Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Sisi-hati irumu 2016

Hesukrístu mini lubéi wügüri le laubei ílagu le lánina abürühani. Ligíaba íchigei makü hawagu gürigia lun hásügürün lau ibagari.

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña

Lidan aban arufudúni, arihati Esekiéli aban wügüri barüina liña ílagu le lánina abürühani liranaagua hama sisi wügüriña tau hárumate háhaburugu. Ka san mini lubéi katei le?

Layanuhaña hawagu súdaragu siéluna ha meha ídehabaña lidan lagünrinchawagun Herusalén ani hídehaba giñe danme le lagünrinchawagun ubóu le lani Satanási lidan Arümahedón. Iseriti afunraguagüdüni le. Ka san uagu wasansirei ligaburi wafuranguagüdüni profesía le?

Lubaragiñe irumu 607 lubaragiñe Kristu, adügati Heowá lun larihini Esekiéli le lunbei lasuseredun Herusalén lubaragiñe lagünrinchawagun. Lidan arufudúni ligía, ariha lumuti meha Esekiéli sun katei wuribati le hadügübei gürigia lidan uburugu. Lárigiñe, aba larihin hebelurun sisi wügüriña, “kada aban tau lárumate lúhaburugu”. Arihati giñe “aban wügüri tautu linu ladaüragun barüina liña ílagu le lánina abürühani” (Esekiéli 8:6-12; 9:2, 3). Aba lariñagun Heowá lun wügüri ligía: “Éibugabei sun uburugu Herusalén, ábame bíchugun aban seini hereberugu sun ha hírubaña luagu burí katei wuribati le adügǘbei ñein uburugu”. Lárigiñe lira, mosu meha houdin sisi wügüriña tau hárumate áfaraguaña sun ha meha úati seini hereberugu (Esekiéli 9:4-7). Ka gayarabei wafurendeirun lídangiñe arufudúni le? Katei san wügüri le laubei “ílagu le lánina abürühani”?

Ariñaga lumuti Esekiéli profesía le lidan irumu 612 lubaragiñe Kristu. Ani gúnfuliti luagu furumiñeti wéiyaasu seingü irumu lárigiñe, dan le lígirunbei Heowá lun hagünrinchaguni súdaragu babilóniana Herusalén. Ítara liña meha layusuruniña Bungiu babilóniana lun hagumuchun hau ha maganbadibaña lun (Heremíasi 25:9, 15-18). Ka méhati asuseredubei houn  huríu úaraguatiña ha meha asufurirubaña luagu sun katei wuribati le meha asuseredubei Herusalén? Sefu lumutiña Heowá luéi óunweni.

Lidan arufudúni ligía, míchuti Esekiéli ni aban makü le gayarati larihín luagu ni aban gürigia ani madan lumuti giñe lagünrinchawagun Herusalén. Ánheligu meha alidihabalin günringuaü ligía. Adügati profesía le lun gayara lan warihini le asuseredubei sielu. Ariñagati meha Heowá houn lani ánheligu lun lan halidihani hagünrinchawagun ha wuribabaña ani lun hesefuruniña ha buídubaña luéi óunweni. *

Lagunfulirayaba profesía le ámuñegü. Ida, ani ídaba lagunfulira? Afuranguagüda wamuti meha tidan burí wani agumeiraguagüdüni kristiánugu lan anuadirúaaña ha añaheinguabaña ubouagu mini lubéi wügüri le laubei ílagu lánina abürühani. Ariñagatiwa meha giñe resibi hamani gürigia makü lun hásügürün lau ibagari dan le haganbuni ani resibi haméi uganu. Gama lumoun ariha wamaali mosu lan wasansiruni ligaburi wafuranguagüdüni katei le. Ka uagu? Ladüga málügili lúmagiñe waturiahani Matéu 25:31-33 ani aba warihin Hesusuba lan aguseragüdaña gürigia, ani ladügübei lan ámuñegü, lidan óunwenbu asufuriruni. Lídanme dan ligía, ligíaba desidírü kátaña lan ítarabaña kei mudún ani kátaña lan ítarabaña kei gábara. Hásügürüba mudún lau ibagari, ánhañati gábara, hóunweguba.

Kati wafurendeirubei lídangiñe arufudúni le larihibei Esekiéli? Furendeitiwa seingü katei:

  1. Lubaragiñebei lagünrinchawagun Herusalén, yusu lumuti Heowá Esekiéli, Isaíasi luma Heremíasi lun hawisaruniña gürigia luagu le lunbei lasuseredun lidan uburugu. Uguñe weyu, yúsuti Heowá aban liraüraü sétanu hani kristiánugu anúadiruaña lun harufudahan houn gürigia luma lun heweridiruniña lubaragiñe lagumeserun óunwenbu asufuriruni. Le linarün katei, sun lubúeingu Heowá ídehatiña lidan wadagimanu lánina eweridihani le (Matéu 24:45-47).

  2. Míchugunti meha Esekiéli ni aban makü hawagu gürigia ha lúnbaña hásügürün lau ibagari. Uguñe weyu, míchutiña giñe lubúeingu Bungiu aban makü hawagu gürigia. Apurichiharügütiña lun hasubudiragüdüni houn gürigia kaba lan asusereda ámuñegü. Ani gúnfuli hamuti wadagimanu le lidan sun ubóu lau hídehan ánheligu (Arufudúni 14:6).

  3. Ítara kei lidan lidaani Esekiéli, ha lúnbaña hesefurun lidan wadaani, úati aban makü hereberugu. Ka lunbei hadügüni gürigia guentó lun hesefurun? Dan le haganbuni eweridihani, mosu hafurendeirun afalarei lani Kristu hénpulu, hederegeragun houngua lun Bungiu ani íderagua hamañame líbirigu Kristu lau hapurichihani uganu luáguti Larúeihan Bungiu (Matéu 25:35-40). Lidan óunwenbu asufuriruni, hanúadiruba gürigia hagía lun hásügürün lau ibagari.

  4. Hesusu mini lubéi wügüri le laubei “ílagu le lánina abürühani”. Lídanme lidaani óunwenbu asufuriruni, lamakürübaña Hesusu “saragu gürigia” danme le anúadira laaña keisi mudún. Ábameti heresibiruni chansi lun hawinwandun lun súnwandan ubouagu (Matéu 25:34, 46TNM). *

  5. Uguñe weyu, ha sisi wügüriña ha táubaña áruma aba sínbolu hani súdaragu siéluna ha lalidihabaña Hesusu. Yarafa madise hagumuchuba hau sun néchani luma lau sun wuribani (Esekiéli 10:2, 6, 7; Arufudúni 19:11-21).

Íderagua lumutiwa seingü leksióun le lun wafiñerun luagu magumuchunbei lan Heowá hau ha richaguabaña danme le lagumuchun hau ha wuribabaña (2 Féduru 2:9; 3:9). Ani haritaguagüda lumutiwa giñe súdini lan wadagimanu lánina apurichihani uguñe weyu. Sun gürigia mosu haganbuni eweridihani lubaragiñe liabin lagumuchagüle ubóu (Matéu 24:14)

^ par. 6 Hadan fiú ha ásügürübaña lau ibagari añahein meha rekabüna, Ewedi-mélekü, le etiopíana luma Baruku, le lani Heremíasi sekretariu (Heremíasi 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Gama lumoun, míchugunwati aban makü hereberugu. Ariñawagúarügüti resibi hamá aban makü keisi sínbolu luagu móunwegunbaña lan lidan günringuaü ligía.

^ par. 12 Mámame mosu heresibiruni kristiánugu anúadiruaaña seini le lun hásügürün lau ibagari. Ka uagu? Ladüga heresibirubei kristiánugu ha lagumuhóun seyu murusun dan lubaragiñe hóunwegun o lubaragiñe lagumeserun óunwenbu asufuriruni (Arufudúni 7:1, 3).