Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Séfuñu seremei lareini Bungiu

Séfuñu seremei lareini Bungiu

“Mabafuhalime figóu huagu, lugundun [...] lábugiñehaadün lareini Bungiu” (RÓMANA 6:14).

UREMU 2, 29

1, 2. Ida liña líderaguniwa Rómana 5:12?

ARIÑAGATI Rómana 5:12: “Ítara kei lídangiñe lan meha aban wügüri lebelura figóu ubouagun, belú ligía óunweni lídangiñe figóu, ítara liña giñe hóunweguba lubéi sun gürigia lugundun afigouhaaña súngubei”. Subudi wamuti bérusu le buidu ladüga súnwandan wayusuruni dan le warufudahani le tariñagubei Bíbülia houn gürigia.

2 Yúsuati bérusu le saragu wéiyaasu tidan líburu Kátima san tarufudahabei Bíbülia?. Dan le waturiahani kapítulu 3, 5 luma 6 hama wasaanigu luma hama amu gürigia, chóuruti aliiha wamani Rómana 5:12. Yusu wamuti lun wíderaguniña lun gunfuranda hamani ka lan uagu mama lubéi paraísu Ubóu, ka lan uagu mégeiwa lubéi lebegi asalbaruni luma ka lan uagu wóunwegua. Ani gayarati giñe líderaguniwa bérusu le lun warihini súdini lan lun wakipurun aban umadaguaü buiti luma Heowá. Gayarati giñe líderaguniwa lúntima desidírü wamá gaganbadi wamá lun luma lun wasigirun agurabahei sun le füramase lubéi woun.

3. Ka lunbei waritaguni sun wagía?

 3 Sun wagía mosu waritaguni gafigoun wamá ani chará wamá sagü weyu. Subudi lumuti Heowá chará wamá, gama lumoun gudemehabuti ani busenti lun feruduna lániwa (Sálumu 103:13, 14). Arufudahati Hesusu woun mosu lan wamuriahan luma Bungiu lun feruduna lániwa (Lúkasi 11:2-4). Anhein feruduna laali lubéi Heowá figóu le meha wadügübei, moun lumuti wasigirun asaminara luagun. Ka uagu gayara lubéi feruduna lániwa Heowá? Ariha waméi óunabagülei.

KA UAGU GAYARA LUBÉI FERUDUNA LÁNIWA HEOWÁ?

4, 5. a) Kaba íderaguawa gunfurandei ka lan uagu gayara lubéi feruduna lániwa Heowá? b) Ka mini lubéi dimurei “areini”?

4 Gayarati tíderaguniwa gárada houn Rómana lidan kapítulu 6 lun gunfuranda wamani ka lan uagu gayara lubéi feruduna lániwa Heowá. Lidan Rómana 3:23, 24, afuranguagüdati apostolu Pábulu afigouhaadiwa lan súngubei, ani lárigiñe ábaya lariñagun: “Lau lareini Bungiu, richaguaadiwa mafayeihanga ni kata ladüga afayeihaali Kristu”. Dan le layanuhan Pábulu luagu “lareini Bungiu”, lariñaguña luagu adüga lan Bungiu aban katei wéiriti lubuidun wawagu ani magurabahanga ni kata wámagiñe, aban katei le magañeirun wamagili ani úati yu lan woun.

5 Afuranguagüdati aban sásaamu dan le lan layusurún dimurei areini, libe-agei dan layanuhaña lan luagu le ladügübei Bungiu luma Kristu lun hesefuruniña gürigia lídangiñe figóu luma óunweni. Ligía lásügürawagüdünbei dimurei güriegu le tidan Bíbülia kei “areini”. Ariha waméi le adüga láalibei Bungiu wawagu luma ida liña lan lanügün lareini buiti woun guentó ani ru ligía aban emenigini woun lubá ámuñegü.

Arufuda lumuti Heowá lareini houn gürigia lau lídehan Hesukrístu

6. Ka gayarabei hasagarun buiti lídangiñe lareini Bungiu, ani kaba resultóu?

6 Ladüga lifigoun Adán, sun gürigia galagante wamuti figóu luma óunweni. Ligía tariñagunbei Bíbülia belú lan óunweni ubouagun ladüga “lifigoun ábanrügü” wügüri, Adán. Gama lumoun, arufudati Heowá areini ani aba lafayeiruni lebegi hasalbarun sun gürigia seremei ábanrügü gürigia, “Hesukrístu” (Rómana 5:12, 15, 17). Ligíati, súngubei wagía gayarati wasagarun buiti lídangiñe lareini Bungiu. Ladüga laganbadi Hesukrístu, gíbebaña iridútiña kei gürigia richaguatiña ani gayarabei hawinwandun lun súnwandan (Rómana 5:19, 21).

7. Ka uagu aban lubéi idewesei le madüna wamuti lebegi asalbaruni ani le arufudubalin lareini Bungiu?

7 Aban idewesei le úati yu lan woun lebegi asalbaruni ani arufuda lumuti giñe lareini Bungiu. Samina wamá luagun katei le: wéiriti lareini Heowá darí lun láluahan ida luba lan lesefuruniwa lídangiñe figóu luma óunweni. Gama lumoun, mama meha mosu líchuguni Heowá Liráü lebegime wasalbarun. Ani úati ni aban wádangiñe gadünati le ladügübei Heowá luma Hesusu lun wibihin ferudun luma lun wawinwandun lun súnwandan. Gayarati warufuduni weteingiradi lun Bungiu lau ligaburi wawinwandun.

 RU WAMÁ SEREMEI LUAGU LAREINI BUNGIU WOUN

8. Ka igaburi lunbei wagidaruni wawariua?

8 Subudi wamuti busén lan Bungiu feruduna lani wafigoun, íbini le wéinamuti. Gama lumoun, anihein aban igaburi le lunbei wagidaruni wawariua. Masaminara wamá kei lan weiri lubéi lareini Heowá ani gayara lan wadügün katei mabuidunti ani masuseredunbei lan ni kata ladüga feruduna lubadiwa lan. Gagaburi hamuti meha kristiánugu ha lánina furumiñeti sígulu igaburi le, lau sun wínwangiña lan meha fiú apostolugu (aliiha huméi Húdasi 4). Uguñe weyu mosu giñe duari wamá ani lun mígirun wamá lun hadügün amu gürigia lun wagumeserun asaminara ítara murusun murusun.

O wígiraguagüdün woungua lun luriban wayumahan, o wárügüdagun woungua

9, 10. Ka meha uagu lariñaga Pábulu luougua luma hawagu amu kristiánugu ‘hilaaña lan lun figóu’?

9 Ariñagati Pábulu houn kristiánugu mabuidun lan hasaminarun luagu feruduna lubaña lan Bungiu meberesenga ka lan hadügübei. Ariñagati houn mosu lan hagidaruni saminaü ligía hawariua ladüga ‘hilaaña lan lun figóu’ (aliiha huméi Rómana 6:1, 2). Ka meha labusenrubei lariñagun?

10 Lau lebegi asalbaruni, feruduna lumuti meha Bungiu lifigoun Pábulu luma hafigoun amu kristiánugu lidan furumiñeti sígulu. Anúadira lumutiña Heowá lau sífiri sandu lun lirahüñü hamá. Ánhaña meha akipura úaraguni, hawinwanduba meha sielu ani harúeihaba luma Kristu. Gama lumoun, añaheingua meha awinwanda ubouagu. Ligíati, ka uagu lariñaga Pábulu ‘hilaaña lan lun figóu’? Ladüga sánsihali lan meha ligaburi hawinwandun sunsuinagubei. Yusu lumuti Pábulu lani Hesusu hénpulu lun lafuranguagüdüni katei le. Ariñagati “mabafuhali” lan figóu luagu Hesusu ladüga águyuguaali lan meha keisi aban sífiri le móunwedaditi. Ítarameme, hilaaña meha kristiánugu “lun figóu gama lumoun wínwanñu lun Bungiu, lidan aban luma Kristu Hesusu” (Rómana 6:9, 11). Sánsihali meha habagari sunsuinagubei, ladüga mígirun haaña meha lun lagumadiruniña luriban hayumahan. Adüga hamuti meha sun hayaraati lun hadügüni lugundan Bungiu.

11. Ida liña ‘hilaadiwa lan lun figóu’ wagía kristiánugu?

11 Agia wagía? Ida liña hilaadiwa lan “lun figóu”? Háfuga adüga wamá meha saragu katei wuribati ladüga ibidiñe lan meha woun ka lan lasaminarubei Heowá. ‘Lidamun meha figóu wagía’ (Rómana 6:19, 20). Gama lumoun, dan le wafurendeirubei tidan Bíbülia ida liña lan labusenrun Bungiu lun wawinwandun, aba desidírü wamá wasansiruni wabagari, wederegeragun woungua ani lun wabadiseirun. Busentiwa meha gaganbadi wamá lun Bungiu tídangiñe sun wanigi ani lun wawinwandun kei aubei labusenra. Aba mámaadiwa lan lidamun figóu, ‘lidamunhadiwa Bungiu’ (Rómana 6:17, 18).

12. Ka lunbei desidírü wamani?

12 Ariñagati Pábulu: “Mígira humá [...] lun gabafumeme lan figóu luagu húgubu, afosuraün lun hadügüni luriban hayumahan” (Rómana 6:12). Ligía lunti lubéi desidírü wamá kaba lan wadüga. Wígiraguagüdün woungua lun luriban wayumahan, o wárügüdagun woungua. Álügüdagua wamá woungua: “Ígiratina san lun léredun luriban ayumahani nuagu darí lun nadügüni le wuribabei? O gidá numuti luriban ayumahani nuáriua lau  lóufudagun?”. Anhein inarüni lubéi teinki wamani Bungiu luagu lareini, wáfaaguba lun wadügüni lugundan.

GAYARATI WAGAÑEIRUNI FIGÓU

13. Ka burí hénpulu lánina binadu dan achoururagüdübalin woun gayara lan wadügüni le buídubei?

13 Ariha wamá saragu hénpulu lánina furumiñeti sígulu le lunbei lachoururagüdüni woun gayara lan wadügüni le buídubei. Lidan uburugu Korintu añahein meha hádangiñe híwerutiña, añahein meha wügüriña arounrutiña hama wügüriña háledigu o würiña hama würiña, añahein meha giñe agabarahatiña, áhuduragutiña houn guáriua hama bacharuatiña. Gama lumoun aba hasubudiruni Heowá, aba línsiñedun houn ani aba hasansirun. Nibusigaritiña meha luagu le hadügübei (Rómana 6:21; 1 Korintuna 6:9-11). Mosu meha giñe hadügün kristiánugu rómana asansiruni libe burí lira. Ariñagati Pábulu houn: “Míchaagua humá hungua lun figóu lun layusuruni húgubu lun katei wuribati. Lubaragiñe lira, deregegua humá hungua lun Bungiu keisi gürigia hilaaña, ábaya habagaridun; derege huméi húgubu lun Bungiu lun layusuruni lun katei buiti” (Rómana 6:13). Chouru lumuti meha Pábulu gayara lan hadügüni le buídubei lun gayara lan hagundaarun lau lareini Bungiu.

14, 15. Háfuga ka álügüdahani gayarabei wadügüni wóuniwagua?

14 Ligiaméme asuseredubei uguñe weyu. Saragu hádangiñe wíbirigu ítara liña meha habagari kei korintuna hagía. Gama lumoun, dan le hasubudirunbalin Heowá, aba hasansirun. Ítara liña meha kamá ‘chibawaali hafigoun’. Sun wagía mosu meha wadügün asansiruni lun lagundaarun Heowá wau. Gama lumoun, sigí wamá arufudei weteingiradi luagu lareini Bungiu. Ida luba wadügüni? Lau wáfaagun kóntüra luriban wayumahan luma lau wayusuruni wabagari lun weseriwidun lun Heowá.

15 Inarüni mosu lan wáfaagun lun mábürühan wamá lidoun figóu wéinamuti kéiburi le meha hadügübei korintuna. Moun lumuti wasigirun adüga figóu wéinamuti ani lárigiñe ábame wagurabahan lun larufudun Heowá areini woun ani ábame feruduna lániwa. Gama lumoun, háfuga wálügüdagun woungua: “Ka asuseredubei lau figóu le uágubei hasaminara fiú maweinamun lan? Desidírühadiwa san lun gaganbadi wamá lun Heowá lidan sun katei?” (Rómana 6:14, 17).

16. Ida liña larufuduni lani Pábulu hénpulu woun mosu lan giñe wadisedun luéi figóu le miridúnbei lidan 1 Korintuna 6:9-11?

16 Samina wamá luagun apostolu Pábulu. Abürühati: “Ánheinti au, ǘgürügü au ani alugurúañu niña lun figóu”. Ani lárigiñe, aba lariñagun: “Madügün numuti katei buiti le nabusenrubei nadügün, nadügeirüga katei le iyereegubei nun” (Rómana 7:14, 15). Lau sun mama lan meha ladügüñein katei burí le iridúbei lidan 1 Korintuna 6:9-11, subudi lumuti meha Pábulu afigouha lan. Busenti meha ladügüni lugundan Bungiu, ligía aba lubéi láfaagun lun  ladügüni le buídubei (aliiha huméi Rómana 7:21-23). Mosu wáyeihani lani hénpulu ani ábame wáfaagun lun gaganbadi wamá lun Heowá.

17. Ka uagu meyeehan wabéi wagía kristiánugu?

17 Subudi wamuti mosu lan richagua wamá ani ariñaga wameime inarüni súnwandan lun gayara lan weseriwidun lun Heowá (aliiha huméi Ariñawagúni 14:5 luma Éfesuna 4:25). Mabusenruntiwa lun ítara wamá kei Satanási, le “lúguchibei iyeeni”. Haritagua wamuti giñe hilati lan Ananíasi tuma lani weiriou ladüga heyeehan. Ligía meyeehan wabéi (Huan 8:44; Adügaü 5:1-11). Gama lumoun mámarügüñein iyeeni lun wagidaruni wawariua lun haruma wamá. Anhein inarüni lubéi seremei wamani Bungiu luagu lareini, harumabei wóuserun lidan saragu katei. Ariha waméi.

18, 19. Ka burí igaburi lunbei wígiruni lun haruma wamá?

18 Anhein busén wabéi haruma wamá ligibugiñe Bungiu, anihein amu katei le lunbei madügün wamani. Kei hénpulu, ariñagati Heowá houn ísüraelina: “Míweruha humá, meyeeha humá, meyeeragun humañame híbirigu”. Ka uagu siñati lubéi meha  hadügüni katei le? Ladüga ariñagati Heowá houn: “Sandu humá, lugundun sándutina au le Aburemei le Hubungiute” (Fádirigu 19:2, 11). Íbini mariñagun wamá iyeeni, mama wóuseruña lau arumani ánhawa ígira lun hafiñerun gürigia aban katei le mama inarüni.

Desidírühadiwa san lun meyeehan wamá? (Ariha huméi párafu 19).

19 Samina humá aba lan lariñagun aban wügüri lun liyubudiri luma houn lánigu paaná mosu lan láfuridun lídangiñe wadagimanu lubaragiñe lóurate áfuriduni ladüga mosu lan lidin lun surusia. Ani liyeeni buga lira. Le inarünibei láfurida lan bakechanu ani busenti lidin lubaragiñe dan. Lúnrügüñein lásügürün agañeiha aban árani o afayeira somu katei lúbiñe surusia. Wariñaguña hamuga san lóuseruña lan lau arumani? O wariñaguña hamuga lóuchuña lan leyeehan? Adügaali wügüri ligía lun hafiñerun amu amu katei. Anihein dan, aba heyeehan gürigia lun hibihin somu katei o luéi hafayeirun luagu hadurun. Ánheinti wagía gaganbaditiwa lun Heowá, le ariñagubei: “Meyeeha humá”. Busentiwa wadügüni le lariñagubei Bungiu richá lan ani haruma ligía (Rómana 6:19).

20, 21. Kaba wígira anhein seremei wabalin Bungiu luagu lareini?

20 Furanguti ígira wamani agabarahani, bacharuaü luma amu burí figóu wéinamuti. Gama lumoun anhein seremei wabalin Bungiu luagu lareini, wígirubei giñe furumiñeguarügü katei le mínsiñeti lun. Kei hénpulu, mámarügübei figóu lánina agamariduni wígira, wígirubei giñe isebáhari le wíyeti. Ani mámarügübei giñe bacharuaü wígira, wáfaaguba lun matun wamá saragu luéi wayarafadun lun bacharuaü. Háfuga hénrengubei lan woun wawanduni óuchawaguni burí le, gama lumoun gayarati wadügüni.

21 Adüga waméi sun wayaraati lun wafalaruni ladundehan Pábulu le: “Mígira humá [...] lun gabafumeme lan figóu luagu húgubu, afosuraün lun hadügüni luriban hayumahan” (Rómana 6:12; 7:18-20). Inarüni siñati lan mafigouhan wamá. Gama lumoun, dan le wáfaagun lun mábürühan wamá lidoun ni aban luwuyeri figóu arufuda wamuti weteingiradi luagu lareini Heowá luma Hesusu.

22. Kaba wibiha anhein warufuda weteingiradi luagu lareini Bungiu woun?

22 Feruduna láadiwa Heowá ani gayarati lasigirun adügei. Wéiriti weteingiradi luagu lueirin lareini. Áfaagua wamá lun wígiruni sun katei le uágubei lariñaga Bungiu mabuidun lan, íbini mariban lan harihini amu gürigia. Kaba wibiha ánhawa óusera ítara? Ariñagati Pábulu: “Ánheinti guentó, mámaadün lábugiñe lugumadin figóu, lidamunhadün Bungiu, barütiti katei le arumani tun hanigi luma ibagari magumuchaditi hun” (Rómana 6:22).