Salta al contingut

Ús de dades personals (Lituània)

Ús de dades personals (Lituània)

En el moment d’arribar a ser publicadora, la persona reconeix que l’organització mundial dels testimonis de Jehovà, inclosa la congregació local dels testimonis de Jehovà, la sucursal local i les organitzacions cooperants dels testimonis de Jehovà, utilitza legalment les dades personals d’acord amb els seus legítims interessos religiosos. Els publicadors proporcionen voluntàriament dades personals a la seua congregació tal com es descriu en el llibre Organizados para hacer la voluntad de Jehová per participar en activitats religioses relacionades amb el seu culte i rebre suport espiritual (1 Pere 5:2).

Els publicadors poden proporcionar dades personals addicionals als testimonis de Jehovà a mesura que participen en altres activitats religioses. Les dades personals poden incloure el nom, data de naixement, sexe, data de baptisme, informació de contacte o informació relacionada amb el benestar espiritual de la persona, l’activitat de predicació o qualsevol paper que realitze entre els testimonis de Jehovà. Les dades inclouen informació que revelaria les creences religioses del publicador i que també podria incloure altres dades personals sensibles. L’ús de dades personals pot incloure recopilar, registrar, organitzar, estructurar i guardar estes dades, així com operacions similars realitzades en estes dades.

La llei de protecció de dades d’este país és:

Llei sobre la protecció legal de dades personals i Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Davall esta llei de protecció de dades, els publicadors accepten que els testimonis de Jehovà utilitzen les seues dades personals amb fins religiosos, inclosos els següents:

  • participar en qualsevol reunió d’una congregació local dels testimonis de Jehovà i en qualsevol activitat o projecte voluntari;

  • triar participar en una reunió o assemblea que es registre o s’emeta per a la instrucció espiritual dels testimonis de Jehovà de tot el món;

  • atendre qualsevol assignació o complir amb qualsevol altre paper en una congregació, el qual inclou que es publique el nom del publicador i la seua assignació al tauler d’informació d’una Sala del reunions dels testimonis de Jehovà;

  • mantindre les targetes de publicador de la congregació;

  • rebre guia i atenció de part d’ancians testimonis de Jehovà (Fets 20:28; Jaume 5:14, 15);

  • registrar informació com a contacte que s’utilitzarà en cas d’emergència

Les dades personals es mantindran durant un període de temps no especificat sempre que s’apliquen els propòsits esmentats anteriorment o altres finalitats legítimes. Si un publicador decidix no firmar el formulari d’Avís i consentiment per a l’ús de dades personals, pot ser que els testimonis de Jehovà no puguen avaluar la seua compatibilitat per complir certs papers dins la congregació o participar en determinades activitats religioses.

Les dades personals poden ser enviades, quan siga necessari i apropiat, a qualsevol organització cooperant dels testimonis de Jehovà. Els publicadors entenen que algunes organitzacions cooperants dels testimonis de Jehovà poden estar ubicades en països on les lleis per a la protecció de dades siguen diferents i no sempre equivalguen al nivell de protecció de dades del país des del qual s’envien. No obstant això, els publicadors entenen que qualsevol destinatari de les seues dades personals, que podria incloure organitzacions cooperants a la seu mundial dels testimonis de Jehovà als Estats Units, només faran servir estes dades d’acord amb la Política global de protecció de dades dels testimonis de Jehovà.

Els publicadors tenen el dret d’accedir, demanar l’eliminació o restricció de processament, així com la correcció de qualsevol imprecisió, de les seues dades personals conservades pels testimonis de Jehovà. Els publicadors poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment pel que fa a determinats futurs usos de les seues dades personals. Si un publicador retira el consentiment per a l’ús de les seues dades personals, els testimonis de Jehovà poden tindre el dret de continuar utilitzant algunes dades personals sense este consentiment, basant-se en els propòsits religiosos legítims de mantindre i administrar la informació d’afiliació mundial dels testimonis de Jehovà, o sobre un altre terreny legal que aplique a la Llei de protecció de dades. Els publicadors són conscients que tenen dret a presentar una queixa davant l’autoritat de supervisió de protecció de dades del país on residixen actualment.

Els testimonis de Jehovà han adoptat diverses mesures procedimentals i tècniques, d’acord amb la Llei de protecció de dades, per protegir les dades personals. Els publicadors entenen que les seues dades personals només seran accessibles per a un nombre limitat de persones autoritzades i així complir els fins mencionats anteriorment.

Qualsevol consulta al delegat de protecció de dades corresponent es podrà fer mitjançant correu electrònic a:

DataProtectionOfficer.LT@jw.org.

Els publicadors entenen que la identitat i la informació de contacte del responsable de fitxer del país on residixen i, on aplique, del seu representant i el seu delegat de protecció de dades, es poden trobar a la pàgina de Contactes de protecció de dades de jw.org.

Pot ser que les nostres pràctiques pel que fa a les dades canvien de tant en tant a causa de canvis en les nostres activitats religioses, la llei o la naturalesa de la tecnologia. Si alguna volta es fa necessari modificar esta pàgina d’Ús de dades personals, publicarem els canvis d’esta pàgina perquè els publicadors estiguen sempre informats de la informació que recopilem i de com l’usem. Comproveu de tant en tant esta pàgina per estar informats dels canvis.