Skip tu di aatikl

Reed ahn Stodi di Baibl

Baibl Reedin

Baibl-Reedin Skejul

Weda yu di luk fi wahn skejul fi reed di Baibl eech day er fi finish it eena wan yaa, er yu jos need help fi staat, dis skejul wahn help yu.

How di Baibl Ku Help Mee?​—Paat 1: Geh fi Noa Yu Baibl

If yoo wuda fain wahn aynshent chrezha ches, yoo noh tink yu wuda wahn fain owt weh deh eensaid a da chrezha ches? Di Baibl da jos laik wahn chrezha ches. Ih gat een lata chrezhaz.

How di Baibl Ku Help Mee?​—Paat 2: Injai Yu Baibl Reedin

Faiv ting weh ku mek di Skripchaz bee reel tu yu.

How di Baibl Ku Help Mee?—Paat 3: Benifit Az Moch Az Pasabl Fahn Yu Baibl Reedin

Foa tips fi help yu benifit az moch az pasabl fahn yu Baibl reedin.