Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

“Heiba [...] habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu”

“Heiba [...] habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu”

“Heiba lubeiti habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu; badisei humaña [...]. Arufudaha huguyame houn lun gaganbadi hamá lun sun le uágubei nariñaga hun” (MATÉU 28:19, 20).

UREMU 141, 17

1, 2. Ka álügüdahani ñǘbuinbei lidoun wasaminan dan le waliihani Matéu 24:14?

ARIÑAGATI meha Hesusu lidan aban profesía luagu lidan lanme lagumuhóun dan lapurichihóuba lan uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu lidan sun fulasu ubouagu (Matéu 24:14). Uguñe weyu, subudiwatiwa wagía gefentiña luagu Heowá lidan sun ubóu luagu wapurichihan. Añahein gürigia hínsiñeti uganu le wapurichihabei houn. Añahein amu mínsiñeti houn, ani íbini ítara inebetiwa houn luagu wadagimanu le wadügübei. Gayarati san wariñagun Gefentiñarügüñanu lan adügei wadagimanu le líchugubei Hesusu? Ka uagu chouru wabalin ítara liña lan?

2 Gíbeti relihión ariñaguti hapurichihañein lan luganute Hesusu. Saminatiña hapurichihaña lan dan le híchugun somu yanu tidan ligilisi, tidan bigibigitu o luagu Internet. Añahein saminatiña hapurichihaña lan dan le habahüdaguni houn amu ida liña lan hasubudiruni Hesusu. Añahein amu saminatiña hapurichihaña lan dan le híderaguniña ha mégeibaña o dan le houdin íchiga ídemuei keisi surusiagu, anosuhatiña o kei  máisturugu. Gama lumoun, ítara liña san lariñagun Hesusu houn lani disipulugu lun hapurichihan?

3. Según Matéu 28:19, 20, ka gádürü katei lunbei hadügüni ha afalarubalin Hesusu?

3 Busenti meha san Hesusu lun herederun lani disipulugu agurabaha hachülürün gürigia hamoun? Uá, lugundun lárigiñe láguyugun aba lariñagun houn saragu hádangiñe ha afalarubalin: “Heiba lubeiti habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu; badisei humaña [...]. Arufudaha huguyame houn lun gaganbadi hamá lun sun le uágubei nariñaga hun” (Matéu 28:19, 20). Kei aubei warihei, mosu meha houdin ha afalarubalin Hesusu adüga disipulugu, mosu meha harufudahan houn gürigia ani badisei hamaña. Gama lumoun, mosu meha houdin áluahaña gürigia furumiñe. Ariñagati aban sásaamu mosu lan lidin kada kristiánu lidan fulasu le ñein habéi gürigia, meberesenga anhein ábanrügübei lubéi üma lánhiñuragun o mosu lan lánhiñuraguni barana (Matéu 10:7; Lúkasi 10:3).

4. Ka mégeiwabei lun ‘gürigiahaña lanme hadíaha’ disipulugu?

4 Agurabati meha san Hesusu lun hapurichihan lani disipulugu hábuguarügü? O busenti meha lun hapurichihan súngubei úara ani lábugiñe aban aransehani? Furanguti siñati lan lapurichihan ábanrügü kristiánu lábugua houn “gürigia ha lílana sun fulasu”. Ligía mosu lubéi ñein lan aban aransehani hadan. Luagu meha katei le layanuha Hesusu dan le lariñagunbei houn lani disipulugu ‘gürigiahaña lanme hadíaha’ (aliiha huméi Matéu 4:18-22). Mama meha lariñaguña Hesusu ítara haba lan disipulugu kei aban wügüri le óuchahabei lábuguarügü ani agurabaharügüti lun hágüürüni úduraü günwuin. Layanuhaña meha Hesusu hawagu ha óuchahabaña tau seni. Lidan esenihani mégeiwatiña bandi gürigia lun hawadigimaridun úara ani keisi lubudubu (Lúkasi 5:1-11).

5. Ka gádürü álügüdahani lunbei wóunabuni, ani ka uagu?

5 Anhein busén wabéi wasubudiruni kátaña lan apurichihabalin uganu luáguti Larúeihan Bungiu, mosu wóunabuni álügüdahani burí le:

  • Ka uganu lunbei hapurichihani kristiánugu?

  • Ka lunbei línchahaniña lun hapurichihan?

  • Ida liña lunti lan hapurichihan?

  • Dariba halía lébeda apurichihani, ani átiribei dan lidura?

Líderagubadiwa óunabagülei lun wasubudiruni kátaña lan adügübalin wadagimanu le, le gayarati lesefuruni habagari gürigia. Ani línchahabadiwa giñe katei le lun wasigirun apurichiha (1 Timotéu 4:16).

KA UGANU LUNBEI HAPURICHIHANI KRISTIÁNUGU?

6. Ka uagu chouru wabalin apurichiha hamani gefentiña luagu Heowá uganu le uágubei lariñaga Hesusu lun lapurichihóun?

6 (Aliiha huméi Lúkasi 4:43). Apurichiha lumuti Hesusu uganu luáguti Larúeihan Bungiu ani busenti lun giñe hapurichihani lani disipulugu ligiaméme uganu.  Ábanrügüñein relihión anügüti uganu ligía houn sun gürigia, katei san relihión ligía? Gefentiña luagu Heowá. Íbini gürigia ha mínsiñehabubaña woun ánhatiña luagu ítara liña lan. Kei hénpulu, ariha waméi le lariñagubei aban wügüri le eseriwidubei kei misioneru ani kei fádiri lun aban Gefenti. Abahüdaguati lun wínwanhali lan lidan saragu ageiraü ani lidan lan kada aban lídangiñe ageiraü ligía álügüda lániña Gefentiña ka lan uganu hapurichihabei. Aba lariñagun wügüri ligía: “Wéiriti libidiounigan hau súngubei ladüga aba hóunabun: ‘Uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu’”. Arufudati le lariñagubei fádiri le luagu mabidiounigan lan wau, le larufudubei luagu lídanñadiwa lan aban ladüga wagía lan kristiánugubaña ha inarünitiña (1 Korintuna 1:10). Larúeihan giñe Bungiu uganu méinitimati le tanügübei garüdia to. Anihán tíribei: Garüdia Awisahatu. Tasubudiragüdüñein Larúeihan Heowá. Adügǘwatu lidan 254 iñeñein, ani imprimíruatu 59 míñunu tídangiñe kada garüdia. Anuhán garüdia to wéiritimabei tafanreinhóun ubouagu.

Gefentiñarügüñanu luagu Heowá apurichihei uganu luáguti Larúeihan Bungiu

7. Ka uagu wariñaga mapurichihan hamani lábutigu le líbiri relihión uganu le richabei?

7 Mapurichihan hamuti lábutigu relihión mama inarüniti uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu. Ani dan le hayanuhan luagu Arúeihani ligía, aba hariñagun saragu hádangiñe tídanñein lan wanigi Larúeihan Bungiu (Lúkasi 17:21). Marufudahantiña aban lan arúeihani le siélubei Larúeihan Bungiu, marufudahantiña giñe Hesusu lan urúeibei lidan arúeihani ligía. Fédurugu burí hayanuha luagu Hesusu luma lidan Semana Santa. Marufudahantiña laransehabei lan Larúeihan Bungiu sun turóbuli le ubouagubei ani málühali lan agumucha lau wuribani ubouagugiñe (Arufudúni 19:11-21). Furanguti ibidiñe lan houn kaba lan ladüga Hesusu keisi Urúei lidan Larúeihan Bungiu. Ani kei le ua lan gunfuranda hamani luganute Hesusu, úati giñe gunfuranda hamani ka lan uagu mosu lubéi hapurichihani.

KA LUNBEI LÍNCHAHANIÑA KRISTIÁNUGU LUN HAPURICHIHAN?

8. Ka katei moun lubéi wadügüni?

8 Moun lumuti hapurichihan lani Hesusu disipulugu lun hagañeirun seinsu ni lun hábunagun tanarime burí muna. Ariñagati meha Hesusu: “Mafayeihantün lun hibihini ubafu le, maguburaha humá giñe luagu” (Matéu 10:8). Moun lumuti larihín apurichihani kei aban bísinisi (2 Korintuna 2:17). Moun lumuti hamuriahan lani Hesusu disipulugu lun hafayeirún luagu hapurichihan (aliiha huméi Adügaü 20:33-35). Íbini furangu lan adundehani le líchugubei Hesusu, lidan libe-agei relihión aba hamuriahan seinsu lun haransehanu haligilisin luma lun hafayeirúniwa lábutigu relihión hama amu burí nadagimeintiña. Ani kei resultóu, rísihaña besafu lábutigu relihión (Arufudúni 17:4, 5).

9. Ida liña harufuduni gefentiña luagu Heowá ínsiñeni lan luagu Heowá ínchahabaliña lun hapurichihan?

9 Agia gefentiña luagu Heowá? Amuriahatiña san seinsu tidan Luban Hadamuridagun o lidan burí adamurini wéinamuti? Uá. Lau budagia le híchugubei gürigia lau sun hagundan lameinirúa wadagimanu le (2 Korintuna 9:7). Íbini mafayeirúniwa hamá luagu harufudahan tuagu Bíbülia houn amu, lau irumu le ásügürübei apurichihatiña yarafa lun 2,000 míñunu oura ani rútiña  külase tídangiñe Bíbülia houn hóugiñe nefu míñunu gürigia luagu hati. Yusu hamuti haseinsun lau sun hagundan lun hadügüni wadagimanu le. Ariñagati aban akutihati apurichihani lan wadagimanu le súdinitimabei houn Gefentiña. Ani ariñagati giñe mafayeirúniwa hamá ha alidihabaña lidan damuriguaü. Gama lumoun, anhein mama lubéi luagu seinsu wapurichiha, ka uagu wadügei? Ladüga hínsiñe lan Heowá woun ani hínsiñe hagía gürigia woun. Gúnfuli lumuti katei le profesía le lídanbei Sálumu 110:3 (aliiha huméi).

IDA LIÑA LUNTI LAN HAPURICHIHAN KRISTIÁNUGU?

Ñǘdüntiwa lidoun sun fulasu le ñein habéi gürigia. (Ariha huméi párafu 10).

10. Ida liña meha lapurichihan Hesusu hama lani disipulugu?

10 Ida liña meha lapurichihan Hesusu hama lani disipulugu? Ñǘdüntiña meha lidan sun fulasu le ñein hamuti gürigia. Apurichihatiña meha ǘmadarugu luma burí mágidurugu. Ani apurichihatiña meha giñe muna tuagu muna (Matéu 10:11; Lúkasi 8:1; Adügaü 5:42; 20:20). Kei aba lubéi hadügün aransehani lun houdin hábiñe gürigia, gayarati meha hachülürün hamoun sun hawuyeri gürigia.

11, 12. Dan le konparárua lan áfaaguni le hadügübei gefentiña luagu Heowá lun hapurichihan lumoun le hadügübei tílana amu burí ligilisi, ka arihíbei?

11 Ka hadügübei lábutigu relihión mama inarüniti? Apurichiha hamuti san uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu kei Hesusu? Hibe-agei himei hamuti hafayeiruniña lábutigu hani relihión lun hagía lan apurichiha. Gama lumoun, mapurichihantiña lun hadügün disipulugu, kei meha Hesusu. Áfaaguarügütiña lun hakipuruniña gürigia ha hámabaña ñein. Anihein dan houcha hamá  hínchahaniña hánigu lun hapurichihan. Kei hénpulu, lidan irumu 2001, ariñagati papa Juan Pablo II tidan aban gárada mosu lan yebe hapurichihan katoliku kei meha apostolu Pábulu, le ariñagubei: “Fugiabu au anhein mapurichihan nan uganu le!”. Ariñagati giñe fádiri le siñati lan yebe fiúrügü hamá gürigia apurichiha, lunti lan hapurichihan sun tílana ligilisi. Gama lumoun, fiúrügüñanu adügütiña gasu lau.

12 Gefentiñarügüñanu luagu Heowá apurichiha luagu larúeihaña lan Hesusu sielu lúmagiñe irumu 1914. Apurichihani súdinitimabei lidan habagari, kei meha lariñaguni Hesusu (Márükosu 13:10). Ariñagatu aban líburu to ayanuhaboun luagu relihión súdini lan apurichihani houn gefentiña luagu Heowá. Ariñagatu houcha hamá híderaguniña gürigia ha lamaañabaña, ha sándibaña o ha hábuguarügübaña, gama lumoun mabulieidun hamuti súdinitima lan hayanuhan luagu lagumuchagüle ubóu luma ka lan lunbei hadügüni gürigia lun hesefurun. Ani ítara liña. Añaheingua gefentiña luagu Heowá apurichihei uganu le ítara kei meha ladügüni Hesusu hama lani disipulugu.

DARIBA HALÍA LÉBEDA APURICHIHANI, ANI ÁTIRIBEI DAN LIDURA?

13. Halíaba lébeda lapurichihóun uganu buiti?

13 Ariñagati meha Hesusu hapurichihaba lan lani disipulugu ani arufudaha hameime uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu “lidan sun ubóu”. Ariñagati giñe houn lun hadügün disipulugu hau “gürigia ha lílana sun fulasu” (Matéu 24:14; 28:19, 20). Ligíati, mosu hapurichihani kristiánugu uganu luáguti Larúeihan Bungiu lidan sun ubóu (ariha huméi rekuáduru “Ka mini lubéi?”).

14, 15. Ka uagu gayara lubéi wariñagun gúnfuli lan wadagimanu lánina apurichihani le wadügübei lau lani Hesusu profesía? (Ariha humóun iyawaü burí to lídanboun lagumeseha arütíkulu).

14 Kei aubei warihei, ariñagati meha Hesusu lapurichihóuba lan uganu luáguti Larúeihan Bungiu lidan sun Ubóu. Ka uagu gayara lubéi wariñagun gúnfuli lani hapurichihan gefentiña luagu Heowá profesía le? Meriga añahein kéiburi 600,000 lábutigu relihión mama inarüniti. Gama lumoun, añahein kéiburi 1,200,000 Gefentiña apurichihei uganu luagu Hesusu. Ani lidan sun ubóu añahein kéiburi 400,000 fádirigu katoliku, gama lumoun añahein hóugiñe widü míñunu Gefentiña apurichiha lidan 240 ageiraü luma burí aüdü. Furanguti hapurichihaña lan gefentiña luagu Heowá lidan sun Ubóu. Chóuruti ru lan katei le uéiriguni lun Heowá (Sálumu 34:1; 51:15).

15 Keisi gefentiña luagu Heowá, busentiwa wapurichihan houn sun gürigia ha wayaraatiña lubaragiñe liabin lagumuchagüle ubóu. Lun wagunfuliruni, adügaadiwa saragu míñunu líburu, garüdia tuma burí amisuragülei lidan lóugiñe 700 iñeñein. Ani maguburahantiwa tuagu agumeiraguagüdüni to wígiruboun houn gürigia. Lau irumu le ásügürübei, afanreinhatiwa 4,500 míñunu agumeiraguagüdüni to tídangiñetu Bíbülia. Afanreinhadiwa giñe tóugiñe 200 míñunu Bíbülia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras lidan lóugiñe 130 iñeñein. Ani lidan wani páhina lidan Internet anihein ariñahani lidan lóugiñe 750 iñeñein. Wagíarügüñadiwa adüga aban wadagimanu wéiriti kei le.

16. Ida liña wasubudiruni anihein lan lani Bungiu sífiri sandu hama gefentiña luagu Heowá?

16 Átiribei san lidura apurichihani le meha  uágubei layanuha Hesusu? Ariñagati laduraruba lan darí lagumuchun ubóu (Matéu 24:14). Ani sigitiwa wagía gefentiña luagu Heowá apurichiha lidan lagumuhóun dan ladüga anihein lan lani Bungiu sífiri sandu wama (Adügaü 1:8; 1 Féduru 4:14). Ariñagatiña lílana fiú relihión anihein lan giñe sífiri sandu hama. Gama lumoun, gayarati san hasigirun adügei le hadügübei gefentiña luagu Heowá lidan lagumuhóun dan le? Hóuchaaña fiú hádangiñe hapurichihan kei wagía, ani siñá hamuti. Añahein amu apurichihatiña luágurügü fiú dan. Ani ha híbiri ñǘdüntiña muna tuagu muna, gama lumoun mapurichihan hamuti uganu luáguti Larúeihan Bungiu. Ligía siñá lubéi hariñagun hadügüñein lan wadagimanu le meha lagumeserubei Hesusu.

KÁTAÑA SAN APURICHIHABALIN UGANU LUÁGUTI LARÚEIHAN BUNGIU UGUÑE WEYU?

17, 18. a) Ida liña wasubudiruni gefentiñarügüñanu lan luagu Heowá apurichihei uganu luáguti Larúeihan Bungiu? b) Ida liña gayara lan wagunfulirun lau wadagimanu le?

17 Kei aubei warihei, kátaña san apurichihabalin uganu luáguti Larúeihan Bungiu uguñe weyu? Gefentiñarügüñanu luagu Heowá. Ida liña wasubudiruni? Furumiñe, ladüga wapurichihañein uganu le inarüniti, le luáguti Larúeihan Bungiu. Libiaman, ladüga ñǘdüntiwa áluahaña gürigia. Lǘrüwan, ladüga ínsiñeni le wasandirubei luagu Heowá luma hawagu gürigia ligía ínchahabaliwa lun wadügüni wadagimanu le. Ligadürün, ladüga dise lan lárigi wadagimanu le wadügübei, lugundun apurichihatiwa houn sun gürigia ha lídangiñetiña ámuñegueinarügü ageiraü luma iñeñein. Ani liseingün, ladüga wasigiruba lan apurichiha darime lachülürün lagumuchagüle ubóu.

18 Wéiriti lubuidun gayara lan warihini sun le hadügübei lumutuniña Heowá lun hapurichihani uganu luáguti Larúeihan Bungiu lidan lagumuhóun dan le. Ida liña san gayara lan wadügüni? Ariñagati apostolu Pábulu nadagimeinti lan lani Bungiu sífiri wadan ani aba líchugun ubafu woun lun wadügüni (Filipuna 2:13). Ligía wamuriahanbei luma Heowá lun lasigirun íchiga erei woun lun wasigirun adügei sun wayaraati lidan apurichihani (1 Timotéu 4:5).