Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Seingü-hati irumu 2016

Ida liña san desidírü humá?

Ida liña san desidírü humá?

“Houcha humá gunfuranda humani ka lan lugundanbei Wabureme” (ÉFESUNA 5:17).

UREMU 11, 22

1. a) Ka gumadi wadarirubei tidan Bíbülia? b) Ka buiti wibihibei dan le gaganbadi wamá lun gumadi burí ligía?

RUTI Heowá gumadi furanguti woun tidan Bíbülia lun wasubudiruni ka lan labusenrubei lun wadügüni. Kei hénpulu, wéridi lumutiwa luéi áhuduraguni houn guáriua, luéi íweruhani, luéi bacharuaü luma luéi figóu lánina agamariduni (1 Korintuna 6:9, 10). Ani ru lumuti giñe Hesusu gumadi le houn lani disipulugu: “Heiba lubeiti habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu; badisei humaña lidan liri Bungiu Úguchili, liri [...] Irahü, luma liri [s]ífiri [s]andu. Arufudaha huguyame houn lun gaganbadi hamá lun sun le uágubei nariñaga hun. Subudi huméi luagu anahein lan huma sagü weyu darime lagumuchun ubóu” (Matéu 28:19, 20). Gíbeti katei buiti wibihin dan le gaganbadi wamá lun lugumadin Heowá luma Liráü. Íderagua lumutiwa lilurudun Bungiu lun wóunigiragun woungua luma lun wóunigiruniña waduheñu. Íderagua lumutiwa giñe lun gunda wamá. Gama lumoun le súdinitimabei ánhawa lan gaganbadi lun lugumadin Heowá, kéiburi le luáguti apurichihani, lagundaaruba saragu ani labinirubadiwa giñe.

2, 3. a) Ka uagu ua lubéi lúrudu tidan Bíbülia luagu sun katei le lunbei wadügüni lidan wabagari? b) Kaba burí álügüdahani wóunaba lidan arütíkulu le? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu).

 2 Inarüni úati lan lúrudu tidan Bíbülia lun sun katei le lunbei wadügüni lidan wabagari. Mariñagun tumuti woun kaba lan ílagu wadaüra tuma to lunboun madáü wamanu. Arufudati le chu lan lau Heowá. Ka uagu? Ladüga ámuñegueinarügüti hasansiragun mutu según fulasu le ñein lubéi heredera. Ani asansireina tiña tuwuyeri daüguaü to hayusuruboun gürigia. Gama lumoun masansirunti adundehani le tídanbei Bíbülia luáguti ida luba lan wasansiragun. Úati giñe lúrudu tidan Bíbülia luagu ka lan luwuyeri wadagimanu o agaranihani lunbei wánharun lun, ni luagu isebáhari. Ígirati Heowá lun kada lan gürigia ani kada ichügüdinaü hadan iduheñu desidírü luagu katei le.

3 Háfuga mosu lanme desidírü wamá luagu somu katei le uágubei míchugun tan Bíbülia aban lúrudu. Ligía gayara lubéi wálügüdagun woungua: “Bereseti san Heowá lau le desidírü nubéi? Gayarati san desidírü nan furumiñeguarügü katei madüraagungadina ligía somu lúrudu tídangiñe Bíbülia? Ida luba nasubudiruni anhein gunda lubéi Heowá lau le desidírü nubéi?”. Wóunabubei álügüdahani burí le lidan arütíkulu le.

GÁNITI LE DESIDÍRÜ WABÉI EFEKÜTU WAWAGU LUMA HAWAGU AMU

4, 5. Ka efekütu gayarabei gani lani le desidírü wabéi wawagu luma hawagu amu?

4 Añahein gürigia saminatiña gayara lan hadügüni le habusenrun lidan habagari. Anhein wagía, busentiwa wagundaaragüdüni Heowá lau le desidírü wabéi. Ligíati, lubaragiñe desidírü wamá furumiñeguarügü katei, mosu wasaminarun luagun le tariñagubei Bíbülia ani mosu gaganbadi wamá lun. Kei hénpulu, ariñaga tumuti Bíbülia ka lan lisaminanbei Heowá luagun hitaü. Ani adüga wamuti le lariñagubei (Agumesehani 9:4; Adügaü 15:28, 29). Gayarati wamuriahan luma Heowá lun líderaguniwa lun úara lan le lunbei desidírü wamani luma lugundan.

5 Gániti le desidírü wabéi somu efekütu wawagu. Ánhawa desidírü buidu, buídutimabei wamadagua luma Heowá. Ánhawa desidírü wuriba, gayarabei wagadeiruni wamadagua luma. Ani gániti giñe le desidírü wabéi efekütu hawagu amu. Ánhawa desidírü wuriba, gayarabei wadügün lun hasandiragun wíbirigu houngua wuriba o lun ledebilidun hafiñen. Mabusenruntiwa wadügüni katei le. Ani mabusenruntiwa giñe wagubuhan turóbuli hadan íbirigu lidan damuriguaü. Kei aubei warihei, súdiniti lun desidírü wamá buidu (aliiha huméi Rómana 14:19 luma Galasiana 6:7).

6. Ka lunbei wadügüni lun desidírü wamá buidu?

6 Anhein mariñagun tubalin Bíbülia woun ka lan lunbei wadügüni lidan somu kesi, ka lunbei wadügüni? Lubaragiñe desidírü wamani le genegebei woun buidu lan, samina wamá lau duari ani desidírü wamá según le wasubudirubei luagu lagundaaruba lan Heowá lau. Ítara luba wachoururuni líderagubadiwa lan lun buidu lan lidin woun (aliiha huméi Sálumu 37:5).

ÁFAAGUA WAMÁ LUN WASUBUDIRUNI LE LABUSENRUBEI HEOWÁ LUN WADÜGÜNI

7. Anhein ua lubéi aban lúrudu tidan Bíbülia libügürü somu katei, ida luba wasubudiruni ka lan lugundanbei Heowá?

7 Ida luba wasubudiruni ka lan lugundanbei Heowá? Ariñagati Éfesuna 5:17: “Houcha humá gunfuranda humani ka lan  lugundanbei Wabureme”. Kei aubei warihei, anhein ua lubéi aban lúrudu furanguti tidan Bíbülia luagu somu katei, mosu wouchun wasubudiruni ka lan lugundanbei Bungiu (ariha huméi rekuáduru “Ka mini lubéi?”). Lidan amu dimurei, mosu wáfaagun lun wasubudiruni ka lan labusenrubei Bungiu lun wadügüni. Ida luba wasubudiruni? Mosu wafurieidun ani ígira wagíame lun ladundehaniwa lani sífiri sandu.

8. Ru humá aban hénpulu lun hafuranguagüdüni ka lan uagu subudi lubalin meha Hesusu ka lan lugundanbei Heowá?

8 Súnwandan meha láfaagun Hesusu lun lasubudiruni ka lan labusenrubei Heowá lúmagiñe. Kei hénpulu, lidan bián ókaasion furíeiti lubaragiñe ladügün milaguru lun léigagüdün bandi gürigia ha lamaaña (Matéu 14:17-20; 15:34-37). Gama lumoun, lidan amu ókaasion dan le lamaali lubéi Hesusu ani aba lóuchaguni Mafia lun lasaliraguagüdün dübü feinme, máhati ladügüni milaguru ligía (aliiha huméi Matéu 4:2-4). Ka uagu? Ladüga subudi lani Lúguchi buidu ani subudi lumuti meha magundanbei lan anhein layusura sífiri sandu lun lubuidun guánarügü. Chouru lumuti meha ladundehabei lan Bungiu ani líchuguba lan éigini lun danme le lemegeiruni.

9, 10. Kaba íderaguawa lun desidírü wamá buidu? Ru humá aban hénpulu.

9 Anhein wáyeiha Hesusu ani ábame wafiñerun luagu ladundehan Heowá, gayarabei desidírü wamá buidu. Ariñagatu Bíbülia: “Afiñebá luagu Bungiu tau sun banigi, mamalá luagu lualin bichügü. Haritaguabá luagu Bungiu lidan sun le badügübei, ábame lanügünibu luéigiñe üma le surubei. Maritaguabá buougua luagu weiri lan lichú bau; ruba inebesei lun Bungiu direi buguyame luéi wuribani” (Ariñawagúni 3:5-7). Dan le waturiahanu Bíbülia ani aba wasubudiruni ligaburi lisaminan Heowá, gayarati wasubudiruni ka lan labusenrubei lun wadügüni. Ani éibume wasubudiruni ligaburi lisaminan, ménrenguntimabei woun wagundaaragüdüni lau le desidírü wabéi. Ani gúndaatimabadiwa giñe lun wafalaruni ladundehan tau sun wanigi (Esekiéli 11:19).

10 Samina wamá tuagun aban würi to ñǘdünboun agañeiha ani aba tarihin aban feru sabadu. Ma tubuidun sabadu tuguya, gama lumoun sérutu. Íbini ua lan tani weiriei tuma ñein, subudi tumuti kaba lan lariñaga anhoun agastara saragu seinsu. Ida liña tasubudiruni? Ladüga lǘhaña hámagua ani subudi tumuti ka lan lisaminanbei luagu ida luba lan hayusuruni haseinsun. Ítarameme, dan le wafurendeiruni ligaburi lisaminan Heowá luma le ladügübei lidan binadu dan, gayarati wasubudiruni le labusenrubei lun wadügüni lidan kada kesi.

IDA LUBA WASUBUDIRUNI LISAMINAN HEOWÁ?

11. Ka álügüdahani gayarabei wadügüni wóuniwagua dan le waturiahanu luma dan le waliihanu Bíbülia? (Ariha huméi rekuáduru “ Dan le haturiahanu Bíbülia, álügüdagua humá hungua”).

11 Ida liña gayara lan wasubudiruni ka lan lisaminanbei Heowá? Lau waliihanu Bíbülia  sagü weyu luma lau waturiahanu súnwandan. Ani dan le wadügüni, gayarati wálügüdagun woungua: “Ka larufudahabei le nun luagu Heowá? Ka uagu lóusera lidan igaburi le?”. Adüga wamá kei Dawidi ani amuriaha wamá luma Heowá lun líderaguniwa lun wasubudiruni buidu. Abürühati Dawidi: “Nabureme, arufudabéi bémeri nun, barübana luéigiñe bǘmate; adundehabana, íchaahabana lidan binarün, ladüga buguya Nubungiutebei, Nesefuragüle. Buagu nemenigida súnwandan” (Sálumu 25:4, 5). Danme le wafurendeirun somu katei luagu Heowá, samina wamá luagun somu sügǘ le ídanbei gayara lan wayusuruni le wafurendeirubei. Gayarati wálügüdagun woungua: “Ida luba san nayusuruni katei le hama niduheñu, lidan niyabun, leskuelarugu o lidan apurichihani?”. Ánhawa asaminara halíaba lan wayusurei ariñahani ligía, ménrenguntimabei woun wasubudiruni ka lan lugundanbei Heowá.

Anhein busén wabéi wasubudiruni ka lan lisaminanbei Heowá, mosu waliihanu Bíbülia sagü weyu ani aturiaha wamounme

12. Ida liña tíderaguniwa wani agumeiraguagüdüni luma wadamuridagun?

12 Ka amu katei gayarabei líderaguniwa asubudirei ka lan lisaminanbei Heowá? Wetenirun lun le tarufudahabei lóundarun woun tuagu Bíbülia. Kei hénpulu, dan le mosu lan desidírü wamá somu katei, gayarati tíderaguniwa  Índice de las publicaciones Watch Tower tuma Adundehani lun haturiahan gefentiña luagu Heowá asubudirei ka lan lisaminanbei Heowá. Gayarati giñe líderaguniwa wadamuridagun lun wafurendeirun asaminara kei Heowá. Ánhawa íchiga arigei lun waganbun, ru wagíame óunabagülei ani samina wagíame luagun le arufudahóubei woun, gayarabei wagundaaragüdüni Heowá lau le desidírü wabéi ani labinirubadiwa giñe.

LUBARAGIÑE DESIDÍRÜ WAMÁ, SAMINA WAMÁ KA LAN LASAMINARUBEI HEOWÁ

13. Ida liña líderaguniwa wasubudiruni ligaburi lisaminan Heowá lun desidírü wamá buidu? Ru humá aban hénpulu.

13 Wasubudiruni ka lan lisaminanbei Heowá ani ráramagua wagía asaminara luagun gayarati líderaguniwa lun desidírü wamá buidu. Ru wamá aban hénpulu. Samina wamá busén wamá weseriwidun kei prekursoru. Háfuga adügaadiwa asansiruni lidan wabagari lun gadaanitima wamá lun wapurichihan. Gama lumoun, awanheingua álügüdagua woungua anhein gúndaabadiwa lubéi awinwanda lau murusun seinsu luma umegeguni. Inarüni mariñagun tan Bíbülia mosu lan prekursoru wamá lun weseriwidun lun Heowá. Gayarati weseriwidun lun lau úaraguni kei apurichihatiña. Gama lumoun, arufudahati Hesusu biní lániña Heowá ha adügübaña sákürifisiu luagu Larúeihan (aliiha huméi Lúkasi 18:29, 30). Ariñagatu giñe Bíbülia hínsiñeti lan lun Heowá lun wadügüni sun wayaraati lun wíchugun uéiriguni lun. Busenti lun gunda wamá eseriwida lun (Sálumu 119:108; 2 Korintuna 9:7). Ánhawa asaminara luagun katei le ani furíei wagíame luagu, gayarabei desidírü wamá buidu según gádantiwa ani ábame labiniruniwa Heowá.

14. Ida luba wasubudiruni anhein gunda lubéi Heowá lau ligaburi waranseragun woungua?

14 Ariha wamá ábanya hénpulu. Samina wamá hínsiñe tan somu tuwuyeri daüguaü woun. Ani subudi wamuti anhoun lan wadaüra, gayarabei lan mabuidun lan hasandiragun fiú íbirigu lidan damuriguaü houngua. Mariñaguntu Bíbülia ni kata tuagu tuwuyeri daüguaü tuguya. Ida lubati wasubudiruni ka lan lisaminanbei Heowá? Ru tumuti Bíbülia adundehani le woun: “Ánhañati würiña busentina lun hadaüragun keisi lubudubu, lun mama lan lau amuriguni hanarimeguti haranseragua houngua, ni lau golu, pérülasi, o daüguaü séruburitu; lun lau lan lubuidun igaburi hadouragua haugua kei lunti lan hadügün würiña ha deregeguaañabaña houngua lun Bungiu” (1 Timotéu 2:9, 10). Seriwiti adundehani le dandu houn kristiánugu würiña kei houn wügüriña. Anhein ǘnabugu wabéi, gabaroun wabéi le gayarabei hasaminaruni amu luagu ligaburi wasansiragun luma waranseragun woungua. Ani kei hínsiñe habéi wíbirigu woun, áfaaguatiwa lun madügün wamá lun hasandiragun houngua wuriba (1 Korintuna 10:23, 24; Filipuna 3:17). Ánhawa asaminara luagun le tariñagubei Bíbülia luma luagu le lasaminarubei Heowá, gayarabei desidírü wamá buidu ani ábame lagundaarun Heowá.

15, 16. a) Ida liña lasandiragun Heowá lungua ánhawa asigira asaminara luagun katei wíyeti? b) Ida luba wachoururuni gunda lan Heowá lau isebáhari le wanúadahabei? c) Ka lunbei wadügüni lubaragiñe desidírü wamá somu katei súdiniti?

15 Arufudahatu Bíbülia wuriba lan lasandiragun Heowá lungua dan le hasaminarun gürigia katei wuribati o dan le hadügüni (aliiha huméi Agumesehani 6:5, 6). Furanguti mabusenrun lan wasaminarun wawouguoun adüga somu figóu lánina agamariduni. Ánhawa asaminara luagun katei burí le, gayarati  wéiguadun lidoun. Ligía busén lubéi Heowá lun wasaminarun luagun katei le harumati ani le buiti. Abürühati disipulu Santiagu hawagu gürigia ha gámabalin lichú aau lúmagiñeti Heowá: “Furumiñe anihein aban ibagari harumati hawagu; gálumatiña, areidatiña, gaganbaditiña, gudemehabutiña, adüga hamuti le buídubei, aban labu hanügügiña sun gürigia, furangutiña” (Santiagu 3:17). Kei aubei warihei, arufudahatu Bíbülia moun lumuti lan werederun asaminara o aríagua katei burí le adügüti lun wabusenrun wadügün somu katei le wíyeti o le mabuidunti. Anhein subudi wabalin furangu ka lan hínsiñebei lun Heowá luma le iyereegubei lun, memegeirunbadiwa wálügüdüniña íbirigu kaba burí lan líburu, pelikula o huraraü wanúadaha. Ménrengunbei woun wasubudiruni.

16 Dan le mosu lan desidírü wamá, libe-agei dan gayarati wanúadahan aban katei le hínsiñeti lun Heowá. Gama lumoun anhein weiri lubéi lisudinin katei ligía, gayarabei wamuriahan adundehani luma aban wéiyaali lidan afiñeni o luma somu íbiri wügüri o würi ha lǘhaña lidan inarüni (Titu 2:3-5; Santiagu 5:13-15). Furanguti mamuriahanbadiwa lan lun desidírü hamá wawagu. Ariñagati apostolu Pábulu: “Kada aban lunti lanügüni lanügün guánarügü” (Galasiana 6:5). Le lunbei wadügüni, wasagarun dan lun wasaminarun luagun le tarufudahabei Bíbülia ani lárigiñe, ábame desidírü wamá kaba lan wadüga (Ebüréu 5:14).

17. Ida liña líderaguniwa desidírü wamá según lugundan Heowá?

17 Dan le desidírü wamá katei le hínsiñeti lun Heowá, ábatima labuidurun wamadagua luma, aba lagundaarun wau ani aba labiniruniwa (Santiagu 4:8). Ani adügati katei le lun héretima lan wafiñen. Ligíati, samina wamá luagun le tarufudahabei Bíbülia woun lun gayara lan gunfuranda wamani lisaminan Heowá. Inarüni wasigiruba lan afurendeira katei iseriti luagu (Hobu 26:14). Gama lumoun, ánhawa áfaagua guentó lun buídutima lan wasubudiruni, lachuuduba wau ani gayarabei desidírü wamá buidu (Ariñawagúni 2:1-5). Súnwandan hasansiruni gürigia hasaminan, anhein Heowá masansirunti lisaminan. Ariñagati aban abürühati Bíbülia durati lan “laransehan” Bungiu luma lisaminan lun súnwandan (Sálumu 33:11). Chóuruti dan le lan wafurendeirun asaminara kei Heowá ani aba wadügüni lugundan, aba lan desidírü wamá buidu.