Skip tu di aatikl

How fi Taak tu Wan Anada

Mek Taim fi Eech Ada

Wahn lata hozban ahn waif fain dat dehn noh taak tu eech ada moch eevn wen dehn deh tugeda. Weh wahn marid kopl shuda du fi spen moa taim di taak ahn du tingz tugeda?

How fi Kip Teknalaji Eena ih Plays

If yu yooz teknalaji ih kud eeda bee wahn benifit er damij yu marij. How dis di afek fi yoo marij?

How fi Kanchroal Yu Anga

Wen yu geh beks er hoal een yu anga, yu ku damij yu helt. Soh weh yu ku du wen yu marij paadna get yu beks?