• Ke z’a bwô nekwate num tshu ts’a ke’ bwô num miag Nsi à? (1)
  • Tùnte ba matkekebwô ts’a be ntùm yôg kattù là? (2)
  • Ke ze mènkristô ghù nekwate num tatte? (3) netam tô? (3) neyi tshô? (3) mfàmfà ngùninu? (4) neghù ka? (5) mba nebum ndu’ à? (6)
  • A be mèn ghùa’ ngùninu mbàb wul à ndùke? (7)

1 Ghafa Nsi num nkô numebwô. Là, a bwô ndu˙ bo zi’te neke mbàn nukebwô. (Yobkwi 97:10) Yen nà ke ntshob à mbe a bwô neghua’ ngùninu mbàb wut tse Nsi num mbàn nà. Tshen tsemo’ men ngùninu là b’a tsile?

2 Kat: Mandum bo mènnzwi nenô ke yoṅ nandà, neghù manda, nenô nyàm, mèn nenô mén i mba mandum nenô bo mandum, b’a mfànnu ndùb num miag Nsi. (Lévitiko 18:6; Roma 1:26, 27; 1 Korintô 6:9, 10) A be ze ta’ mandum bo ta’ mènnzwi tshwèt ntswe ndà ntshù’ ke be ndù bo nandà là, mb’a bwô bo facte, ne mbe kebe ndùla, bo ghù bo tamte yub nandà ntùm kàn.—Héber 13:4.

Nsi num mbàn nebum ndu’, neyi tshô, netam tô nkàb mba mfàmfà ngùninu

3 Tatte, netam tô nkàb, neyi tshô: Yehovah Nsi ke’ ku’ni netatte. (Tito 1:2) Neghù ndù à bam o, à bwô ndù o ghua’ tatte. (Tànkùt 6:16-19; Kolosé 3:9, 10) Ghe’te num njam njoṅ tô nkàb fa. A b’a ju z’a ghù kà benkristô ke be tam sàm tô nkàb, mba tse bo ke ntsiaṅ “loterie”, nkua’nkua’ nde ba nyàmdiaṅ ke nkù là, mba mo’ ze lèn se be ndù “loto” là. (Efésô 5:3-5) Benkristô ke’ be yi. Bo ke’ be jun ju tshô, ke bèn mbe lo’ tshu mèn ke be ndù a bam bo.—Netume 20:15; Efésô 4:28.

4 Yantù bo mfàmfà ngùninu: Neke njantù ke fènte ku’ni neghù mèn ket fà. (Neto’te 4:5-8) Mfàmfà mèn ke’ ku’ni nebe nshun Nsi. (Yobkwi 11:5; Tànkùt 22:24, 25) A ke’ bwô nelam zwe, mba neyagte mba’a.—Tànkùt 24:29; Roma 12:17-21.

5 Ne nà nkub ka mba netsiaṅ ywètkebwô: Tsemo’ benntùn num ntsiaṅ ba ywèt nekagtùn njate ba ngokèt yi. Tsemo’ num nà nkub num tu ghakeban tshob ndù bo tam ngokèt, mba ndù bo kwù. Neta ts’a be njam njoṅ men ngùninu là ke mfe à Satan. Ndùlala, a b’a ntshù’ ndù kà benkristô yab mbu mub num men ngùninu là. (Nebwôgte 18:9-13) A be ze bo nà nkub num tu o là, mba yu mbwô kabte wut b’a neghô mbaṅ Yehovah.—Tànkùt 18:10.

6 Nebum ndu’: Nenu metsit ndu’ meba, bia ke mo’ kan neta ndu’ lo ke’ b’a nukebwô. (Yobkwi 104:15; 1 Timôtio 5:23) Là, nenu neta ndu’ ntôgte ndù i bo nebum ndu’ ke’ bwô num miag Nsi. (1 Korintô 5:11-13; 1 Timôtio 3:8) O ke nu ndu’ ndute, mb’a be à kag ngokèt num o, ndùlala tunndà o zwiaṅte. A ku’ni mba nekaṅ o, o ke bèn ne fènntù mbwe tsemo’ laṅte.—Tànkùt 23:20, 21, 29-35.

7 Ben tse bo ke mfa’ tshu tse Nsi tshob mbe a b’a tse kebwô mbwe i là “ke nsi tsho ntùm Nufen se.” (Galatia 5:19-21) A be z’o kô Nsi kua’ nenùn mbèn nke ndiag mbe nutsho bwô i là, mb’a b’o kagtùn tà nghua’ men ngùninu là fa. (1 Yohané 5:3) Bin zi’te neke mbàn ju z’a ke’ bwô num miag Nsi là. (Roma 12:9) Bin ke nèn mbaṅ ben tse bo ghù mat t’sa bwô Nsi là. (Tànkùt13:20) A be ghakwé mbwe ntùm ntse’te ben Kristô ywimte zine. (Yakobo 5:14) Nekwùt tu njoṅ i fa, bin ke nde’te Nsi, ndù a ywimte zine.—Filipi 4:6, 7, 13.