• Ntùm tunndà, ze dù’ ndu b’a zile? (1)
  • Ndu ghù nekshùb zwi i à ndùke? (2)
  • Mfa’ à tshwèt ndôte tà b’a mile? (3)
  • Ze dù’ mènnzwi ntùm tunndà b’a zile? (4)
  • Ke ze Nsi tshwèt mbéb ba tà, mà, mba bônké à? (5)
  • Bibel tshob à mbe ke num nefagte wut mba num nefacte ṅwa’ni nandà à? (67)

1 Bibel ntshob ndù ndu b’a mfen tunndà i. (1 Korintô 11:3) Ta’ mandum ghù neghù à nda’ ta’ mènnzwi. Bo ghù ne nandà ntùm kàn.—1 Timôtio 3:2; Tito 3:1.

2 Ta’ ndu ghù nekô nzwi i mb’a be nkô ko’ tu wul i là. A ghù neke ntomt’é mba Yesu num ntomte ghazi’te nu i là. (Efésô 5:25, 28, 29) A ke’ ghù nelab nzwi i mba ta’ lé, ke bèn ghùtni i num njoṅ bag tse fa. Là, a ghù neke nyàmt’é mbèn nke nku’ni i.—Kolosé 3:19; 1 Pétro 3:7.

Ta’ ngankôni tà num ntomte tunndà i mfà tshu ts’a bwoṅ bo là, mba ze ywéle

3 Ta’ tà ghù neke mfa’ kebot num netomte tunndà i. A ghù nefà tshaṅ, nzwe mba dù’ tswe nzwi i boa bon tse. Ta’ tà bèn ngù neke ntshagte tunndà i num bag bamntù. (1 Timôtio 5:8) A yi bèn mbe mbwe mèn neywimte tunndà i ndù à lèn Nsi mebwô mba nka’ni mi a yab là.—Nebwôgte 6:4-9; Efésô 6:4.

4 Mènnzwi ghù neywimte ndu i kua’ mebwô. (Neto’te 2:18) A num njwimt’é netswite, mba neke ntsiagte bônke’. (Tànkùt 1:8) Yehovah kô ndù mènnzwi ke ntomte tunndà i bo nkôni. (Tànkùt 31:10, 15, 26, 27; Tito 2:4, 5) A ghù ne ke mbwôg ndu i ntùm nkôni.—Efésô 5:22, 23, 33.

5 Nsi fà ntag bônke’ ndù bo ke nju’ ntshu tà tshob mba mà tshobe. (Efésô 6:1-3) A fà fa’ netswite mba netsiagte bon tshob à ba tà boa ba mà. A tshwèt mbètte ndù ba tà boa ba mà ke ntswe dù’ ntshù’ boa bon tshob ntamte nzi’te Bibel, ndùlala num netsiagte ju a bwoṅ bo bag bamntù mba neghù nkôni là. (Nebwôgte 11:18, 19; Tànkùt 22:6, 15) A lo ke ke mbètte mba nda’ yoṅ ntshù’, ba tà mba ba mà, ke ntsiagte bon tshob à tôgte mfi’, ke bo tshùagkèt lo.—Kolosé 3:21.

Nsi fà fa’ ntswite mba netsiagte bon tshob à ba tà boa ba mà

6 Ngelaṅ a ta ben bo nandà netswe ntshu ntshù’ nkeb ntsha num ju a tshwèt ngùtni yub là, mb’a lo mbwô bo diag à ntag Bibel. Bibel fà ntag be, mbe be ke nkôni netét be be, mbèn nke ndagte mfànnu be. (Kolosé 3:12-14) Ntshob Nsi ke’ be tagte be nelo’ facte mbà ta’ mànze nelo’ nkeb bon tsit ntsha yi là. Là, mo’ ndù a be ta’ mènnzwi yab ntù i mbe a’ facte bo ndu i (1) a be z’a ke tshwèt nkô ne ke ntomte tunndà i là, (2) a be z’a be ntshùag i tà mbe à be à kag lo’ num i, ke nebagte yôg se lo, (3) a be ndù a be ngùtni i neshu, tà mbe ndù a be à ke bèn nefà bu yi neghamte Yehovah là.—1 Korintô 7:12, 13.

7 Ben bo nandà là ghù neke mbétni netèt bo. Kat b’a ta’ nukebwô ndù a be mbag Nsi mbèn mbag mba mèn bin yi nandà là. (Héber 13:4) Nezi bo mèn ze bin yi ke’ nandà là b’a nda’ ju z’a be t’a mèn Kristô lo num bwe mfacte ṅwa’ni nandà, mbèn nku’ni nenandà mo’ yoṅ i là. (Matio 19:6-9; Roma 7:2, 3) Nu num mbag Yehovah mbe benntùn num mfacte ṅwa’ni nandà ke ko’ ntun nu a tum ntùm Bibel là, num nebèn nandà bo mo’ mèn.—Malaki 2:14-16.