DI WACHTOWA—STODI KAPI Disemba 2022

Dis magazeen gat een di stodi aatikl dehn fi Janiweri 30–Febiweri 26, 2023.

STODI AATIKL 49

Wee Kud Liv Fareva

Tes Yu Memri

Yoo injai reed aala Di Wachtowa magazeen dehn fi dis yaa? Mek wi si weh aal yu memba.

Lis a Aatikl Bai Tapik fi Di Wachtowa an Awayk! 2022

Lis a aatikl bai tapik weh geh poblish eena di Wachtowa an Awayk! magazeen fi 2022.