Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Garüdia Awisahatu (to lánina aturiahani)  |  Gádürü-hati irumu 2016

Ka uagu mosu lubéi wadamuridagun lun wáhuduragun lun Bungiu?

Ka uagu mosu lubéi wadamuridagun lun wáhuduragun lun Bungiu?

“Aba hederegeragun houngua lun hafurendeiruni le harufudahabei apostolugu houn [...], óundaragua hagía” (ADÜGAÜ 2:42).

UREMU 20, 53

1-3. a) Ida liña wasubudiruni súdinigubeiñein lan adamuridaguni houn kristiánugu? (Ariha humóun iyawaü to lídanboun lagumeseha arütíkulu). b) Kaba wakutiha lidan arütíkulu le?

DISEDÜ meha irumu tau Corinna dan le tanügǘnbei túguchu disoun tuéi tuban keisi adaürǘtu lun tadügün wadagimanu hǘrüti. Dan lárigiñe, aba giñe tanügǘn Corinna Siberioun, saragu milu kilómeturu dise tuéi tuban. Ñein híchigoun nadagimein kei aban idamuni lidan aban fulasu ñein lubéi tábunawagua fagudiya ani agüriahóua hagía animaalugu. Anihein meha dan hafosurunu lun tuadigimaridun bóugudi lábugiñe lanarime lidiliga ani tau murusun daüguaü. Íbini ítara, adügatu Corinna daradu tuma ábanya Gefentu hadügübei lan sun hayaraati lun houdin lidan aban adamuridaguni dise luéi fulasu ligía.

2 Aba háfuridun biángubei hagía rábounweyu ani aba héibugun 25 kilómeturu chülǘ ñein lubéi tárügüdüwa íngiini. Aba tariñagun Corinna: “Ladáün bián lubá larugan táfurida íngiini, ani aweiyasuhatiwa sisi oura. Dan le wareirun, mosu meha wéibugun 10 kilómeturu [6 maili] lun wachülürün lidoun fulasu le ñein  lubéi adamuridaguni”. Masakürihantu Corinna luagu tadügüni wéiyaasu ligía. Ariñagatu: “Aturiaha wamutu Garüdia Awisahatu lidan adamuridaguni ligía ani eremuha wagía uremu lun Heowá. Mabulieidun numuti sügǘ ligía ani héregüda lumuti wafiñen”. Ǘrüwa weyu lárigiñe aba hagiribudun lidoun hawadigimari. Ani míchugunti lábuti wadagimanu fe luagu furí hamá.

3 Súdinigubeiñein adamuridaguni houn lumutuniña Bungiu. Kei hénpulu, hínsiñeti meha houn furumiñetiña kristiánugu hadamuridagun lun háhuduragun lun Heowá ani lun hafurendeirun luagu (Adügaü 2:42). Chóuruti hínsiñe lan woun sun wagía woudin adamuridagua. Gama lumoun, gayarati hénrengu lan houn fiú houdin lidan súngubei. Háfuga mosu hawadigimaridun saragu dan, o háfuga gibe lan hafisiute o weiri lan lubucha hawagu. Kaba íderaguawa lun meferidirun wamani adamuridaguni? [1] (Ariha huméi abürüdǘni lidan lagumuha arütíkulu). Ida luba wínchahaniña gürigia ha aturiahabarun Bíbülia wama hama amu gürigia lun houdin adamuridagua? Wakutihaba ǘrüwa puntu lidan arütíkulu le. Furumiñe, ka lan uagu buidu lubéi lun woudin adamuridagua. Libiaman, ka lan uagu sagá habéi amu buiti dan le woudin adamuridagua. Ani lǘrüwan, ka lan uagu hínsiñe lubéi lun Heowá lun woudin adamuridagua [2] (Ariha huméi abürüdǘni lidan lagumuha arütíkulu).

KA UAGU BUIDU LUBÉI LUN WOUDIN ADAMURIDAGUA

4. Ida liña líderaguniwa adamuridaguni lun wasubudiruni Heowá buidu?

4 Furendeitiwa saragu lidan adamuridaguni. Sun adamuridaguni íderagua lumutiwa lun wasubudiruni Heowá buidu. Kéiburi dan le waturiahanbarun líburu Redei humá lidan línsiñehabu Bungiu lidan damuriguaü, ida liña meha wasandiragun woungua dan le meha wayanuhan luagu lubuidun ligaburi Bungiu ani aganba waméi ka lan hasandirubei íbirigu luagu? Chóuruti ábatima lan meha línsiñedun Heowá woun. Furendeitimatiwa giñe tuagu Bíbülia lidan adamuridaguni dan le waganbuni yanu, dan le waliihan bérusu tídangiñeti Bíbülia luma dan le warihini sügǘ burí le arufudúbei ñein (Neemíasi 8:8). Ani sagü dimaasu wafurendeirun katei súdiniti dan le waranserun lau fánreinti le anuadirúbei lubá kada dimaasu luma dan le waganbuni óunabagülei le híchugubei íbirigu.

5. Ida liña líderagunün adamuridaguni lidan hapurichihan luma lun hawinwanduni le hafurendeirubei tídangiñe Bíbülia?

5 Íderagua lumutiwa adamuridaguni lun wawinwanduni le wafurendeirubei tídangiñe Bíbülia (1 Tesalónikana 4:9, 10). Kei hénpulu, háfuga aturiahañahadiwa lan somu arütíkulu tidan Garüdia Awisahatu le ínchahabaliwa lun waganwoundagüdüni weseriwidun, o lun buídutima lan wafurieidun o lun feruduna wamani somu íbiri le achararuti woun. Ani lidan adamuridaguni le labadinaguabei dimaasu furendeitiwa ida luba lan wapurichihan luma warufudahani inarüni le tídanbei Bíbülia houn gürigia (Matéu 28:19, 20).

6. Ida liña líchugun adamuridaguni erei woun?

 6 Ruti adamuridaguni dǘgüdaguaü woun. Busenti ubóu le lani Satanási ledebilidagüdüni wafiñen ani lun weferidiruni waguraasun. Ánheinti adamuridaguni ruti gurasu woun luma erei lun wasigirun eseriwida lun Heowá (aliiha huméi Adügaü 15:30-32). Saragu wéiyaasu ayanuhatiwa luagu ida liña lan lagunfulirun profesía burí le tídanbei Bíbülia. Íderagua lumutiwa katei le lúntima wachoururuni lagunfulirubei lan Heowá le füramase lubéi. Rútiña giñe íbirigu gurasu woun lau burí yanu le híchugubei luma burí sügǘ le arufudúbei, luma giñe lau óunabagülei burí le híchugubei luma dan le heremuhan lun Heowá tídangiñe sun hanigi (1 Korintuna 14:26). Ibihatiwa giñe erei dan le wayanuhan hama lárigiñe o lubaragiñe adamuridaguni, ladüga ítara ariha wamuti gibe hamá wamadagu ha beresetiña wau (1 Korintuna 16:17, 18).

Ruti adamuridaguni gurasu woun luma erei lun wasigirun eseriwida lun Heowá

7. Ka uagu súdini lubéi lun lidan wamá adamuridaguni?

7 Ladüga lidan adamuridaguni íderagua lumutiwa Bungiu lau lani sífiri sandu. Yusu lumuti Hesusu lani Bungiu sífiri sandu lun ladundehani damuriguaü. Ariñagati lunti lan waganbuni ‘le lariñagubei sífiri sandu houn lílana damuriguaü’ (Arufudúni 2:7). Gayarati líderaguniwa sífiri sandu lun wawanduni óuchawaguni, lun wapurichihan lau ganigi luma lun desidírü wamá buidu. Ligía lunti lubéi wadügüni sun wayaraati lun lidan wamá adamuridaguni súnwandan. Ítara luba weresibiruni ídemuei le líchugubei Bungiu woun lau lani sífiri.

KA UAGU HU LUBÉI HOUN AMU WOUDIN ADAMURIDAGUA

8. Ida liña wíderagun amu dan le woudin adamuridagua, dan le wíchugun óunabagülei lidan luma dan le weremuhan? (Ariha huméi giñe rekuáduru “ Súnwandan buidu lan lasandiragun lungua dan le lagiribudun múnadoun”).

8 Ladüga lidan adamuridaguni gayarati warufuduni houn íbirigu hínsiñe hamá woun. Añahein íbirigu hasufuriruña turóbuli wéinamuti. Abürühati apostolu Pábulu: “Ru wamá gurasu houn wíbirigu” (Ebüréu 10:24, 25). Lau dimurei burí le lariñaguña Pábulu woun lunti lan wasaminarun hawagun wíbirigu. Ani lun wadügüni lunti wadamuridagun lun wíchugun dǘgüdaguaü wóuniwagua. Dan le woudin adamuridagua arufuda wamuti houn íbirigu busén wamá wásügürün dan hama, lun wayanuhan luma lun wasubudiruni  ida liña lan hasandiragun houngua. Rútiwa giñe gurasu houn dan le wóunabun lidan adamuridaguni luma dan le weremuhan lun Heowá tau sun wanigi (Kolosana 3:16).

9, 10. a) Afuranguagüda huméi ka lan uagu íderagua lubaliwa le lariñagubei Hesusu lidan Huan 10:16 lun gunfuranda wamani súdini lan wadamuridagun. b) Ánhawa ñüdün adamuridagua, ida liña lahuudun le houn íbirigu ha mínsiñebaña houn haduheñu ladüga gefentiña hamá luagu Heowá?

9 Ladüga dan le woudin adamuridagua, ídehatiwa lun ñein lan úarani lidan damuriguaü (aliiha huméi Huan 10:16). Ariñagati Hesusu ítara liña lan kei aban hóuniri mudún ani ítara haña lan ha afalarubalin keisi aban fárüga mudún. Lidan aban fárüga, súnwandan lídanñanu lan aban sun mudún ani aba hafalaruni hóuniri. Anhein luáguñanu lubéi aban wübü bián mudún, biama lidan fulasu wayati tuma aban lidan amu fulasu, ma mariñagunbadiwa luagu lídanñanu lan aban fárüga seingü mudún hagía? Ítarameme, anhein busén wabéi lun lidan wamá “aban fárüga” afalarei “óunigiruti”, mosu woudin adamuridagua súnwandan lun lidan wamá aban hama wíbirigu.

10 Íderagua lumutiwa adamuridaguni lun lidan wamá aban, ani lun ítara wamá keisi iduheñu ha hínsiñeguatiña houngua (Sálumu 133:1). Añahein íbirigu súfuritiña ladüga mabusenrun hamaniña hagübürigu o híbirigu ladügarügü gefentiña hamá luagu Heowá. Gama lumoun, füramaseti Hesusu líchuguba lan iduheñu houn, ha lúnbaña harufudun ínsiñeni houn ani góunigi hamañame (Márükosu 10:29, 30). Ánhawa achülüra lidoun sun adamuridaguni, gayarabei harihiniwa íbirigu ha kei agübürigu o íbirigu ani hárügüdüba erei. Ánhawa asaminara luagun katei le, chóuruti wadügübei lan sun wayaraati lun meferidirun wamá ni aban adamuridaguni.

 KA UAGU HÍNSIÑE LUBÉI LUN HEOWÁ LUN WOUDIN ADAMURIDAGUA?

11. Ida liña líderaguniwa adamuridaguni lun wíchuguni le yuubei lun Heowá lun?

11 Ladüga lidan adamuridaguni wíchigei le yuubei lun Heowá lun. Kei le Heowá lubéi adügübaliwa, yuuti lun walawahani ani ru wagíame seremei lun luma inebesei (aliiha huméi Arufudúni 7:12). Adüga wamuti katei le lidan adamuridaguni sagü wafurieidun, dan le weremuhan luma dan le wayanuhan luagu. Sagü dimaasu gachansintiwa lun wíchugun uéiriguni lun Heowá.

Subudi lumuti Heowá áfaaguni burí le wadügübei lun woudin adamuridagua ani gebegiti lun

12. Ida liña lasandiragun Heowá lungua dan le gaganbadi wamá lun gumadi le líchugubei woun lun woudin adamuridagua?

12 Kei le Heowá lubéi adügübaliwa, yuuti lun gaganbadi wamá lun. Ariñagati mosu lan wadamuridagun súnwandan, láutima warihini yarafaali lan lagumuchagüle ubóu. Gúndaati Heowá dan le gaganbadi wamá lun gumadi le (1 Huan 3:22). Ariha lumuti áfaaguni le wadügübei lun woudin adamuridagua ani gebegiti lun (Ebüréu 6:10).

13, 14. Ida liña líderaguniwa adamuridaguni lun wayarafadun lun Heowá luma lun Hesusu?

13 Ladüga dan le wadamuridagun, arufuda wamuti lun Heowá busén wamá wayarafadun lun luma lun Liráü. Aturiaha wamutu Bíbülia lidan adamuridaguni ani furendei wamuti ka lan lagurabubei Heowá wámagiñe (Isaíasi 30:20, 21). Íbini gürigia ha meseriwiduntiña lun Heowá ani aba habasiihan lidoun adamuridaguni, rútiña fe Heowá lan adundehabaliwa (1 Korintuna 14:23-25). Kei le Heowá lubéi adundehabalin adamuridaguni lau lani sífiri sandu, sun le wafurendeirubei ñein lúmagiñe liabin. Ligíati, dan le woudin adamuridagua, gayarati waganbuni Bungiu ani sandí waméi línsiñehabu. Ítara liña wayarafaduntima lun.

14 Hesusu adundehabalin damuriguaü kristiánu. Ariñagati: “Ñein hamuti biama o ǘrüwa óundaragu lidan niri, anahein ñein hamidangua” (Matéu 18:20). Arufudahatu giñe Bíbülia anihein lan Hesusu “labadinagua” damuriguaü (Arufudúni 1:20–2:1). Mini lan le ligía lan alidihabalin. Ligíati, dan le woudin adamuridagua, ábatima wayarafadun lun Hesusu. Furanguti anihein lan Heowá luma Hesusu wama ani rútiña dǘgüdaguaü woun dan le lidan wamá adamuridaguni. Según hisaminan, ida liña san lasandiragun Heowá lungua dan le larihini háfaagun lun hayarafadun lun luma lun Liráü?

15. Ka warufudubei lun Heowá dan le woudin adamuridagua?

15 Ladüga dan le woudin adamuridagua, aba warufuduni lun Heowá busén wamá gaganbadi wamá lun. Mafosurun lumutiwa Heowá lun woudin adamuridagua (Isaíasi 43:23). Ligíati, kaba wadüga anhein busén wayubudiri lafosuruniwa lun wawadigimaridun saragu darí lun siñá lan woudin adamuridagua? Kaba wadüga ánhaña ariñaga gumadimatiña ánhawa lan adamuridagua mosu lan wafayeirun somu seinsu, wadaürǘn o somu katei le wuribatimati? Kaba wadüga ánhawa asaminara midin wamá adamuridagua lúnrügü werederun adüga amu katei? Lidan kesi burí  le mosu desidírü wamani kaba lan wadüga (Adügaü 5:29). Ánhawa anúadaha gaganbadi wamá lun Heowá, ani ábame woudin adamuridagua warufudubei lun hínsiñe lan woun ani subudi wamani garicha lan lun lariñaguni woun kaba lan wadüga (Rómana 6:17). Ladügüba katei le lun lagundaarun Heowá (Ariñawagúni 27:11).

MÍGIRA WAMÉI WADAMURIDAGUN

16, 17. a) Ida liña wasubudiruni súdini lan meha adamuridaguni houn kristiánugu ha lánina furumiñeti sígulu? b) Ka meha lasandirubei George Gangas luagu adamuridaguni?

16 Lárigiñe fedu le gíribei Pentekosutesi lidan irumu 33, aba hederegeragun kristiánugu houngua “lun hafurendeiruni le harufudahabei apostolugu houn, [...] óundaragua hagía” (Adügaü 2:42). Lidan amu dimurei, sigitiña adüga adamuridaguni lun háhuduragun lun Heowá. Ani mígirun hamuti hadamuridagun lau sun éibaaha hamaniña gumadimatiña rómana hama lábutigu relihión huríu. Hénrenguti meha katei le, íbini ítara adüga hamuti sun hayaraati lun hasigirun adamuridagua.

17 Uguñe weyu, rútiwa giñe seremei lun Heowá lau líchugun chansi woun lun wadamuridagun. Samina wamá luagun hénpulu le líchugubei George Gangas, aban íbiri le eseriwidubei lidan Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá lóugiñe 22 irumu. Ariñagati ruti lan gurasu lun ladamuridagun hama íbirigu ani ariha lani kei “aban lídangiñe katei létima íchugubei saragu ugundani”. Dan le gayara lan, hínsiñeti meha lun íbiri le lun ligía lan aban hádangiñe furumiñetiña achülürütiña tidoun Luban Adamuridaguni ani lun hádangiñe lan hagumuhóun áfuridutiña. Wéiriti lugundan dan le layanuhan hama íbirigu darí lun lariñagun: “Dan le hadan nan níbirigu sanditina kamá núbiñeñadina hama niduheñu”. Ani ariñagati ladamuridagun lan hama líbirigu katei létima layumahabei.

18. a) Ka hasandirubei luagu adamuridaguni? b) Ka desidírü hubéi hadügün?

18 Agia huguya, sandiguatün san hungua kei íbiri Gangas? Anhein ítara liña lubéi, sigí humá adügei sun hiyaraati lun hama humá híbirigu lidan adamuridaguni íbini anihein lan dan hénrengu lan. Arufuda huméi lun Heowá sandí humani ligiaméme kei urúei Dawidi, le ariñagubei hínsiñe lan fulasu le ñein lubéi láhuduragua lun Heowá lun (Sálumu 26:8).

^ [1] (párafu 3): Añahein íbirigu siñati houdin lidan sun adamuridaguni ladüga gürewei lan gádantiña. Añahein hagía, wéiriti hasandi. Gama lumoun gayarati hafiñerun gunfuranda lani Heowá gádantiña ani gebegiti lan lun larihini áfaaguni le hadügübei lun heseriwidun lun. Gayarati híderaguniña wéiyaaña lidan afiñeni íbirigu ha lun haganbuni adamuridaguni lau gürawaru hamani houn o híderaguniña lan lun haganbuni luagu gágamuru.

^ [2] (párafu 3): Ariha huméi rekuáduru “ Ka uagu lunti lubéi woudin adamuridagua”.