• Neke ndè’te Nsi njoṅ ngelaṅ fa nsi ywint’o à ke? (1)
  • Be ghù neke nde’t’à we, ntùm zit mal’à? (23)
  • A bwô neke nde’te Nsi à num tsit tshaṅ tshu à? (4)
  • A bwô neke nde’te Nsi à num zit ngelaṅ à? (56)
  • Nsi num nkù’ ntoṅ nejù njoṅ nde’te fa ké? (7)

1 Nele’te b’a nelo’ wul o nsi mbwe Nsi ntshob yu nu i. A be mebwô neke nde’te Nsi njoṅ ngelaṅ fa. Ndùlala nsi ghù a be ta’ nshun ghum o. Yehovah b’a mèn ndùb mbèn ngù neta miagte; nda’ ndù a num nju’ nde’te be. O num nde’te Nsi ngelaṅ fa ké?—Jobkwi 65:2; 1 Tésalônikà 5:17.

2 Le’te b’a mo’ mat neghamthe Nsi, Yehovah. Ndùlala, be ghù neke nde’t’à nda’ Yehovah. Ngelaṅ Yesu na’ mbe num nsitsha’ là, a na’ nke nde’t’à nda’ tàab. Be ke ngù à mba yi là. (Matio 4:10; 6:9) Là, be ghù neke ntshob mebe njoṅ ntshob le’te fa à num lèn Yesu. Neghù ndùla b’a ne’la’te mbe be num nfà nku’ni Yesu num diaṅ fen se, mbèn ngù bamntù num ze ju tshu’.—Yohané 14:6; 1 Yohané 2:1, 2.

3 Ngelaṅ be num nde’te Nsi là, be ghù netshob à nu z’a ko’ à ntù be là yi. Be ke’ ghù nezi’te ju ndé’ ntù be, ke ne siaṅ ju bo ki ntùm ta’ ṅwa’ni le’te lo. (Matio 6:7, 8) Be ku’ni nele’te Nsi mbà yà lo, mbèn ntswe mbà ndùkelo, nda’ndù, ndôte à be ze be tswe à ntùm mat nku’ ni là. Nsi ku’ni neju’ le’te ze be tshwèt ntshob yi ntù be là. (1 Samuel 1:12, 13) A be mebwô nefon ta’ dù’ ze tshu’te ke’ be bwe là, ndo mbaṅ benntùn, num nele’te Nsi num zebe tu wut.—Marko 1:35.

4 Be ku’ni nele’te Nsi à num tsit tshan tshu à? Num mba kelo z’a latt’o num i là. (Filipi 4:6, 7) Le’te Yesu na’ mfà mbà mfi’ là tshwèt nda’te mbe à lo mbe bag a bin à’ ke nde’te Nsi à num lèn tshu tse Yehovah kô là. Be ku’ni nele’te Nsi mba num tshu ts’a bwoṅ be là; num mfànnu be, num neywimte be ndù k’a bam be wù ntùm laṅte; (Matio 6:9-13) A ke’ bwô ndù be ke nde’te Nsi mbà ghaghe’ là. A bètte mbe be ke nde’te Nsi à nda’ num tshu ts’a kô là.—1 Yohané 5:14.

5 O ku’ni neke nde’te Nsi njoṅ ngelaṅ fa ze ntù o tènt’o ndù o fà mebam yi, ke neghamt’é lo. (1 Kronika 29:10-13) A lo nke mbètte mb’o ke nde’te Nsi ngelaṅ nge’ tsho o, o bèn mbe mbwe laṅte là. (Yobkwi 55:22; 120:1) A bwô neke nde’te Nsi kà njù tshaṅ. (Matio 14:19) Yehovah num mfà ntag be mbe be ke nde’t’é “num njoṅ nu fa.”—Efésô 6:18.

6 A be ze be fàn lette nu là, mb’a b’a yen ngelaṅ nà z’a tshwèt mbètte mbe be le’te Nsi là. Be ghù nebètte kondèn Yehovah mba nelagte nukebwô be. A be ze be bam mfànnu be mbwe Nsi mbèn ṅagtùn num nebe ke bèn nto’te là, mbà Nsi a’ “nànte nelagte e.”—Yobkwi 86:5; Tànkùt 28:13.

7 Yehovah ke nju’ a nda’ le’te ben netsine. Neghù ndù Nsi ju’ nde’te mine, a tshwèt mbètte mbe bin kagtùn bo njoṅ zin ngù’ fa neke nzin ntùm nkàn mi. (Tànkùt 15:29; 28:9) A num mbe ngelaṅ mèn tshwèt nde’te Nsi là, a bwô mbe a lo’ wul i nsi. (Lukas 18:9-14) A bwô mbe bin ke nde’te Nsi à num mba bin tshwèt nzin yi là. Ndùlala, nsi la’te mbe bin ghù bamntù, mbèn nke nkwate ju ze bin tshwèt ntshob là. A b’a nda’ neghù ndùla bèn ghù ndù Yehovah ju’ nde’te mine.—Héber 11:6.