• Num ke bo ke ntsiaṅ Yesu “mbwe mèn Nsi” à? (1)
  • Num ke bo nke ntsiaṅ i “Ntshob” à? (1)
  • Mum ke Yesu na’ nse’ num nsitshà mba mènntùn à? (2-4)
  • Num ke a na’ ngù thu netshàm à? (5)
  • Ke ze Yesu nsi ghù ntùm laṅ njù z’a ngebt’a? (6)

1 Yesu lo be se’ num tsha’, ndù à na’ mb’a ta’ ywèt z’a ke ntswe mfe kamànyam nà. Nse’ num mb’a na’ mbèn mbe mbwe mbom Nsi là, bo nke ntsiaṅ i “mbwe mén Nsi”. (Kolosé 1:15; Apokalipse 3:14) Yesu b’à nkwi mén Nsi zà na’ mbom kwa’ ze tu wut là. A lo be kaṅ be ta’ mènntùn, ndù Yesu na’ mb’a “zete ngafa’ ”, ze Yehovah na’ mfà fa’ nenabte njoṅ tshu fa, mfe kamàyam mba num tsha’ yi là. (Tànkùt 8:22-31; Kolosé 1:16, 17) Nsi lo bèn ndo’ i mbà ze mbwe ngatshagnkùn nà. A b’a yen ju là bèn ngù kà bo nke ntsiaṅ Yesu ndù: “Ntshobe.”—Yohané 1:1-3; Apokalipse 19:13.

2 Nsi lo be tum mén i num nsitsha’ nkaṅ yôg se nso bam Maria. Yen nà nke ntswite mbe Tà Yesu ke’ b’a mènntùn nyiaṅtu. Tshù ju a ghù kà Yesu na’ mbe ke ket sàm nukebwô mba mbén nà. Nsi na’ ntum Yesu num tsha’ à num nze nu tat: (1) num ne tswite nunenùn mfà num tu wut Nsi (Yohané 18:37), (2) num ndù à se’ ntswe betni netèt be, ndù be lo’ mfi’ nebetini num i (1 Pétro 2:21), (3) num nefà yôg se ndo’ ntshu’ be yi bu vùkob.—Matio 20:28.

3 A lo tshùate num ne be ke ze ntshù’ Nsi, Adam, mbwe mèn lo ghù ju ze Bibel num ntsiaṅ “nukebwô” là. Num ndùlala, Nsi keb ndù a’ kwù. (Netô’te 3:17-19) Mb’a na’ mbe ke bèn nku’ni nezin ntùm nkan Nsi là, a lo ke ku’ni nebe mèn nelàne. A lo ke njwén be nda’ nda’, mbe miagte nkwù. Adam lo kag nukebwô num njoṅ bon tse fa. Tshù ju z’a ghù kà be nke njwène, nke ngone mbèn nke nkwù là. A lo bwô ne bèn ngù à ndùke kà nzwit menntùn njôg à?—Roma 3:23; 5:12.

4 Yesu n’a mb’a men nelàn mba Adam nà. A lo ke fu Adam, nummbe ntùm ba laṅte ndùb, Yesu lo ju’ ntshu Nsi miagte. A jù z’a na’ ngù k’a nku’ni nefà yôg se, se nelàne, ndo’ njùn nzwit Adam yi bu nukebwô là. A b’ a yen ju là (yôg nelàne) ze Bibel num tsiaṅ mbe “ju Tshu” là. A na’ mbe ke b’a yen ju Tshu’ là mba mo’ mànze nelo’ ntum yi ntùm nukebwô lo ke be bon Adam. A be Nsi lagte mfànnu mba we lo z’a bam nu Yesu Kristô là, mbèn mfà yôg matmat yi.—1 Timôtio 2:5, 6; Yohané 3:16; Roma 5:18, 19.Ntùm se fa’, Yesu lo tswite benntùn, ngù ba nsa, mfa’ mba yôg se num tu be

5 Ngelaṅ a be num tsha’ là, Yesu lo yate ghangokèt, nkèm ghanziku’, mbèn ngù ba fetmbaṅ boa dibantse tsin netshu’u. A lo bam mba feben num vù. A na’ ngù ba tshu netshàm à num ke? (1) A lo ke nkondèn gha yenge’ mbèn nke nkô neywimte yube. (2) Tshen tshu netsham nà lo la’te mbe a b’a mén Nsi. (3) Thsen nsa là lo tswite ju z’a nsi ghù betni benntùn ngelaṅ z’a nsi be mfen num nsitsha’ là.—Matio 14:14; Marko 2:10-12; Yohané 5:28, 29.

6 Yesu lo kwù, là Nsi bam i num vù mba ywèt là. Yesu lo bèn njam mfe kamàngam. (1 Petro 3:18) Fe yen ngelaṅ nà, Nsi yu’ i fen. A tù’ nda’nda’ Yesu biagte njoṅ tshùagkèt benntùn mba njoṅ nge’ ts’a dun num nshitha’ là fa.—Yobkwi 37:9-11; Tankùt 2:21, 22.