Skip tu di aatikl

Nyoozroom fi Nyooz Ripoataz

Di Russian Govament Tek Weh Wi Branch Prapati da Russia

Bifoa di Saint Petersburg Siti Koat mi kansida di apeel kays, wahn ripoata, wahn rilijos ekspert, ahn too laaya mi ekspoaz di injostis a di Russian govament, bikaaz dehn di tek weh di branch prapati.

Di Russian Govament Tek Weh Wi Branch Prapati da Russia

Bifoa di Saint Petersburg Siti Koat mi kansida di apeel kays, wahn ripoata, wahn rilijos ekspert, ahn too laaya mi ekspoaz di injostis a di Russian govament, bikaaz dehn di tek weh di branch prapati.

ITALY

Wahn Impoatant Meetin fi Taak Bowt Medikal Chreetment Widowt Yooz Blod—Yooniversiti a Padua, Italy

Fi yaaz, lata peepl tink dat blod chransfyoozhan noh hert peepl ahn dat dat da di onli opshan weh ku sayv di laif a sombadi weh di goh chroo wahn seeryos serjri. Wahn lata peepl weh mi giv speech da di meetin mi shoa dat dis bileef rang.

RUSSIA

Di Russia Atariti Dehn Di Chrai Tek Wahn Prapati Weh Jehoava Witnisiz US Aaganaizayshan Oan

Di Saint Petersburg Siti Court wahn hyaa di apeel fahn Jehoava Witnisiz gens di disizhan fi tek weh dehn aafis da Russia.

WERL NYOOZ

2018 Anwal Kanvenshan a Jehoava Witnisiz Wahn Staat Eena May

Bifoa di kanvenshan, Witnisiz aal oava di werl wahn tek paat eena wahn kampayn fi invait evribadi fi kohn aten di kanvenshan proagram fi free.

ISRAEL

Wahn Display da Tel Aviv Weh Shoa Weh Jehoava Witnisiz Mi Gaahn Chroo Joorin di Rool a di Nazi Govament

Jehoava Witnisiz mi set op dis display da Hatachana fi mek peepl noa bowt di persikyooshan weh wi gaahn chroo joorin di taim a di Nazi govament.