yoots

KWESCHANZ WEH YONG PEEPL AKS

How di Baibl Ku Help Mee?—Paat 3: Benifit Az Moch Az Pasabl Fahn Yu Baibl Reedin

Foa tips fi help yu benifit az moch az pasabl fahn yu Baibl reedin.