• Nsi nenùn b’a we, lén se be ke? (12)
  • Wul i b’a ndùke? (3)
  • Mat ts’a b’a nda’tse là b’a tsile? (4)
  • Be ghù nebe ghamt’é ntshuà’à njam ba neto boa nkeki ké? (5)
  • Tsit manze bàa tse be ku’ni ne tshùa bwe ndèn Nsi à? (6)

1 Benntùn numm ngamte tshu yàme. La, Bibel nke nda’te mbe Nsi nenùn b’à ntshù’. A lo nabte njoṅ tshu fa mfe kamànyam mba num nsitsha’a. Be ghù ne ghamt’à nda’ yi, nummbe yi bèn mfà yôg be.—1 Korintô 8:5, 6; Apokalipse 4:11.

2 Nsi ghù ndén nku’ni mayàme, là ngù ko’ se lén à nda’ ntshù’. Sen lén nà b’à YEHOVAH. Ntùm tsemo’ Bibel, bo tsho’ lén Yehovah njab à ndén nku’ni mbà TSHÙÀBEN, ke NSI lo. Là, ngelaṅ ze bo na’ nkite Bibel là, bo lo ke ntèt lén Yehovah ntùm bwe yoṅ ntsha’ sammbàa!—Netume 3:15; Yobkwi 83:18.

3 Yehovah ghù ta’ wut, là a ke b’a mbà ze be là. Bibel tshob mbe: “Nsi b’a ywèle.” (Yohané 4:24) Ywet b’a lèn yôg s’a tshùa se be neshu là. Sàm mèn ke’ to’ yen Nsi. Yehovah ke ntswe à mfe kamànyam, là nku’ni ne ke njèn njoṅ tshu fa. (Yobkwi 11:4, 5; Yohané 1:18) Kà ywet nelàn b’a ke? A ke’ b’a menntùn A b’a neta ze Nsi num ndo’ mfa’ yi là.—Yobkwi 104:30.

4 Bibel num nda’te mèn ze Yehovah be yi là. A num ntswite be mat ts’a b’a nda’ tse là: netsin ndaṅndaṅ, zenu, mba ngù’. (Nebwôgte 32:4; Yob 12:13; Esàyà 40:26; 1 Yohané 4:8) Bibel num nda’te be mbe a be nkondén, ngù bwô ntù, ndèn nelagte mfà mèn, ndén nefà ke siaṅ, mbèn nke mfèn ntù. Be a’ tshùà num ju’ntshu, ndo’ mfi’ num i.—Ba Efesô 5:1, 2.


Be ke ntshùat’a njam tshu tse Nsi nabte là, mba Bibel kà ndèn Nsi

5 A lo nke ndiag mbe be vù nsi mbwe ba neto boa netshaṅ ke ba nkeki lo, nke ngamte yub ntùm ghamte ze be ghù nefà Yehovah là ké? Nga! (Netume 20:4, 5) Yehovah tshob mbe be ke ngamt’à ndà’ ze tu wut. A ke nsi bam mbe mo’mèn, ke mo’ju lo, kwé ghamte z’à be ze là. Neto boa netshaṅ ke’ ku’ni ne ywimte be.—Yobkwi 115:4-8; Esaya 42:8.

6 Be ku’ni ne ben mbe lén Nsi ntôgt’à ndùke? Mbwe i b’a nelôte tshu ts’a nabte là, mbèn nsiaṅte mayàme num ju ze tshen tshu là tshwèt tswite lá. Njoṅ tshu fa tse Nsi nabte là tshwèt nda’te be mbe a ghù mba’ bo zenu ndùb. Be num njen nkôni mi ntùm njoṅ tshu fa ts’a nabte là. (Yobkwi 19:1-6; Ba Roma 1:20) Mo’ mànze netshùà bwe nzi’te [ndèn] tshu mayàm num Nsi b’a ne zi’te Bibel. Ntùm bwe, a num ntswite be mbe’yàm tshu ndù be lèn tshaṅ Nsi a be yi là. A num mbèn nsoṅ be ju z’a nsi fa’ là, mbèn ngù ju z’a diag mbe be ghù là.—Amos 3:7; 2 Timotio 3:16, 17.