulin, ligía ámuñegueinarügü lubéi ídemuei le wemegeirubei. Ligía lunti lubéi wáfaagun lun wíderaguniña íbirigu ha asufurirubaña ani arufuda wameime houn hínsiñe hamá woun lau waganbuniña buidu, wasaminarun ida liña lan funa hasandiragun houngua ani áfaagua wagíame lun gunfuranda wamaniña. Gayarati giñe waritaguagüdüni houn berese lan Bungiu hau lidan gádantiña. Ani háfuga íbini lan wagía gayarati wíderaguniña. Anhein wadüga sun katei le, ítara waba kei Heowá (aliiha huméi Rómana 12:15 luma 1 Féduru 3:8).

ÓUSERA WAMAÑA HA HÍBIRI KEI LÓUSERUNIÑA HEOWÁ

8. Ka íderagubalin Hesusu lun lóuseruniña amu buidu?

8 Óusera lumutiña Heowá sun gürigia buidu, ani adüga lumuti Hesusu ligiaméme (Lúkasi 6:35). Ka íderagubalin Hesusu lun lóuseruniña gürigia buidu? Aba lasaminarun ida luba lan hasandiragun gürigia houngua lau ligaburi lóuseruniña. Luagu aban weyu, aba tidin aban würi to adügaaruboun saragu katei wuribati arihei. Wéiriti tayahun darí lun tadüdüragüdüni lugudi Hesusu lau táguira. Ariha lumuti asakürihaaru lan würi tuguya ani aba líchugun fe anhoun lan lóusera wuriba, wuribatimabei lan tasandiragun tungua. Ligía lariñagunbei tun buidu lan tadüga lidan fiú katei ani aba feruduna lanu. Íbini mínsiñe lan lun aban alidihati relihión feruduna lanu Hesusu würi tuguya, íbini ligía óusera lumuti giñe Hesusu buidu (Lúkasi 7:36-48).

9. Anhein busén wabéi wóuseruniña ha híbiri buidu kei lóuseruniña Heowá, ka lunbei wadügüni? Ru humá aban hénpulu.

9 Anhein busén wabéi wóuseruniña ha híbiri buidu kei lóuseruniña Heowá, ka lunbei wadügüni? Lubaragiñe wayanuhan, mosu wasaminarun ida luba lan hasandiragun amu houngua. Líderagubadiwa katei le lun warufudun ínsiñeni ani lun mariñagun wamá katei le gáriti houn amu. Ariñagati meha Pábulu moun lumuti lan gadan lani wuribu aban kristiánu, “lubaragiñe lira, lunti buidu lan hama sun gürigia” (2 Timotéu 2:24). Samina humá luagun hénpulu burí le. Anhein hariha wuriba lan le desidírü lubéi hiyubudiri, kaba hadüga? Anhein achülüra aban íbiri tidoun luban adamuridaguni lárigiñe saragu hati lúmagiñe midin lan, kaba hariñaga lun? Anhein hapurichihaña lubéi ani aba lariñagun somu gürigia hun madaani lan lun letenirun hun, kaba hadüga? O ánhadün tálügüda hani weiriou ka lan uagu hadüga somu aransehani sin hayanuhan tuma, ida luba hóunabun? Lidan kesi burí le lunti wasaminarun ida liña lan hasandiragun amu houngua luma ida luba lan hasandiragun houngua lau le lunbei wariñaguni houn. Ábame wóuseruniña buidu ani ábame ítara wamá kei Heowá (aliiha huméi Ariñawagúni 15:28).

CHULA WAU KEI HEOWÁ

10, 11. Ida luba warufudun lichú aau kei Heowá? Ru humá aban hénpulu.

10 Chuti lau Heowá ani gayarati lasubudiruni  le lunbei lasuseredun ámuñegü. Wagía, siñati wasubudiruni le lunbei lasuseredun ámuñegü, gama lumoun, gayarati lachuudun wau kei Heowá. Ida? Lubaragiñe desidírü wamá somu katei, lunti wasaminarun kaba lan lani efekütu wawagu luma hawagu amu. Mítaran wamá kei ísüraelina. Masaminaruntiña luagun le lunbei lasuseredun houn ánhaña maganbadi lun Heowá. Móunigirun hamuti hamadagua luma ani meteingirun hamuti giñe luagu le adüga láalibei hawagu. Ruti meha Moisesi fe luagu wuriba lan hémeri, ligía lariñagunbei houn masaminarun hamá. Ariñagati meha houn lun hamuga lan chu lan hau, hasaminaruña hamuga luagu resultóu le lunbei lanügüni le desidírü habéi (2 Lúrudu 31:29, 30; 32:28, 29).

11 Lun gunfuranda wamani ida luba lan warufudun lichú aau, ru wamá aban hénpulu. Anhein gadari hubéi, haritagua huméi anihein lan dan hénrengu lan houn gürigia hárügüdagun houngua luéi hadügüni layumahan ǘgürügü. Ida lubati warufudun lichú aau? Mosu wadisedun luéi furumiñeguarügü katei le gayarati ladügün lun wayumahan wadügüni le wuribabei. Maweiyasun humá adüga katei le gayarati lagadeiruni humadagua luma Heowá. Mabulieida huméi aguraba lan Heowá lun hóuserun lau lichú aau. Anhein madügün humá ítara, hebeluruba lidoun saragu turóbuli (Ariñawagúni 22:3).

GÓUNIGI WAMÉI WASAMINAN

12. Ka uagu lunti lubéi wóunigiruni wasaminan?

12 Anhein chu lubéi wau, wóunigirubei wasaminan, lugundun ítara liña saminaü kei watu. Ánhawa óusera lau lichú aau, gayarati leseriwidun watu woun lun katei buiti, kéiburi lun wábougun. Gama lumoun, ánhawa móunigi, gayarabei lágudunu watu waban ani hilagua wagíame. Ítarameme, ánhawa asaminara luagun katei le larufudahabei Heowá woun, buídubei lidin woun. Gama lumoun, ánhawa asaminara luagun katei wuribati ani samina wagíame wawouguoun adüga somu figóu lánina agamariduni, gayarabei lachülürün dan lun wábürühan lidoun. Ábame weferidiruni wamadagua luma Heowá (aliiha huméi Santiagu 1:14, 15).

13. Ka meha tasaminarubei Ewa?

13 Akutiha waméi tani Ewa, to furumiñetu würi, hénpulu. Ariñagati meha Heowá lun Adán luma tun Ewa lun meigin hamá tídangiñe “tin wewe to lánina lasubudirúniwa le buídubei lumoun le wuribabei” (Agumesehani 2:16, 17). Aba lariñagun Satanási tun Ewa: “Iyeeni lira. Móunwegunbadün. Subudi lumuti Bungiu luagu danme lan heigin tídangiñe tin tídibu wewe tuguya, léfegechuba lan hagu lun hasubudiruni le buídubei luma le wuribabei, ábameti ítara humá kei Bungiu”. Lidan amu dimurei, aba lariñagun tun gayarabei lan desidírü tani le buídubei o le wuribabei. Aba tasaminarun Ewa buídutimabei lan tibagari ítara. Aba tasigirun asaminara luagun katei ligía ani aba tayumahan teigin tídangiñe tin tídibu wewe tugía. Lagumuhóun oura aba teigin tídangiñe furuda tugía ani aba tíchugun lun tani weiriei ani aba giñe léiginu (Agumesehani 3:1-6). Ligía aba lubéi lebelurun “figóu ubouagun, belú ligía óunweni lídangiñe figóu” (Rómana 5:12). Furanguti móunigirun tani meha Ewa le tasaminarubei.

14. Ka tariñagubei Bíbülia luagu figóu lánina agamariduni?

14 Inarüni mama lan aban figóu lánina agamariduni tadügübei Ewa. Gama lumoun, ariñagatu Bíbülia furangu wuriba lan hasaminarun gürigia hawouguoun adüga somu figóu lánina agamariduni. Ariñagati Hesusu anhein lan eredera aban gürigia asaminara luouguoun agamarida somu würi to mama lani weiriou, ítara liña kamá adüga laali “tidan lanigi” (Matéu 5:28). Ariñagati giñe Pábulu: “Masaminara humá lun híchugun ugundani lun luriban hayumahan” (Rómana 13:14).

15. a) Ka katei lunbei wáfaagun luagu? b) Ka uagu lunti lubéi wáfaagun lun wadügüni katei ligía?

15 Ariñagatu giñe Bíbülia lunti lan wasaminarun luagun le labuserunbei Heowá ani lun  masaminarun wamá saragu luagun ida luba lan wagañeirun saragu seinsu. Madügünbei seinsu lun wawinwandun lau ugundani luma ichouruni (Ariñawagúni 18:11). Ariñagati meha Hesusu anhein lan áfaagua aban wügüri lun lagañeirun saragu seinsu ani aba lígiruni Heowá lidan libiaman lúgaaru, ibidiouguati lan lau wügüri ligía. Íbini risi lan, “gudemeti ligibugiñe Bungiu” (Lúkasi 12:16-21). Buiti lun wáfaagun lun wadügüni lugundan Bungiu, lugundun ítara liña kamá wóundaraguña “irisini sielu” (Matéu 6:20). Ítarati, gúndaabadiwa ani wagundaaragüdübei Heowá (Ariñawagúni 27:11). Gebegitimati umadaguaü luma Bungiu sügǘ lau sun seinsu le ubouagubei.

MAWINWANDA WAMÁ LAU IDIHERI

16. Anhein anihein lubéi somu katei le adiheridagüdübadün saragu, ka gayarabei hadügüni?

16 Ánhawa áfaagua lun warisidun lidan ubóu le, gíbebei wadiheri (Matéu 6:19). Arufudahati meha Hesusu ánhawa lan asaminara luagun seinsu súnwandan, hénrengubei lan woun wíchuguni Heowá lidan furumiñeti lúgaaru (Matéu 13:18, 19, 22). Luagu amu oubaü, añahein giñe gürigia awinwandutiña lau idiheri ladüga saminatiña lasusereduba lan saragu katei wuribati houn. Ánhawa asaminara ítara, gayarabei wasandirun ani féridi wameime wafiñen luagu Heowá. Ariñagatu Bíbülia: “Hírugüda lumuti idiheri gürigia; anhein dimurei buiti, gúndaaguagüda lumuti” (Ariñawagúni 12:25). Ligíati, anhein anihein lubéi somu katei le adiheridagüdübadün saragu, ayanuha humá luma aban gürigia le asubudirubadün buidu ani gefenti luagu Heowá. Gayarati aban lan hádangiñe hagübürigu, hani weiriei o weiriou, o aban umadaü buiti. Gayarati hínchahanün lun heseriwidun lun Heowá ani gayarati giñe híderagunün lun darangilu humá.

17. Ida liña líderaguniwa Heowá dan le nidiheri wamá?

17 Subudi lumutiwa Heowá sügǘ lau furumiñeguarügü gürigia ani gayarati líderaguniwa anhein nidiheri wabéi luagu somu katei. Abürühati Pábulu: “Madiherida humá luagu ni kata, ariñagarügü huméi sun katei lun Bungiu súnwandan dan le hafurieidun; amuriaha humá luma, mabulieidagunga lun híchugun eteingiruni lun. Ábameti líchuguni Bungiu lidarangilan hun, le wéiritimabei luéi sun subudi; lun lóunigirunu hanigi luma sun hisaminan, ladüga lídanñadün aban luma Kristu Hesusu” (Filipuna 4:6, 7). Ligíati, anhein weiri lubéi hidiheri, samina humá luagun sun ídemuei le líchugubei Heowá woun lun wakipuruni wamadagua luma. Kei hénpulu, yusu lumutiña íbirigu ha lídanbaña damuriguaü, wéiyaaña lidan afiñeni, musu úaraguati, ánheligu luma Hesusu lun líderaguniwa.

18. Ka un gayara lan wayusuruni wasaminan?

18 Lidan arütíkulu le furendeihadiwa gayara lan wayusuruni wasaminan lun wáyeihani Heowá luma lun gunfuranda wamani ida liña lan hasandiragun íbirigu houngua (1 Timotéu 1:11; 1 Huan 4:8). Ariha wamaali gúndaatimabadiwa lan anhein warufuda hínsiñe hamá ha híbiri gürigia woun ani óusera wamaña buidu. Gúndaabadiwa giñe ánhawa asaminara luagun lani le desidírü wabéi resultóu ani ánhawa mawinwandun lau idiheri sun dan. Ligíati, yusu waméi wachügü lun wasaminarun ida luba lan Paraísu luma lun wáyeihani Heowá (Rómana 12:12).