Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Sigí wamá áfaagua lun labiniruniwa Heowá

Sigí wamá áfaagua lun labiniruniwa Heowá

“Ageindaguaadibu luma Bungiu luma hama wügüriña, ani gáñeitibu” (AGUMESEHANI 32:28).

UREMU 23, 38

1, 2. Ka burí katei úmabei wagagibudagua wagía lubúeingu Heowá?

LÚMAGIÑE lidaani Aweli darí guentó, wagía le lubúein Bungiu áfaaguatiwa lun wakipuragun woungua úaragu lun Heowá. Ariñagati meha apostolu Pábulu houn kristiánugu ebüréu awandahaña lan saragu asufuriruni ani háfaaguña lan meha lun labiniruniña Heowá (Ebüréu 10:32-34). Konparárü lumuti meha Pábulu áfaaguni le hadügübei kristiánugu luma le meha hadügübei ha éibaagubaña, hama ageindagutiña lidan binadu dan (Ebüréu 12:1, 4). Uguñe weyu, wagía kristiánugu wáfaaguña lun wawinwandun lun súnwandan. Gama lumoun gáganitiwa ha busenbaña lun wadireiruni warihin ani lun weferidiruni wagundan luma wemenigin luagu le füramase lubéi Heowá woun lubá ámuñegü.

2 Wageindaguña kóntüra Satanási luma kóntüra ubóu wuribati le. Ani hénrenguti ageindaguni le (Éfesuna 6:12). Súdiniti lun mígirun wamá lun gani lan ubóu le efekütu wawagu lau larufudahan, luma lau échuni burí le wíyeti, kéiburi agamariduni mamarieidunga, agumulahani, átaaguni o layusurúniwa düroga.  Mosu giñe wasigirun áfaagua kóntüra wadebilin guánarügü luma maguraasuni (2 Korintuna 10:3-6; Kolosana 3:5-9).

3. Ida liña líderaguniwa Heowá lun wageindagun kóntüra wáganiñu?

3 Inarüni san gayara lan wagañeiruniña áganiñu ha? Anha, gama lumoun, hénrengubei katei le. Konparáruguati meha Pábulu lungua luma aban ageindaguti dan le lariñagunbei: “Mítarantina keisi ageindaguti le agayuahabei garabalirugu” (1 Korintuna 9:26). Ítara kei aban ageindaguti, mosu wageindagun kóntüra wáganiñu, ani íderagua lumutiwa Heowá lun wadügüni. Ida liña ladügüni? Tau Bíbülia, tau burí wani agumeiraguagüdüni, lau adamuridaguni kristiánu luma lau adamurini. Yusu wamuti san sun le layusurubei Heowá lun larufudahan woun? Anhein mayusura wamá, mama hamuga wadügüñein sun wayaraati lun wageindagun kóntüra wáganiñu. Ítara waña hamuga keisi aban ageindaguti le agayuahabei garabalirugu.

4. Ka lunbei wadügüni lun magañeirun lániwa wuribani?

4 Lunti aranseñu wamá súnwandan. Ka uagu? Ladüga gayarati hábürühan wáganiñu wawagun dan le magaradahan wamá o dan le débili wamá. Wéridi tumutiwa Bíbülia ani ínchaha tumutiwa lau dimurei burí le: “Mígiraguagüdaba bungua lun lagañeirunibu wuribani; lubaragiñe lira, gáñeibei wuribani lau buiti” (Rómana 12:21). Mini lan le ánhawa lan asigira áfaagua kóntüra wuribani, gayarabei wagañeiruni. Gama lumoun, ánhawa merederun agagudúañu, dandu Mafia kei ubóu wuribati le luma wadebilin guánarügü gayarabei hagañeiruniwa. Ligíati, sigí wamá áfaagua. Meferidira waméi waguraasun (1 Féduru 5:9).

5. a) Ka lunbei waritaguni anhein busén wabéi lun labiniruniwa Heowá? b) Kaba uagu wayanuha lidan arütíkulu le?

5 Anhein busén wabéi wagañeirun, mosu waritaguni ka lan uagu wáfaagua. Adüga wamuti ladüga busentiwa lun labiniruniwa Heowá. Ariñagati Ebüréu 11:6: “Lun wayarafadun lun [Bungiu], gasu wafiñerun luagu anihein lan ani líchuguba lan hafayeiruaha ha áluahabalin”. Kei aubei warihei, anhein busén wabéi lun labiniruniwa Heowá, lunti wáfaagun saragu (Adügaü 15:17). Ayanuhatu Bíbülia hawagu saragu wügüriña hama würiña ha meha áfaagubaña tídangiñe sun hanigi. Anihán hiri fiú hádangiñe: Hakobu, Rakeli, Hosé luma Pábulu. Súngubei hagía gagibuguatiña luma saragu lénrengunga lidan habagari. Gama lumoun, kei le áfaagua habéi saragu, biní lumutiña Bungiu. Arufudati hani hénpulu woun ánhawa lan áfaagua labinirubadiwa lan Heowá. Ariha waméi ida luba lan wafalaruni hénpulu burí le.

ÁNHAWA AWANDA, LABINIRUBADIWA HEOWÁ

6. a) Ka uagu mabuchadun lubéi luagu Hakobu áfaagua? b) Ka abinirúni leresibirubei Hakobu? (Ariha huméi dibuhu le lídanbei lagumeseha arütíkulu).

6 Aban meha wügüri úaraguati Hakobu, le mabuchadunbei uagu áfaagua. Ka uagu? Ladüga hínsiñeti meha Heowá lun ani gebegiti lumadagua luma Bungiu lun. Afiñeti luagu lagunfulirubei lan Heowá lani füramasei luagu labinirubaña lan ladügawagun (Agumesehani 28:3, 4). Dan le meha 100 lubéi irumu lau Hakobu, ageindaguati kóntüra aban ánheli lun leresibirun aban abinirúni lúmagiñe Heowá (aliiha huméi Agumesehani 32:24-28). Ka uagu gayara lubéi meha lageindagun luma aban ánheli? Mama luagu here lan. Adüga lumuti ladüga busén lan lun labiniruni  Heowá. Ani ibiha lumuti. Biní lumuti Heowá láfaagun. Ligía líchugubei Ísüraeli luagu lírime, ani mini lan iri le “Ageindagua luma Bungiu”. Ruti meha Heowá saragu abinirúni lun. Ani ligiaméme wabusenrubei weresibirun.

7. a) Ka meha sügǘ úmabei tagagibudagua Rakeli? b) Ka tadügübei Rakeli, ani ka abinirúni teresibirubei?

7 Rakeli meha lániboun Hakobu weiriou. Ani busentu meha giñe tarihini ligaburi lagunfuliruni Heowá füramasei le ladügübei lun tani weiriei. Gama lumoun anihein meha aban turóbuli. Siñati meha gasaanigu tan Rakeli, ani híruti meha katei ligía houn würiña lánina binadu dan. Ka tadügübei Rakeli? Meferidirun tumuti temenigin. Furíeitu meha saragu lun Heowá lun tasigirun áfaagua. Aganba lumuti meha Heowá tafurieidun, ani lau lásügürün dan, aba labinirunu lau ladügün lun gasaanigu tan. Ligía aba lubéi tariñagun lidan aban ókaasion ageindaguaaru lan lau sun tere ani aba lan ‘tagañeirun’ (Agumesehani 30:8, 20-24).

8. a) Ka meha turóbuli úmabei lagagibudagua Hosé? b) Ka wafurendeirubei lídangiñe lani Hosé hénpulu?

8 Hénpulu le líchugubei Hakobu tuma Rakeli íderagua lumuti Hosé, le hasaani, lun lagagibudagun luma turóbuli. Dan le meha 17 lubéi irumu lau, sánsiti libagari sunsuinagubei. Gimugatiña meha líbugañanu lun, ligía halugurunbalin kei idamuni. Lau lásügürün dan, aba ladaürǘniwa Hosé Ehiptu madurunga (Agumesehani 37:23-28; 39:7-9, 20, 21). Gama lumoun, meferidirun lumuti luguraasun, ani málugun ligía lafayeiragüdüniña amu luagu wuribani le hadügübei lun. Ka uagu? Ladüga téniti lun lumadagua luma Heowá (Fádirigu 19:18; Rómana 12:17-21). Arufudahati lani Hosé hénpulu woun mosu lan wasigirun áfaagua íbini hénrengu lan meha wabagari dan le ñǘbürigidiwa o dan le genege lan woun máranina lan waturóbulin. Gama lumoun gayarati wachoururuni labinirubadiwa lan Heowá ánhawa asigira áfaagua (aliiha huméi Agumesehani 39:21-23).

9. Ida luba wasigiruni hénpulu le líchugubei Hakobu, Rakeli luma Hosé?

 9 Uguñe weyu, háfuga mosu lan wawandun turóbuli wéinamuti. Háfuga wasufuriruña lan marichaü, bula o éibaahouni lúmagiñe somu gürigia le mínsiñetiwa lun. Gama lumoun, meferidira waméi waguraasun. Haritagua waméi le íderagubalin Hakobu, Rakeli luma Hosé lun hasigirun eseriwida lun Heowá lau ugundani. Gebegiti meha hamadagua luma Heowá houn, ligía líchugubei erei houn ani aba labiniruniña. Sigitiña meha lubúeingu Bungiu ha áfaagua ani wínwantiña según le hamuriahabei lidan hafurieidun. Kei wawinwanduña lubéi lidan lagumuhóun dan, súdiniti lun wakipuruni wemenigin lubá ámuñegü. Wasigiruba san áfaagua lun labiniruniwa Heowá?

ÁFAAGUA WAMÁ LUN WIBIHIN ABINIRÚNI

10, 11. a) Ka uagu lunti lubéi wáfaagun lun labiniruniwa Bungiu? b) Kaba íderaguawa lun desidírü wamá buidu?

10 Ka uagu mosu lubéi wáfaagun lun labiniruniwa Heowá? Háfuga ladüga fiú resun. Kei hénpulu, añahein kristiánugu ageindaguatiña luma luriban ayumahani. Añahein saragu áfaaguatiña lun hakipurun aban lubuidun igaburi lidan apurichihani, ani añahein amu gagibuguatiña luma turóbuli lánina átuadi luma hasandiragun houngua hábuguarügüñanu lan. Ani añahein amu hénrenguti houn feruduna hamani hachara amu. Meberesenga átirihali lan irumu wau eseriwida lun Heowá, sun wagía mosu wáfaagun kóntüra fiú katei le adügübei lun hénrengu lan woun weseriwidun lun Bungiu. Haritagua waméi súnwandan lan labiniruniña Heowá lubúeingu ha úaraguabaña lun.

Wáfaaguña san lun labiniruniwa Heowá? (Ariha huméi párafu 10, 11).

11 Chóuruti hénrengu lan houn kristiánugu desidírü hamá buidu, dántima le wáfaaguña lan kóntüra somu luriban ayumahani (Heremíasi 17:9). Anhein susere lubéi katei le woun, amuriaha wamá sífiri sandu luma Heowá. Gayarati líchugun furíei luma sífiri sandu erei woun lun wadügüni le buídubei. Ítara luba weresibirun abinirúni lúmagiñe Heowá. Áfaagua wamá lun wawinwandun según le wamuriahabei lidan wafurieidun. Áfaagua wamá lun waliihanu Bíbülia sagü weyu, ani sagá wamá dan lun waturiahanu Bíbülia wábuguarügü. Lunti giñe wadügüni áhuduraguni lun Bungiu hama waduheñu (aliiha huméi Sálumu 119:32).

12, 13. Ka íderagubaliña bián kristiánugu lun hígiruni luriban ayumahani?

12 Lau tídehan Bíbülia, luma lídehan sífiri sandu tuma burí wani agumeiraguagüdüni masaminarunhaña saragu íbirigu luagun katei wuribati. Aliiha lumuti aban nibureinti aban arütíkulu le ayanuhabei luagu le lunbei wadügüni lun wígiruni luriban ayumahani, tidan garüdia ¡Despertad! to lánina 8 lidan diisi-hati, 2003. Ida liña lóunabun? Ariñagati: “Náfaaguña lun nígiruni luriban saminaü. Dan le naliihan lidan arütíkulu ligía hénrengu lan houn saragu gürigia hageindagun lun hígiruni luriban saminaü, aba nasandirun luagu mama lan nábuguarügüñadina ani luagu gibe hamá níbirigu lidan sun ubóu”. Sagati giñe nibureinti le buiti lídangiñe arütíkulu le ayanuhabei luagu anhein mariban lubéi hamarieidun wügüriña hama wügüriña háledigu o würiña hama würiña, le áfuachubei tidan garüdia ¡Despertad! to lánina 8 lidan diisi-hati, 2003. Ariha lumuti lidan arütíkulu ligía luagu áfaagua hamá saragu kristiánugu lun hígiruni luriban saminaü, ani luagu ítara liña lan katei ligía  houn kei “hiiyu charuñu” hawagu (2 Korintuna 12:7). Gama lumoun, ariha lumuti giñe luagu hasigiruña lan íbirigu hagía áfaagua lun hakipuruni hemenigin lubá ámuñegü luma aban igaburi harumati. Aba giñe lariñagun nibureinti le: “Ligía náfaaguña lubéi lun úaragua nan lun Bungiu sagü weyu. Teinki niña lun Heowá luagu layusurunu lóundarun lun líderagunina awanda lidan ubóu wuribati le”.

13 Samina wamá giñe luagun le asuseredubei tun aban íbiri to erederuboun Meriga. Abürühatu: “Busentina níchugun seremei hun luagu sun ariñahani le híchugubei woun dan le wemegeiruni. Anihein dan aba nasandirun nun lan habürüdei ariñahani ligía. Barühadina saragu irumu ageindagua luma luriban ayumahani lun nadügün katei le iyereeguti lun Heowá. Anihein dan, busentina nígiruni náfaagun. Subudi numuti gudemehabu lan Heowá ani luagu feruduna lániwa, gama lumoun sanditina madüna numuti lan lugudemehabu ladüga luriban saminaü le nuágubei. Ani masaga numuti tídangiñe nanigi. Gánihali katei le efekütu lidan nibagari”. Ábati taliihani arütíkulu le gíribei “Aranseñu tiña san hanigi lun hasubudiruni Heowá?”, tídangiñe Garüdia Atalaya (guentó, Garüdia Awisahatu) to lánina 1 lidan ǘrüwa-hati, 2013. Ida liña tasandiragun tungua lárigiñe? Ariñagatu: “Gunfuranda numuti buidu busén lan Heowá líderagunina”.

14. a) Ka meha katei gunfuranda lubéi Pábulu buidu? b) Ida luba wagañeiruni luriban ayumahani?

14 (Aliiha huméi Rómana 7:21-25). Subudi lumuti meha Pábulu hénrengu lan ageindawaguni kóntüra luriban ayumahani. Gama lumoun chouru lumuti gayara lan lagañeirun lidan láfaagun anhein afurieida lun Heowá, lafiñerun luagu ídemuei le líchugubei lun luma lau lafiñerun luagu lani Hesusu sákürifisiu. Agia wagía, gayarati san wagañeiruni luriban ayumahani? Anha, lau wáyeihani lani Pábulu hénpulu, lau wafiñerun luagu lani Hesusu sákürifisiu luma lau wafiñerun luagu Heowá tau sun wanigi.

15. Ida liña líderaguniwa Heowá lun úaragua wamá luma lun wawanduni óuchawaguni?

15 Anihein dan, gayarati lígirun Heowá lun warufuduni lun weiri lan wadiheri luagu somu katei. Kei hénpulu, kaba wadüga anhein adagara aban lanarime sandi luagu aban hádangiñe waduheñu o lasufurirun somu marichaü? Ani kaba wadüga anhein asusereda katei ligía woun? Ánhawa afiñera luagu Heowá tau sun wanigi, wafurieiduba lun lun líchugun erei woun lun úaragua wamá luma lun wakipuruni wagundan luma wamadagua luma (Filipuna 4:13). Arufuda lumuti hani saragu kristiánugu hénpulu ha lánina binadu dan luma lánina wadaani dan le lan wafurieidun lun Heowá, aba lan líchugun erei luma ganigi woun lun wasigirun awanda.

SIGÍ WAMÁ ÁFAAGUA LUN LABINIRUNIWA HEOWÁ

16, 17. Ka lunbei wadügüni?

16 Hínsiñeti hamuga lun Mafia larihiniwa híruñu luma lun weferidiruni waguraasun sunsuinagubei. Ligíati, áfaagua wamá lun wasigirun adügei le “buídubei” (1 Tesalónikana 5:21). Gayarati wagañeiruni ageindaguni kóntüra Satanási, luma ubóu le luma furumiñeguarügü saminaü wuribati. Wagañeiruba ánhawa afiñera tau sun wanigi luagu líchuguba lan Heowá erei woun ani luagu líderagubadiwa lan (2 Korintuna 4:7-9; Galasiana 6:9).

17 Ligíati, sigí wamá áfaagua ani mabuchadalá wawagu. Gayarati wachoururuni luagu líchuguba lan Heowá “lubuidun-agei abiniruni” woun (Malakíasi 3:10).