Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

GARÜDIA AWISAHATU (TO LÁNINA ATURIAHANI) Unsu-hati irumu 2016

Tidan garüdia to anihein ariñahani le lunbei laturiahóun lúmagiñe 26 lidan duusu-hati irumu 2016 darí 29 lidan eneru irumu 2017.

Merederalá wíchugun gurasu wóuniwagua

Ka uagu weiri lubéi lisudinin wíchugun gurasu wóuniwagua? Ida luba wáyeihani Heowá, Hesusu luma Pábulu lidan wíchugun gurasu houn ha híbiri? Ida luba gayara lan wíchugun gurasu houn amu?

Óundaragu asigirei tadundehan liliburun Bungiu

Mínsiñeti chagaguaü lun Heowá. Ma lunti wagurabahan lun ñein lan aban aransehani buiti hadan lubúeingu?

Inarüni san hínsiñe tan liliburun Bungiu woun?

Resibitiña lubúeingu Bungiu saragu abinirúni dan le háfaagun lun gaganbadi hamá lun adundehani le tídanbei Bíbülia ani ídeha hagía tidan lóundarun lau úaraguni.

Wáwati houn lídangiñe luburiga

Ida liña aba lan herederun lumutuniña Bungiu lidan luburiga lárigiñe hounwegun apostolugu? Ídabuga hagumesera áfurida lídangiñe luburiga ani ida liña hadüga lun háfuridun?

Aba hesefurun lídangiñe relihión mama inarüniti

Ídabuga san hesefura lumutuniña Bungiu lídangiñe relihión mama inarüniti sunsuinagubei?