VISUALITZA

QUAN

ON

FETS

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Any 31 o 32

Zona de Cafarnaüm

Jesús i les paràboles sobre el Regne

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Llac de Galilea

Calma la tempesta des de la barca

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Regió de Gàdara

Expulsa els dimonis als porcs

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Probablement a Cafarnaüm

Cura una dona amb pèrdues de sang; ressuscita la filla de Jaire

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Cafarnaüm (?)

Cura dos cegos i un mut

9:27-34

     

Natzaret

Rebutjat de nou en el seu poble

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

3a gira per Galilea; envia els apòstols per engrandir l’obra del Regne

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberíades

Herodes decapita Joan el Baptista; Herodes intrigat per Jesús

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

Pròxim a la Pasqua del 32 (Jn 6:4)

Cafarnaüm (?); al NE del llac de Galilea

Els apòstols tornen de predicar; Jesús alimenta a 5.000 hòmens

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

NE del llac de Galilea; Genesaret

Intenten fer-lo rei; camina per damunt de l’aigua; cura molta gent

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Cafarnaüm

Diu que és “el pa de vida”; molts s’escandalitzen i se’n van

     

6:22-71

Després de la Pasqua del 32

Probablement a Cafarnaüm

Denuncia les tradicions humanes

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenícia; Decàpolis

Cura la filla d’una sirofenícia; alimenta a 4.000 hòmens

15:21-38

7:24–8:9

   

Magdala

Sols dóna la senyal de Jonàs

15:39–16:4

8:10-12