Skip tu di aatikl

HELP FI DI FAMILI

How fi Kanchroal Yu Anga

How fi Kanchroal Yu Anga

 Yu marij paadna seh er du sohnting weh get yu beks, ahn yu chrai fi haid dat yu beks. Yu ak laik notn gaan aan. Bot yu paadna noa dat sohnting rang an ih staat tu aks kweschanz. Dat get yu moa beks. How yu ku kanchroal yu anga eena wahn sichuwayshan laik dis?

 Weh yu need fi noa

 •   Anga ku leed tu helt prablemz. Medikal risaach shoa dat wen wi noh kanchroal wi anga, wi ku en op wid hai blod presha, haat prablem, dipreshan, ahn stomok prablem. Ih ku mek wi feel anshos ahn kyaahn sleep da nait. Ih ku aalso kaaz skin prablem ahn schroak. Dats wai di Baibl seh: “Let goh anga . . . , bikaaz ih wahn onli leed tu payn.”​—Psalm 37:8, futnoat.

 •   Yu wahn damij yuself if yu hoal een yu anga. Yu need fi let goh yu anga. Bikaaz if yu noh du dat, ih ku hert yu di way wahn siknis kuda hert yu fahn di eensaid. Fi egzampl, yu ku en op wid wahn sospishos er negitiv atichood. Wahn persn weh ga dis kaina atichood wuda bee haad fi liv wid. An ih wuda onli di hert ih oan marij.

 Weh yu ku du

 •   Luk fi yu paadna gud kwalitiz. Lis aaf chree tingz weh yu laik bowt yu marij paadna. Di neks taim yu geh beks bowt sohnting weh ih seh er du, tink bowt dehndeh saym kwalitiz. Dis ku help yu kanchroal yu anga.

   Baibl prinsipl: “Unu fi aalwayz tank Gaad.”​—Koloashanz 3:​15.

 •    Bee wilin fi fagiv. Fos, chrai fi andastan how yu paadna feel. Dis wahn help yu fi andastan wan anada beta. Di Baibl seh fi ga “kansaan fi wan anada.” (1 Peeta 3:8) Den, aks yuself if di reezn wai yu beks soh seeryos dat yu kyaahn fagiv?

   Baibl prinsipl: “Da wahn byootiful ting . . . fi ignoar wahn ofens.”​—Proverbs 19:11.

 •    Laan fi seh how yu feel wid kainis ahn rispek. Wen yu di taak, yooz werdz laik, “Ai” ahn “Mee”. Fi egzampl, insteda seh, “Yu noh ga no kansidarayshan wen yu noh kaal mi ahn mek Ah noa wehpaat yu deh,” seh “Ai mi-di wori wen Ah si dat ih layt an Ah noh noa if yu aarait.” Wen yu seh how yu feel eena wahn kaam way, ih ku help yu kanchroal yu anga.

   Baibl prinsipl: “Taak tu dehn eena wahn nais ahn inchrestin way.”​—Koloashanz 4:6.

 •    Tek di taim fi lisn. Afta yu don seh how yoo feel, alow yu paadna fi seh how ih feel. Noh intarop ahn. Wen yu paadna don taak, ripeet weh ih jos seh fi si if yu mi andastan. Wen yu tek di taim fi lisn, ih ku help yu kanchroal yu anga.

   Baibl prinsipl: ‘Hori fi lisn, tek yu taim bifoa yu taak.’​—Jaymz 1:​19.