2018-2019 Serkit Asembli Proagram—Wid di Serkit Oavaseeya

Yooz dis proagram fi fala lang da di serkit asembli. Di teem dis yaa da “Bee Brayv!”

Bee Brayv!

Wai ih haad fi bee brayv sohntaim, ahn weh ku help wi fi bee moa brayv?

Fain Owt di Ansa tu Dehnya Kweschan

Wi wahn geh di ansa tu dehnya kweschan joorin di proagram.