Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 3-B

Els profetes i els reis de Judà i d’Israel (2a part)

Els profetes i els reis de Judà i d’Israel (2a part)
VISUALITZA

Reis de les dos tribus del sud (Continuació)

777 a. C.

Jotam: 16 anys

762

Acaz: 16 anys

746

Ezequies: 29 anys

716

Manassés: 55 anys

661

Amon: 2 anys

659

Josies: 31 anys

628

Joahaz: 3 mesos

Joiaquim: 11 anys

618

Jeconies: 3 mesos i 10 dies

617

Sedecies: 11 anys

607

Sedecies va ser destronat quan Babilònia, baix les ordes de Nabucodonosor, va destruir Jerusalem i el seu temple. És l’últim rei de la dinastia de David.

 Reis de les deu tribus del nord (Continuació)

Aprox. 803 a. C.

Zecarià: 6 mesos, oficialment

Zecarià en certa manera va començar a regnar, però el seu regnat no seria confirmat fins aproximadament el 792

Aprox. 791

Xaŀlum: 1 mes

Menahem: 10 anys

Aprox. 780

Pecahià: 2 anys

Aprox. 778

Pècah: 20 anys

Aprox. 758

Oixea: 9 anys des d’aprox. 748

Aprox. 748

Pareix que el rei Oixea arriba a governar plenament o potser rep l’ajuda de Tiglat-Pilèsser III, rei d’Assíria, aproximadament en 748

740

Assíria conquerix Samaria i sotmet Israel; s’acaba el regne de les deu tribus del nord

 • Profetes:

 • Isaïes

 • Miquees

 • Sofonies

 • Jeremies

 • Nahum

 • Habacuc

 • Daniel

 • Ezequiel

 • Abdies

 • Osees