Salta al contingut

Qui foren els «Reis Mags»? Seguiren una «estrella» fins a Betlem?

Qui foren els «Reis Mags»? Seguiren una «estrella» fins a Betlem?

Què diu la Bíblia

A diferència de la tradició popular del Nadal, la Bíblia no utilitza els termes «Reis Mags» o «tres savis» per a descriure els viatgers que anaren a vore a Jesús després del seu naixement (Mateu 2:1). En canvi, Mateu, l’escriptor de l’evangeli, utilitza la paraula grega màgoi per a descriure els que visitaren a Jesús. La paraula probablement es referix a experts en astrologia o altres pràctiques relacionades amb l’ocultisme. * Algunes traduccions bíbliques els anomenen «astròlegs» o «mags». *

 Quants «mags» hi havia?

La Bíblia no ho diu, i hi ha diferents opinions respecte a quants reis mags hi havia. De fet l’Encyclopedia Britannica diu: «La tradició oriental establix el nombre de mags en 12, però la tradició occidental establix el seu nombre en tres, probablement basat en els tres regals d’or, encens, i mirra presentats al xiquet (Mateu 2:11)».

 Foren reis estos «mags»?

Encara que en la tradició nadalenca els visitants sovint es representaven com a reis, en cap lloc de la Bíblia se’ls anomena aixina. D’acord amb l’Encyclopedia Britannica, segles més tard es van afegir detalls a estes tradicions per tal d’«adornar la història».

 Com s’anomenaven estos «mags»?

La Bíblia no revela els noms dels astròlegs. D’acord amb The International Standard Bible Encyclopedia, «els intents de posar-los nom (per exemple, Gaspar, Melcior i Baltasar) es basen en llegendes».

 Quan visitaren a Jesús estos «mags»?

Els astròlegs potser visitaren a Jesús uns quants mesos després del seu naixement. Sabem açò perquè el rei Herodes, que volia assassinar a Jesús, va ordenar la matança dels xiquets de menys de dos anys. Va calcular la seua edat segons la informació que va rebre dels astròlegs (Mateu 2:16).

Els astròlegs no visitaren a Jesús la nit del seu naixement. La Bíblia diu: «Van entrar a la casa, veieren el xiquet amb Maria, sa mare» (Mateu 2:11). Açò indica que la família estava vivint en aquell temps en una casa, i que Jesús ja no era un bebé en un pesebre (Lluc 2:16).

 Va fer Déu que els «mags» seguiren una «estrella» fins a Betlem?

Algunes persones creuen que Déu va enviar l’estrella de Betlem per a guiar els astròlegs a Jesús. Vegem per què no pot ser així.

  • El que pareixia ser una estrella va dur als astròlegs primer a Jerusalem. La Bíblia diu: «Vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: —On és el rei dels jueus que acaba de nàixer? Hem vist eixir la seua estrella i venim a adorar-lo» (Mateu 2:1, 2).

  • El rei Herodes va ser el primer a dirigir els astròlegs a Betlem, i no una «estrella». Quan va sentir que hi hauria un rival «rei dels jueus», Herodes va investigar on havia de nàixer este Crist promés (Mateu 2:3-6). A l’enterar-se que anava a estar en Betlem, li va dir als astròlegs que anaren allí, que buscaren el xiquet i que l’informaren.

    Va ser en este moment quan els astròlegs anaren a Betlem. La Bíblia diu: «Després de sentir aqueixes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist eixir començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt del lloc on era l’infant» (Mateu 2:9).

  • L’aparició de «l’estrella» va posar en marxa diverses situacions que posaren en perill la vida de Jesús i produïren l’assassinat de xiquets innocents. Quan els astròlegs se n’anaren de Betlem, Déu els va advertir que no tornaren a Herodes (Mateu 2:12).

Com va reaccionar Herodes? La Bíblia diu: «Quan Herodes es veié burlat pels savis, es va indignar molt, i ordenà que a Betlem i a la seua rodalia mataren tots els xiquets de dos anys en avall, l’edat que calculava pel que li havien dit els savis» (Mateu 2:16). Déu no hauria causat una cosa tan malvada (Job 34:10).

^ § 1 Heròdot, un historiador grec del segle V abans de la nostra era, va dir que els màgoi de la seua època pertanyien a una tribu meda (persa) especialitzada en astrologia i en la interpretació dels somnis.

^ § 1 Consulta també Els Quatre Evangelis en Llengua Valenciana i Evangelis de Joan F. Mira. El Nou Testament de Claret / Quatre Rius fa referència a estos visitants com «savis», però no diu que foren tres.