Injai Laif Fareva!—Si Weh di Baibl Seh: Di Fers 3 Lesn

Di perpos a dis broashoar da fi inchrojoos wahn persnal Baibl stodi weh da paat a wi free Baibl stodi proagram.