45:2-5

Probablement Baruc va ser un oficial iŀlustre de la casa reial. Encara que adorava Jehovà i lleialment assistia Jeremies, va perdre l’equilibri en un moment determinat. Va començar a demanar més coses, potser buscara tindre més prominència a la cort reial o més riqueses. Però va haver de canviar la seua manera de pensar per tal de sobreviure a la destrucció de Jerusalem.