Skip tu di aatikl

Yong Peepl Waahn Noa—Weh Ah Wahn Du Wid Mi Laif?

Evri yong persn hafu aks ihself dis seeryos kweschan: ‘Weh Ah Wahn Du Wid Mi Laif?’ Andre da-mi wahn yong man weh mi-di schrogl fi mek wahn disizhan bikaaz ih mi waahn di bes a boat werl. Wen yu di wach dis veedyo, tink kyaafuli bowt yu oan goalz eena laif. Wich wan Andre wahn chooz? Wich wan wahn mek ahn moa hapi? Di ekschra feechaz eena dis veedyo gat een sohn intavyoo wid yong peepl fahn difrent paat a di werl. Dis mait help yu fi luk pahn laif eena wahn difrent way.