Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Áluaha waméi Larúeihan Bungiu, mamalá umegeguni wáluaha

Áluaha waméi Larúeihan Bungiu, mamalá umegeguni wáluaha

“Áluaha huméi [...] larúeihan Bungiu furumiñe, ábame líchuguni sun le hemegeirubei hun” (LÚKASI 12:31).

UREMU 40, 44

1. Ka uagu amu lubéi létima wemegeirubei luéi le wabusenrubei?

MAMA ligiaméme wemegeirun somu katei luma wabusenrun aban katei. Ka uagu? Ladüga míbeti katei wemegeirun lun wawinwandun, kéiburi éigini, daüguaü luma aban fulasu lun wawinwandun. Ánheinti katei le wabusenrubei gayarati gibe lan. Ani gíbetiña gürigia míchutiña fe memegeirun hamani sun katei le habusenrubei lun gayara lan hawinwandun.

2. Ka burí san katei habusenrubei gürigia?

2 Háfuga amu lan katei habusenrubei gürigia ha awinwandubaña lidan burí ageiraü le gudemeti luéi le habusenrubei ha awinwandubaña lidan burí ageiraü le rísiti. Lidan fiú fulasu ubouagu, busentiña gürigia aban gágamuru, aban moto o aban fulasu. Lidan amu ageiraü, busentiña gürigia bandi ílagu to sérutu, aban muna to wéiritu o aban karü to sérutimatu. Gama lumoun, meberesenga halía lan wawinwanda o átiriñein lan seinsu wama, gayarati wagumeserun abusenra saragu katei le memegeirun wamuti o le siñá wamuti agañeiha.

 GÓUNIGI WAMÁ LUÉI ÍNSIÑENI LUAGU UMEGEGUNI

3. Ka mini lubéi ínsiñeni luagu umegeguni?

3 Ka mini lubéi ínsiñeni luagu umegeguni? Mini lan súdinitima lan umegeguni houn gürigia sügǘ lau hamadagua luma Heowá. Anhein weiri lubéi línsiñe umegeguni woun, magundanbadiwa láurügü katei le wemegeirubei. Súnwandan busenbadiwa lan lanwoun. Furumiñeguarügü wádangiñe gayarati línsiñedun umegeguni lun saragu, lau sun mibe lan waseinsun o íbini magañeihan wamá katei séruti. Gayarati íbini míchugun wamaali lan Larúeihan Bungiu lidan furumiñeti lúgaaru lidan wabagari (Ebüréu 13:5).

4. Ida liña layusuruni Mafia ubóu wuribati le?

4 Busenti Satanási wasaminarun megei wamá saragu katei lun gayara lan gunda wamá. Ligía layusurunbalin “ubóu” wuribati le lun busén wamá lanwoun le wámabei súnwandan (1 Huan 2:15-17; Agumesehani 3:6; Ariñawagúni 27:20). Súnwandan waganbun awisahani le ínchahabaliwa lun wagañeihan iseri katei. Agañeihañahaadiwa san somu katei ladüga buidu lan larihín tidan budigü o ladüga warihini tidan bigibigitu? Anhein ítara liña lubéi, háfuga lárigiñe aba wíchugun fe memegeirun wamani. Ánhawa asigira agañeiha katei le memegeirun wamuti, hénrengubei wabagari. Gayarati ladügün katei burí le lun wadireirun luéi weseriwidun lun Heowá. Háfuga ladügün lun madaani wamá lun waturiahanu Bíbülia, lun waranserun lubá adamuridaguni, lun woudin adamuridagua ni lun wáfuridun apurichiha. Haritagua waméi ariñaga lan meha apostolu Huan lagumuchaguba lan ubóu le lau sun layumahan.

5. Ka gayarabei lasuseredun houn ha ayusurubalin libe-agei hadaani lun hibihin umegeguni?

5 Busenti Mafia lun wewesiruni sun were áluaha umegeguni luma seinsu lubaragiñe wayusuruni lun weseriwidun lun Heowá (Matéu 6:24). Gama lumoun, anhein luágunrügüñein lubéi wibihin katei woungua wasaminara, masuunibei wabagari. Gayarabei weferidiruni wagundan o wádaragun woungua lidoun turóbuli luagu seinsu. Ani le hírutimabei, gayarabei weferidiruni wafiñen luagu Heowá luma luagu Larúeihan (1 Timotéu 6:9, 10; Arufudúni 3:17). Ariñagati Hesusu dan le lan busén hamá gürigia “gama hamani sun katei” ítara liña lan katei ligía houn kei hiiyu le mígirunbei lun láhüchün aban ilaü ni lun lagindun (Márükosu 4:14, 18, 19).

6. Ka wafurendeirubei lídangiñe le asuseredubei lun Baruku?

6 Samina wamá luagun Baruku, le lani profeta Heremíasi sekretariu. Dan le lagumeserunbei Baruku áluaha ‘katei hanarimeguti lungua’, aba laritaguagüdüni Heowá lun murusunrügaali lan meha dan lubá lagünrinchawagun Herusalén. Gama lumoun füramaseti lun lesefurubei lan libagari (Heremíasi 45:1-5). Moun lumuti meha lagurabahan Baruku amu katei. Mesefurun lubéi meha Heowá hamegegun gürigia (Heremíasi 20:5). Ka wafurendeirubei lídangiñe le asuseredubei lun Baruku? Uguñe weyu, murusunrügaali giñe dan lubá lagumuchún lau ubóu lani Satanási. Ligíati, mámaali lidaani wáfaagun lun wibihin saragu umegeguni. Masaminara wamá wadarirubei lan sun katei le wámabei guentó lárigiñe óunwenbu asufuriruni, íbini anhein weiri lubéi lebegi woun (Ariñawagúni  11:4; Matéu 24:21, 22; Lúkasi 12:15).

Mama lidaani laluahóun umegeguni guentó

7. Kaba wakutiha lidan arütíkulu le, ani ka uagu?

7 Ida lubati wetenirun lun le wemegeirubei luma lun hemegeirun waduheñu sin wabulieidagun luéi le súdinitimabei lidan wabagari? Kaba wadüga lun méiguadun wamá lidoun ínsiñeni luagu umegeguni? Ka gayarabei líderaguniwa lun madiheridun wamá saragu luagu ida luba lan wibihini katei burí le wemegeirubei? Ru lumuti Hesusu adundehani le buídutimabei woun lidan Serumu luagu Wübü (Matéu 6:19-21). Guentó waliihali ani akutiha wameime Matéu 6:25-34. Líderagubadiwa katei le lun warihini buidu mosu lan wasigirun áluahei Larúeihan Bungiu furumiñe, mama umegeguni (Lúkasi 12:31).

RU LUMUTI HEOWÁ LE WEMEGEIRUBEI WOUN

8, 9. a) Ka uagu moun lumuti lubéi wadiheridun saragu luagu katei le wemegeirubei? b) Ka meha lasubudirubei Hesusu hawagu gürigia luma luagu le hemegeirubei?

8 (Aliiha huméi Matéu 6:25). Subudi lumuti meha Hesusu nidiheri hamá lani disipulugu luagu kaba lan heiga luma luagu kaba lan hadaüra. Ligía aba lubéi lariñagun houn lidan Serumu luagu Wübü: “Madiheri humá”. Busenti meha líderaguniña lun gunfuranda hamani ka lan uagu mama lubéi mosu hadiheridun luagu katei burí ligía. Íbini megei hamani meha katei burí ligía, subudi lumuti meha Hesusu ánhaña lan adiherida saragu, gayarabei lan habulieidagun luéi le súdinitimabei lidan habagari. Ani kei le weiri lubéi meha hínsiñe lun, wéridi lumutiña gádürü wéiyaasu luagu peliguru lan hadiheridun saragu (Matéu 6:27, 28, 31, 34).

9 Gama lumoun, ka meha san uagu lariñaga Hesusu woun lun lan madiheridun wamá luagu éigini tuma daüguaü? Memegeirun wamuti funagia katei burí le? Furanguti megei wamani. Ani gayarati wadiheridun anhein lougua lubéi waseinsun lun wagañeinhani. Subudi lumuti meha Hesusu lira, ani subudi lumuti meha giñe ka lan hemegeirubei gürigia. Ani subudi lumuti meha giñe hénrengubei lan habagari lani disipulugu lidan “lagumuhóun dan” (2 Timotéu 3:1). Uguñe weyu, hénrenguti houn saragu gürigia hadarirun wadagimanu ani eibu dan sérutimahali katei. Ani lidan saragu ageiraü wéiriti hagudemen gürigia darí lun murusunrügüñein lan katei hama lun heigin o anihein dan úati ni kata hama. Gama lumoun, subudi lumuti meha giñe Hesusu “gebegitimati [lan] ibagari sügǘ lau éigini, gebegi úgubu sügǘ tau daüguaü”.

Ariñagati Hesusu ‘gebegitima lan ibagari sügǘ lau éigini, gebegi úgubu sügǘ tau daüguaü’

10. Según larufudahani Hesusu, ka katei lunbei súdinitima lan lidan wabagari?

10 Sun liña meha larufudahan Hesusu houn lani disipulugu lun lan hamuriahani le hemegeirubei luma Lúguchi le siélubei. Ariñagati houn lun hafurieidun ítara: “Ruboun weigan fein to lánina sagü weyu woun” (Matéu 6:11). Lidan amu ókaasion ariñagati houn lun hafurieidun ítara: “Ruboun weigan fein woun según le wemegeirubei weyu ligía” (Lúkasi 11:3TNM). Gama lumoun, mama lariñaguña lau lira mosu lan werederun asaminara súnwandan luagun wibihini le wemegeirubei. Le linarün katei, arufudahati  Hesusu houn lani disipulugu súdinitima lan hamuriahan lun liabin Larúeihan Bungiu sügǘ lau hamuriahani le hemegeirubei (Matéu 6:10; Lúkasi 11:2). Lun líderaguniña lani disipulugu lun madiheridun hamá, aba laritaguagüdüniña Hesusu luagu góunigi lani Heowá sun le ladügübei.

11, 12. Ka wafurendeirubei lídangiñe ligaburi lóunigiruniña Heowá dunuru? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu).

11 (Aliiha huméi Matéu 6:26). Samina wamá hawagun “dunuru ha áhamahabaña garabalirugu”. Lau sun ñǘbüri hamá, wéiriti heigin. Lun hamuga weiri lan aban dunuru kei aban gürigia, gíbetimati hamuga éigini leigin sügǘ wau. Hóutiña dunuru furuda, ilaü, héweraü hama animaalu ha ñǘbüritiña. Gama lumoun memegeiruntiña hábunagun ni halubahan, ladüga ru lumuti Heowá sun le hemegeirubei houn (Sálumu 147:9). Inarüni míchaahan lani heigin houn hayumulugun. Mosu houdin áluahei. Gama lumoun, anihein éigini ñein lun hadeiruni.

12 Chouru lumuti meha Hesusu góunigi laaña ligía lan Heowá dunuru, lóunigirubaña lan giñe gürigia (1 Féduru 5:6, 7) [1] (ariha huméi abürüdǘni lidan lagumuha arütíkulu). Gama lumoun, mosu giñe benefa wamá kei dunuru. Mosu wábunaguni weigin o wagañeirun seinsu lun wagañeihani. Ani labinirubei Heowá wáfaagun. Anhein ua lubéi seinsu o éigini buídurügüti wama, gayarati líchuguni le wemegeirubei woun. Kei hénpulu, gayarati híchugun amu woun lídangiñe le hámabei. Luagu amu oubaü, ruti giñe Heowá aban fulasu houn dunuru lun hawinwandun. Adüga lumutiña lau ubafu lun hadügüni hamasa. Adüga lumuti giñe katei burí le hemegeirubei lun hadügüni hamasa. Ítarameme, gayarati giñe líderaguniwa Heowá adarira aban fulasu buiti lun wawinwandun hau waduheñu.

13. Ka arufudubalin gebegitima wamá sügǘ hau dunuru?

13 Lidan Matéu 6:26 haritaguagüda lumutiña Hesusu lani disipulugu luagu hóugüda lániña Heowá dunuru. Lárigiñe aba lariñagun houn: “Gebegitün sügǘ hau saragu dunuru” (konparárü huméi luma Lúkasi 12:6, 7). Dan le lariñaguni katei le houn, háfuga lasaminaruña meha málühali lan ru lan libagari hawagu sun gürigia. Ítara liña, mama hawagu dunuru líchigei Hesusu libagari ni luagu ni aban animaalu. Wawagu lounwen Hesusu lun gayara lan wawinwandun lun súnwandan (Matéu 20:28). Ma arufudati le gebegitima wamá sügǘ hau dunuru?

14. Kaba mibihin lan aban gürigia le adiheriduti saragu?

14 (Aliiha huméi Matéu 6:27). Ariñagati Hesusu úati lan gürigia gayarati líchugun “bián ugudi” lanwoun libagari lau ladiheridun luagu le lemegeirubei. Ka labusenrubei lariñagun? Íbini lan anhein adiherida gürigia saragu, siñabei lan laganwoundagüdüni libagari. Anhein adiherida, gayarabei lasandirun o íbini lounwen.

15, 16. a) Ka wafurendeirubei lídangiñe ligaburi lóunigiruni Heowá fuluri? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu). b) Ka álügüdahani lunbei wadügüni wóuniwagua, ani ka uagu?

15 (Aliiha huméi Matéu 6:28-30). Sun wagía hínsiñeti woun buidu tan wadaüragun, lúntima woudin apurichiha, adamuridagua luma lidan adamurini wéiriti. Lunti san wadiheridun saragu luagu ida luba lan wadüga lun wibihin daüguaü? Haritaguagüda lumutiña Hesusu lani disipulugu ábanya wéiyaasu góunigi lani Heowá sun le ladügübei. Ru lumuti hénpulu houn luagu “fuluri”. Gíbeti luwuyerigu fuluri buíduburiti ani úati ni aban lídangiñe adügüti ladaüragun. Gama lumoun, buíduburiti darí lun lariñagun Hesusu: “Ni meha urúei  Salomón lau sun luéndegun, mewendenti meha ladaüragun kei fuluri”.

16 Lárigiñe layanuhan Hesusu houn lani disipulugu luagu ligaburi ‘ladaüraguagüdüni Bungiu híduru’, aba lariñagun houn: “Gúbume san líderaguaün lougua tafiñen huguya le”. Furanguti líchugubei lan meha Heowá daüguaü houn. Gama lumoun, mégeitiña meha disipulugu haganwoundagüdüni hafiñen (Matéu 8:26; 14:31; 16:8; 17:20). Mosu meha hafiñerun busén lan Heowá lóunigiruniña ani ladügübei lan. Mosu wasaminarun luagun katei le ani ábame wálügüdagun woungua: “Afiñetina san lóunigirubadina lan Heowá?”.

Afiñetiwa san lóunigirubadiwa lan Heowá?

17. Ka gayarabei lagadeiruni wamadagua luma Heowá?

17 (Aliiha huméi Matéu 6:31, 32). Besafu gürigia ha ibidiñeti Bungiu houn yusu hamuti habagari lun hagañeirun seinsu luma umegeguni. Gama lumoun, anhein wadüga ligiaméme, gayarabei wagadeiruni wamadagua luma Heowá. Subudi wamuti ligía lan Wáguchibei ani hínsiñe wamá lun. Ani afiñetiwa anhein lan wadüga le lamuriahabei wámagiñe ani ru waméi Larúeihan lidan furumiñeti lúgaaru, líchugubei lan lóugiñe le wemegeirubei woun. Subudi wamuti giñe wamadagua lan luma Heowá adügübei lúntima gunda wamá. Íderagua lumutiwa katei le lun gunda wamá tau daüguaü luma éigini le wemegeirubei (1 Timotéu 6:6-8).

RU WAMUTI SAN LARÚEIHAN BUNGIU LIDAN FURUMIÑETI LÚGAARU LIDAN WABAGARI?

18. Ka lasubudirubei Heowá wawagu, ani kaba ladüga?

18 (Aliiha huméi Matéu 6:33). Anhein wíchiga Larúeihan Bungiu lidan furumiñeti lúgaaru, füramaseti Heowá líchugubei lan sun le wemegeirubei woun. Ka uagu chouru wabalin ítara luba lan? Afuranguagüdati Hesusu lidan Matéu 6:32: “Anihein húguchi Bungiu sielu le subudihabúbalin katei lan hemegeirubei”. Lubaragiñe wasubudiruni le wemegeirubei subudi laali Heowá (Filipuna 4:19). Subudi lumuti ka lan tuwuyeri daüguaü luma ka lan éigini wemegeirubei. Ani subudi lumuti giñe megei hamá waduheñu aban muna lun hawinwandun. Ani ladügüba lun wibihini létima wemegeirubei.

19. Ka uagu moun lumuti lubéi wadiheridun luagu le gayarabei lasuseredun ámuñegü?

19 (Aliiha huméi Matéu 6:34). Ariñagayati Hesusu houn lani disipulugu: “Madiherida humá”. Líchugubei Heowá le wemegeirubei woun sagü weyu. Ligía moun lumuti lubéi wadiheridun saragu luagu le gayarabei lasuseredun ámuñegü. Ánhawa adiherida saragu, gayarabei wagumeserun afiñera wawougua sügǘ lau wafiñerun luagu Heowá. Lagadeiruñein hamuga le wamadagua luma Heowá. Ligíati, afiñe wamá sunsuinagubei luagu Heowá (Ariñawagúni 3:5, 6; Filipuna 4:6, 7).

ANHEIN WÁLUAHA LARÚEIHAN HEOWÁ FURUMIÑE, LÓUNIGIRUBADIWA

Gayarati san sensiyutima lan wabagari lun wetenirun lun Larúeihan Bungiu? (Ariha huméi párafu 20).

20. a) Ka katei gayarabei hasaminarun hadügüni lidan heseriwidun lun Heowá? b) Ka gayarabei hadügüni lun sensiyutima lan hibagari?

20 Hírubei hamuga ánhawa meseriwidun lun Heowá lau sun were lúnrügü wáluahan wibihin katei burí woungua. Lubaragiñe lira, lunti wíchuguni le buídutimabei wámagiñegua lun Heowá. Gayarati wáluahan ida luba lan wadügüni.  Kei hénpulu, gayarati san wáguyun lidoun aban damuriguaü le mégeiti ídemuei lidan apurichihani? Gayarati san weseriwidun kei prekursoru? Ani anhein prekursoru wabéi, gayarati san woudin tidan Leskuela houn Apurichihatiña Larúeihan Bungiu? Gayarati san wídehan fiú weyu lidan dimaasu Betelirugu o tidan aban Áfisi lánina Ásügüragüdüni? Gayarati san wídehan lidan tábunawagun Luban Adamuridaguni? Samina wamá ka lan asansiruni gayarabei wadügüni lun sensiyutima lan wabagari. Ítara, gadaanitimabadiwa ani héretimabadiwa giñe lun wawadigimaridun lun Heowá. Anihein fiú saminaü huuti lidan rekuáduru “ Ida luba sensiyutima lan wabagari”. Amuriaha wamá luma Heowá lun líderaguniwa arihei ka lan gayarabei wadügüni. Lárigiñe, ábame wadügüni asansiruni le wemegeirubei.

21. Kaba íderaguawa lúntima wayarafadun lun Heowá?

21 Arufudahati Hesusu woun lun wíchuguni Larúeihan Bungiu lidan furumiñeti  lúgaaru lidan wabagari. Anhein wadüga, madiheridunbadiwa saragu luagu katei burí le wemegeirubei. Wafiñeratimaba luagu lóunigirubadiwa lan. Ani wafurendeiruba giñe árügüdagua woungua luéi wagañeinhani sun le wabusenrubei o sun le warihibei lidan ubóu le, íbini gabafu wamá lun wagañeinhani. Líderagubadiwa wadügüni katei le lúntima wayarafadun lun Heowá. Ánhawa anüga aban ibagari sensiyuti guentó líderagubadiwa lun úaragua wamá lun Heowá luma lun wibihini ibagari magumuchaditi le füramase lubéi woun (1 Timotéu 6:19).

^ [1] (párafu 12): Anihein dan añahein lan lubúeingu Heowá ha úati éigini buídurügüti hama. Lun gunfuranda humani ka lan uagu gayara lubéi lígirun Heowá lun lasuseredun le, ariha huméi seksióun “Álügüdahani burí le hadügübei aliihatiña” tidan La Atalaya to lánina 15 lidan nefu-hati irumu 2014, páhina 22.