Salta al contingut

Demostren les profecies messiàniques que Jesús era el Messies?

Demostren les profecies messiàniques que Jesús era el Messies?

Què diu la Bíblia

Sí. Quan Jesús va estar en la terra, va complir moltes profecies sobre el Messies, o «ungit», i aquell que seria el «salvador del món» (Daniel 9:25; 1 Joan 4:14). Inclús després de morir, va seguir complint profecies messiàniques (Salm 110:1; Fets 2:34-36).

 Quin és el significat del terme «Messies»?

La paraula hebrea Mashíach (Messies) i el seu terme equivalent Khristós (Crist) signifiquen «Ungit». Per tant, «Jesucrist» vol dir «Jesús l’Ungit» o «Jesús el Messies».

En temps bíblics, una persona a sovint se la ungia derramant-li oli sobre el cap quan era nomenada per a una posició especial d’autoritat (Levític 8:12; 1 Samuel 16:13). Jesús va ser elegit per Déu per a ser el Messies, és a dir, per a ocupar una important posició d’autoritat (Fets 2:36). Tot i això, Déu en lloc d’ungir a Jesús amb oli ho va fer amb el seu esperit sant (Mateu 3:16).

 Podria més d’una persona complir les profecies messiàniques?

No. Tal com una empremta digital identifica a una persona en concret, el compliment de les profecies apunta a un sol Messies, o Crist. No obstant això, la Bíblia advertix que «eixiran falsos messies i falsos profetes, que faran grans senyals i prodigis per enganyar, si fóra possible, també els elegits» (Mateu 24:24).

 Seria possible que el Messies apareguera en el futur?

No. La Bíblia va predir que el Messies seria un descendent del rei David d’Israel (Salm 89:4, 5 [vv. 3, 4 en altres bíblies]). No obstant això, els registres genealògics dels descendents de David s’han perdut i, pel que pareix, van ser destruïts quan els romans van conquistar Jerusalem en l’any 70. * Amb el pas del temps, ningú ha pogut provar que és descendent de la família reial de David. En contrast, estos registres sí que van existir en l’època de Jesús, per la qual cosa ni tan sols els seus enemics van poder posar en dubte que Jesús fora descendent de David (Mateu 22:41-46).

 Quántes profecies messiàniques hi ha en la Bíblia?

No és possible determinar exactament un nombre concret de profecies messiàniques. Per exemple, la forma de comptar les profecies pot ser diferent inclús en passatges que són clarament messiànics. El relat d’Isaïes 53:2-7 menciona diverses característiques profètiques relacionades amb el Messies. Alguns podrien considerar tot este passatge com una única profecia, mentres que altres podrien vore cada aspecte com una profecia individual.

 Algunes profecies messiàniques que es compliren en Jesús

Profecia

Es troba en

Compliment

Descendència d’Abraham

Gènesi 22:17, 18

Mateu 1:1

Descendent d’Isaac, fill d’Abraham

Gènesi 17:19

Mateu 1:2

Nascut en la tribu israelita de Judà

Gènesi 49:10

Mateu 1:1, 3

Provinent de la línia reial de David

Isaïes 9:6 (v. 7 en altres bíblies)

Mateu 1:1

Va nàixer d’una verge

Isaïes 7:14

Mateu 1:18, 22, 23

Va nàixer a Betlem

Miquees 5:2

Mateu 2:1, 5, 6

Se l’anomenaria Emmanuel *

Isaïes 7:14

Mateu 1:21-23

Va tindre un inici humil

Isaïes 53:2

Lluc 2:7

Xiquets assassinats després del seu naixement

Jeremies 31:15

Mateu 2:16-18

Cridat des d’Egipte

Osees 11:1

Mateu 2:13-15

Anomenat Natzaré *

Isaïes 11:1

Mateu 2:23

Precedit per un missatger

Malaquies 3:1

Mateu 11:7-10

Ungit com a Messies en l’any 29 *

Daniel 9:25

Mateu 3:13-17

Reconegut per Déu com el seu fill

Salm 2:7

Fets 13:33, 34

Zelós per la casa de Déu

Salm 69:10 (v. 9 en altres bíblies)

Joan 2:13-17

Predicador de bones notícies

Isaïes 61:1

Lluc 4:16-21

La predicació pública a Galilea va ser una gran llum

Isaïes 9:1, 2

Mateu 4:13-16

Va fer milacres com Moisés

Deuteronomi 18:15

Fets 2:22

Va transmetre els pensaments de Déu, tal com Moisés ho va fer

Deuteronomi 18:18, 19

Joan 12:49

Va curar molts malalts

Isaïes 53:4

Mateu 8:16, 17

No va dirigir l’atenció cap a ell mateix

Isaïes 42:2

Mateu 12:17, 19

Va mostrar compassió pels afligits

Isaïes 42:3

Mateu 12:9-20; Marc 6:34

Va mostrar la justícia de Déu

Isaïes 42:1, 4

Mateu 12:17-20

Va ser un conseller meravellós

Isaïes 9:5, 6 (vv. 6, 7 en altres bíblies)

Joan 6:68

Va declarar el nom de Jehovà

Salm 22:23 (v. 22 en altres bíblies)

Joan 17:6

Va utilitzar paràboles

Salm 78:2

Mateu 13:34, 35

Va ser un líder

Daniel 9:25

Mateu 23:10

Molts no van creure en ell

Isaïes 53:1

Joan 12:37, 38

Va ser una pedra rebutjada

Isaïes 8:14, 15

Mateu 21:42-44

Rebutjat pels humans

Salm 118:22, 23

Fets 4:10, 11

Odiat sense motiu

Salm 69:5 (v. 4 en altres bíblies)

Joan 15:24, 25

Va tindre una entrada triomfal a Jerusalem damunt d’un burret

Zacaries 9:9

Mateu 21:4-9

Va ser alabat pels xiquets

Salm 8:3 (v. 2 en altres bíblies)

Mateu 21:15, 16

Va vindre en el nom de Jehovà

Salm 118:26

Joan 12:12, 13

Traït per un amic íntim

Salm 41:10 (v. 9 en altres bíblies)

Joan 13:18

Traït per 30 monedes de plata *

Zacaries 11:12, 13

Mateu 26:14-16; 27:3-10

Els seus amics l’abandonaren

Zacaries 13:7

Mateu 26:31, 56

Testimonis falsos testificaren contra ell

Salm 35:11

Mateu 26:59-61

Va estar en silenci davant dels seus acusadors

Isaïes 53:7

Mateu 27:12-14

Va ser escopit

Isaïes 50:6

Mateu 26:67; 27:27, 30

Va ser colpejat al cap

Miquees 4:14 (5:1 en altres bíblies)

Marc 15:19

Assotat

Isaïes 50:6

Joan 19:1

No va resistir els qui el colpejaren

Isaïes 50:6

Joan 18:22, 23

Els governants van conspirar contra ell

Salm 2:2

Lluc 23:10-12

Va ser clavat a un pal per les mans i pels peus

Salm 22:17 (v. 16 en altres bíblies)

Mateu 27:35; Joan 20:25

Les persones sortejaren la seua roba

Salm 22:19 (v. 18 en altres bíblies)

Joan 19:23, 24

Se’l va comptar entre els pecadors

Isaïes 53:12

Mateu 27:38

Va ser injuriat i insultat

Salm 22:8, 9 (vv. 7, 8 en altres bíblies)

Mateu 27:39-43

Va patir pels pecadors

Isaïes 53:5, 6

1 Pere 2:23-25

Va paréixer que era abandonat per Déu

Salm 22:2 (v. 1 en altres bíblies)

Marc 15:34

Li donaren vi mesclat amb fel

Salm 69:22 (v. 21 en altres bíblies)

Mateu 27:34

Va tindre set abans de morir

Salm 22:16 (v. 15 en altres bíblies)

Joan 19:28, 29

Va confiar en l’esperit de Déu

Salm 31:6 (v. 5 en altres bíblies)

Lluc 23:46

Va renunciar a la seua vida

Isaïes 53:12

Marc 15:37

Va donar el rescat per a eliminar el pecat

Isaïes 53:12

Mateu 20:28

No li trencaren els ossos

Salm 34:21 (v. 20 en altres bíblies)

Joan 19:31-33, 36

Va ser traspassat

Zacaries 12:10

Joan 19:33-35, 37

Va ser enterrat amb els rics

Isaïes 53:9

Mateu 27:57-60

Va ser ressuscitat

Salm 16:10

Fets 2:29-31

El traïdor va ser reemplaçat

Salm 109:8

Fets 1:15-20

S’assentà a la dreta de Déu

Salm 110:1

Fets 2:34-36

^ § 5 La Cyclopedia de McClintock i Strong declara: «No hi ha dubte que els registres de les tribus i les famílies jueves desaparegueren en la destrucció de Jerusalem, i no abans».

^ § 40 El nom hebreu Emmanuel, significa «Déu amb nosaltres», el qual descriu el paper de Jesús com a Messies. La seua presencia a la terra i les seues obres demostraren que Déu està amb els seus servents (Lluc 2:27-32; 7:12-16).

^ § 52 El terme «Natzaré» aparentment ve de la paraula hebrea nétser, que vol dir «rebrot».

^ § 58 Per a més detalls sobre la cronologia bíblica relacionada amb l’arribada del Messies i el seu ungiment en l’any 29, consulta l’article «La profecia de Daniel prediu l’arribada del Messies».

^ § 127 Esta profecia es troba al llibre de Zacaries, però l’escriptor bíblic Mateu diu que això ho «havia anunciat el profeta Jeremies» (Mateu 27:9). El llibre de Jeremies apareix algunes voltes situat el primer en la secció anomenada «Els profetes» (Lluc 24:44). Aparentment, Mateu va utilitzar el terme «Jeremies» per a referir-se a tota la coŀlecció de llibres que incloïa el llibre de Zacaries.