Skip tu di aatikl

Skip tu lis a tapik

 STODI POINT 10

Prapa Yoos a Wi Vais

Prapa Yoos a Wi Vais

Proverbs 8:4, 7

WEH FI DU: Bring owt aidyaaz eena wahn klayr way ahn help di aadyans fi feel di imoashan weh yoo di feel. Fi du dis, chaynj op yu valyum, di toan a yu vais, ahn di speed weh yu di taak.

HOW FI DU IT:

  • Chaynj op yu valyum. Taak lee lowda wen yu di bring owt di mayn points er fi help yu aadyans fi si weh dehn need fi du. Du di saym ting wen yu di reed wahn mesij a jojment fahn di Baibl. Loawa yu valyum fi help yu aadyans geh redi fi weh yu wahn seh neks er fi shoa fyaa er nervosnes.

  • Chaynj op yu pich, er di toan a yu vais. If ih okay eena yu langwij, rayz yu pich fi shoa eksaitment er fi shoa saiz ahn distans. Loawa di toan a yu vais fi shoa sadnis er fyaa.

  • Chaynj op yu speed. Taak faasa fi shoa eksaitment, er sloa dong fi bring owt impoatant points.