Tsho ntùm tshu

Tsho ntùm ndèn tshu

Zi’te 16

Yu nebam nefa’ Nsi

Yu nebam nefa’ Nsi
  • Ke z’a bwô o ghù kà ntù’ nshun Nsi à? (12)
  • O ke mfà yôg so Nsi à ndùke? (1)
  • A bwô neghù bo nyu’u ntse à num zit ngelaṅ à? (2)
  • O ke ngù à ndùke kà ngù neta neke mbétni Nsi à? (3)

1 Netù’ nshun Nsi tshwét mbette ndù o lèn ba nenùn ts’a be ntùm ṅwa’’ni Nsi là mebwô (1 Timôtio 2:3, 4), ngù bamntù num tshu ts’o zi’te là (Héber 11:6), mbètte lagte mfànnu mu (Mfa’ 17:30, 31), mbèn mbate mbwe mat yôg so. (Mfa’ 3:19) Mbèn mbe, a lo mbe nkôni o ghù num Nsi l’a’ tènt’o ndù o fà yôg so yi.—Matio 16:24; 22:37.

2 Ngelaṅ o ya fà wul o Nsi là, o ghù bo nyu’u ntse. (Matio 28:19, 20) Neghù bo nyu’u ntse b’a nela’te mbwe njoṅ benntùn fa ndù o fà wul o Yehovah. Ndùlala, nyu’ntse b’a ze ben tse bo ku’ni nebam yub tu wut mbe bo nsi fa’ Nsi là. Bo num mbe nyu’ mèn ntse, nso yi ntùm ntse a biagt’é fa, num metsit ngelaṅ.*—Marko 1:9, 10; Mfa’ 8:36.

3 Ngelaṅ o nsi fà wul o yi là, Yehovah nsi béb ndù o tswe ntùm mat z’o bam mbwe i là. (Yobkwi 50:14; Eklésia 5:4, 5) Diabolo nsi laṅt’o ndù o gha nefa’ Yehovah. (1 Pétro 5:8) Là, kù’te nèn mbaṅ Nsi ntùm le’te. (Filipi 4:6, 7) Ke nzi’te Ntshob mi njoṅ le’ njù fa. (Yobkwi 1:1-3) Latte wul o num ntse’te. (Héber 13:17) O ghù njoṅ tshen nà fa, mb’o nsi ghù neta neke mbétni Nsi. Yen ngelaṅ nà, yoṅ matmat, o nsi ke ghù ju ze Nsi tshwet mbett’o yi la!

O lo nke nkô bo soṅ’ o tsemo’ nu mayàm ke ?
Num ndùlala, khite ṅ’wà’ni ntum ghakwénta Yehôva ntùm tà’ to’ netèt tshen
Ndèn du’


* Mèn ke ndiag nenabte wul i num nyu’ntse, mb’a be mebewô ndù a zi’te bu’ nwa’ni La connaissance qui mène à la vie éternelle, ke mo’ ta’ bu’ ṅwa’ni z’a fut’é ze Watch Tower Bible and Tract Society, kite la.