• Be nsi lo’ yôg à ndùke? (1) ndo’ sôbam à ndùke? (1)
  • Benkristô ke nda’te ndù bo ke’ lagte mb’a be mèn ghù nge’ ke tsho i à ndùke? (2)
  • A b’a nukebwô nezwi ba nyàm ké’? (3)
  • Mit ngùninu bèn nke nda’te ndù mèn ke’ lèn njoṅ yôg à? (4)
  • Nsi yab à zit ntshù’ num lem à? (5)
  • Yen ntshù’ là b’a mba num nesô lem num ta’ mèn nso num mo’ ke’? (6)

1 Yehovah b’a tumnsi ntse yôg. Nsi bèn mfà yôg njoṅ tshu fa ts’a num nzwiag là. (Yobkwi 36:9) Yôg be nelàn mbwe Nsi: Mba yôg mèn a neke’ bam màab là ta njoṅ mbwe Yehovah. Nekô nsô yen lèn mèn ze bo ke yoṅ ndèn mba tshaṅ i là ke’ bwô num miag Nsi.—Netume 21:22, 23; Yobkwi 127:3.

Neghù ndù Nsi tsiaṅte tshwèt mbette ndù, be ghua’ba matkebwô mba nefà wut be ngé’ num ju bànkàn

2 Benkristô tse nenùn num nzete num tshu ts’a be à lo’ kebwô ntèt yub yi là. Bo num ntsha’ mutua mba ba’ yub nke mbwôg ndù, kà kebwô be se’ bo mfe à num bwe. (Nebwôgte 22:8) Ghafa’ Nsi ke’ be lo’ yôg sob ndaṅte vùkob yi bànbàn, nda’ neghù nutshob bwô benntùn, ke ne nyamte yub lo. A ju z’a ghù bo gha neghù sa mba se netsham nkô là.—Yobkwi 11:5; Yohané 13:35.

3 Mba yôg nyàm be nelàn mbwe mbom mèn. Ta’ mèn kristô ku’ni nezwi ba nyàm num nefèle mba num nzwe, ke num nebwôg ngokèt, ke tshùag lo. (Neto’te 3:21; 9:3; Netume 21:28) Là, a ke’ bwô negùtni ke ne mi nzwi ba nyàm nela’te mb’o lèn nelaṅ ju, ke ne mi nke ne tsiaṅte tsho lo.—Tànkùt 12:10.

4 Nenu ndeba’, nefèt betel mbèn nke nu ndeba’ mbabum ke’ tsin num ta’ mènkristô. Men ngùninu là bag num nu tat: (1) bo num ngù be tu’ kuàn tshobe, (2) bo num mbagte wùt be, mbèn (3) mbe kelàn. (Roma 6:19; 12:1; 2 Korintô 7:1) A be neghua’ tshen mat là ta ta’. Là be ghù neghù ndùla ndù Yehovah tsiaṅte num be.

5 Lem be nelàn mbwe Nsi. Nsi tshob mbe mènntùn, ke yôg lo, b’a ntùm lem. Ndùlala, nenu lem ke’ bwô. A ke’ bwô nefèt mba mbàb nyàm ze bo zwi ke fètte lem tse kua’ mebwo là. A ke’ bwô nefèt fe nyàm bo nyu’ tô i, ke z’a kwù ntùm nkù tà mfi là. A be ze bo tam i à bo két ke bo ngàn no là, mb’a tshwèt mbètte nefette lem tse be ndùse, a be z’a b’a ze nefèt là.—Neto’te 9:3, 4; Lévitiko 17:13, 14; Mfa’ 15:28, 29.

6 A b’a nukebwô nebam ndù bo sô lem num ta’ mèn nso num mo’ ke’? Kà bag a bin lagte mbe nsi bètte ndù kà mèn nu lem. Yen nà ke ndiag netshob à mbe be ke’ ghù neso lem mo’ mo’ mèn ghua, ke mba kua’ ko’ se be bo sô ndé’ là num be. (Mfa’ 21:25) Ndùlala, benkristô tse nenùn ke be bam bo so lem num bo. Bo nsi bam tsemo’ mat neyàte ngokèt, mbà tse nema’ mfu ntùm bu’ ntse lem ke’ be bwe là, nte num bo. Bo kô neyôge, là bo ke nsi be diag neyôg yôg sob nke mfàn nkàn Nsi.—Matio 16:25.