Machyu 23:1-39

  • Noh ak laik di skraibz ahn di Farisee dehn (1-12)

  • Terabl tingz wahn hapm tu di skraibz ahn di Farisee dehn (13-36)

  • Jeezas krai oava Jeroosalem (37-39)

23  Den Jeezas tel di krowd a peepl an ih disaipl dehn:  “Di skraib ahn di Farisee dehn tek it pahn dehnself fi du di saym werk weh Moaziz mi du.  Soh evriting weh dehn tel unu fi du, unu mos du, bot noh ak laik dehn, bikaaz dehn noh praktis weh dehn teech.  Di roolz weh dehn mek da laik wahn hevi load weh dehn put pahn peepl shoalda, bot dehn noh wilin fi lif it op wid nat eevn wan finga.  Evriting weh dehn du, da jos fi mek peepl noatis dehn. Fi egzampl, dehn mek di lee kays* weh dehn wayr pahn dehn farid ahn han biga, ahn dehn mek di ej a dehn kloaz langa.  Dehn laik fi sidong da di moas impoatant seet da wahn bankwit ahn tek di bes seet da di sinagag dehn.  Ahn dehn laik wen peepl hayl dehn op wid rispek eena di poblik plays dehn ahn wen peepl kaal dehn Rabai.*  Bot unu noh fi mek adaz kaal unu Rabai, kaaz unu onli ga wan Teecha, an aala unu da bradaz.  Moroava, unu noh fi kaal enibadi ya pahn ert faada, kaaz unu onli ga wan Faada, ahn hihn deh da hevn. 10  An unu noh fi mek adaz kaal unu leeda, kaaz unu onli ga wan Leeda, ahn da di Krais. 11  Bot di graytis wan monks unu fi serv adaz. 12  Gaad wahn hombl di persn weh tink tu moch a ihself, bot Hihn wahn prayz op di wan weh hombl ihself. 13  “Terabl tingz wahn hapm tu unu skraib ahn Farisee. Unu hipokrit unu! Kaaz unu lak di doa a di Kingdom a hevn; unu noh di goh een, an unu noh di alow adaz fi goh een needa. 14  *—— 15  “Terabl tingz wahn hapm tu unu skraib ahn Farisee. Unu hipokrit unu! Kaaz unu chravl oava see ahn jrai lan fi mek wan bileeva,* ahn wen ih ton wahn bileeva, unu mek ih dizerv fi goh da Gehena* an unu mek ih bee twais az gilti az unu. 16  “Terabl tingz wahn hapm tu unu, kaaz unu da sohn blain leedaz. Unu seh, ‘If enibadi swayr bai di templ, dat da notn; bot if sombadi swayr bai di goal a di templ, den ih haftu kip ih pramis.’ 17  Unu blain an unu fool! Wich wan moa impoatant, di goal er di templ weh mek di goal hoali? 18  An unu seh, ‘If enibadi swayr bai di alta, dat da notn, bot if sombadi swayr bai di aafrin weh deh pan it, den ih haftu kip it.’ 19  Unu blain! Wich wan moa impoatant, di aafrin er di alta weh mek di aafrin hoali? 20  Soh den, enibadi weh swayr bai di alta, noh onli swayr bai di naym a di alta bot ih di swayr bai evriting pan it; 21  an enibadi weh swayr bai di templ, noh onli di swayr bai di templ, bot bai di Gaad weh liv deh; 22  an enibadi weh swayr bai hevn, noh onli di swayr bai hevn, bot bai di chroan a Gaad ahn bai di Wan weh sidong deh. 23  “Terabl tingz wahn hapm tu unu skraib ahn Farisee. Unu hipokrit unu! Kaaz unu gi ten persent a di mint ahn di dil ahn di kyoomin, an unu mi need fi gi dehndeh tingz fi chroo, bot unu ignoar di moa impoatant tingz a di Laa, laik jostis, mersi, ahn laayalti, an unu neva fi ignoar dehnya tingz. 24  Unu da sohn blain leedaz, unu schrayn owt di flai fahn owta unu jrink bot swala dong di kyamil! 25  “Terabl tingz wahn hapm tu unu skraib ahn Farisee. Unu hipokrit unu! Kaaz unu da laik wahn kop er wahn dish weh kleen pahn di owtsaid, bot eensaid doti. Pahn di eensaid unu ful op a greedinis ahn dizaiyaz weh unu kyaahn kanchroal. 26  Unu blain Farisee, unu fi kleen di eensaida di kop ahn di dish fers ahn den di owtsaid wahn kleen tu. 27  “Terabl tingz wahn hapm tu unu skraib ahn Farisee. Unu hipokrit unu! Kaaz unu da laik sohn wait grayv weh luk byootiful pahn di owtsaid, bot di eensaid ful op a ded peepl boan ahn tingz weh noh kleen. 28  Jos laik dat, pahn di owtsaid unu luk laik unu raichos tu peepl, bot eena unu haat unu da sohn hipokrit an unu wikid. 29  “Terabl tingz wahn hapm tu unu skraib ahn Farisee. Unu hipokrit unu! Kaaz unu fiks op bak di grayv dehn a di prafits an unu dekorayt di toom dehn a Gaad servants, 30  an unu seh, ‘If wee mi-di liv eena fi wee ansesta dayz, wee neva mi wahn help merda di prafit dehn.’ 31  Soh den, wen unu seh dat, unu di admit rait deh dat unu da chiljren a di wan dehn weh mi merda di prafit dehn. 32  Wel den, unu finish op weh unu ansesta dehn mi staat. 33  “Unu da snayk, an unu da chiljren a sohn paiznos snayk! How unu wahn eskayp di ponishment a Gehena?* 34  Bikaaz a dis, Ah wahn sen sohn prafit ahn sohn waiz man ahn teechaz. Som a dehn unu wahn kil ahn heng pahn di stayk, ahn som a dehn unu wahn flag eena unu sinagag ahn persikyoot fahn wan siti tu di neks. 35  Unu wahn bee rispansabl fi di blod a aala di raichos wan dehn weh mi geh kil eena di werl, fahn di blod a di raichos man Aybl tu di blod a Zakaraiya di son a Berakaiya, weh unu mi kil fronta di templ kloas tu di alta. 36  Ah di tel unu di chroot, dis jenarayshan wahn geh ponish bikaaz a aala dehnya ting weh mi hapm. 37  “Jeroosalem, Jeroosalem, unu da di wan weh kil di prafit dehn ahn stoan di wan dehn weh Gaad mi sen. Unu noh noa da humoch taim Ah mi waahn gyada unu chiljren tugeda jos laik how wahn hen gyada ih baybi chikin dehn anda ih wing? Bot unu neva waahnt. 38  Bot now, Gaad lef unu templ.* 39  Ah di tel unu, unu noh wahn si mi agen til unu seh, ‘Jehoava bles di wan weh kom eena fi hihn naym!’”

Futnoat

Dehndeh lee kays mi gat een sohn pasij fahn di Skripchaz, ahn dehn mi yooz it az protekshan fahn eevl.
Er “Teecha.”
Si di futnoat da Machyu 17:21.
Dis di rifaa tu wahn farina weh jain di Jooish rilijan.
Si di Glasari, “Gehena.”
Si di Glasari, “Gehena.”
Er “hows.”