Tsho ntùm tshu

Tsho ntùm ndèn tshu

Zi’te 14

Mba Ghakwénta Yehovah ma’ mfi’ fa’ là

Mba Ghakwénta Yehovah ma’ mfi’ fa’ là
  • Tshô Ghakwénta Yehovah, tse sènni na’ nto’t’à ntùm zit ngu’njù à? (1)
  • Mfi’ mba Ghakwénta Yehovah num ntsho ntse’te là b’a ndùke? (2)
  • Bo ke ndo’ nkàb à ya kà nke mfa’ fa’ yi à? (3)
  • We bèn ntsin tu ntùm mba zit ndà ntse’te lo à? (4)
  • Tsit mbumte ndùb ndùb bo num ntsho njoṅ ngu’ fa à? (5)
  • Bo ke mfa’ à ke lén fa’ dù’ a tsin tu num ntse’te num nsitsha’ fa, mba ntùm dù’ tse bo kut ntùm ngô nzenze à? (6)

1 Tshô Ghakwénta Yehovah, tse sènni, na’ nto’t’à ntùm ngu’ 1870. Bo na’ to’te nke ntsiaṅ wut tshob à ba Ghazi’te Bibel. Là, a lo be ntùm ngu’ 1931, bo lo’ lén Ghakwénta Yehovah s’a be ntùm Bibel là. (Esaya 43:10) Metsit bwoṅ benntùn na’ mbèn nto’te ntse’te; là, à b’a benntùn ntshu’ ntshu’ bèn mbe ntùm bwe sénni, nke ndo’ tsiaṅte ntshag nkùn mebewô yi ntùm ntumngô 230 kà ntôgte.

2 Mbe’yàm ndà ntse’te Ghakwénta Yehovah ke mbumt’à yoṅ tat ntùm ta’ ngabnjù. A bwô o ke nèn ntse’te. (Héber 10:24, 25) Ju ze bo ke ntswite ndà ntse’te là ke ntum à ntùm Bibel. Bo num mbe to’te ntse’te, mbèn mbe miagte nde’te Nsi. Bo num mbèn njob “nkwi ywèt” bo njoṅ ntù fa, ntùm mbe’yàm ntse’te. (Efésô 5:18, 19) Bo ke’ be fà nkàb kà ntsho ndà ntse’te; bo ke’ be ma’te nkàb.—Matio 10:8.

3 Num ngelaṅ yàme, ba ntse’te ke mbumt’à ndà Nufen. A b’a ta’ ba’ mba mbà zit lo là, ndù Ghakwénta Yehovah bèn nkut banban. A b’o ke yen ba neto, fanta’tù, mba ke lèn mo’ mfuni ju lo ntùm ndà Nufen. Benntùn ke mfà nkàb bo ke mfa’ fa’ yi l’à yub nekôo. Bo tete ba nto’ num ben tse bo kô nefà ju là.—2 Korintô 9:7.

4 Ntùm mba zit ntse’te lo, ghakwé mbwe, tse bo num mbèn ntsiaṅ yub ghalôte là, num mbwe. A bo bèn nke ntshagte tswite ntùm ntse’te. (1 Timôtio 3:1-7; 5:17) ba nkwébo ntùm mfa’ ben nke njwimte yube. (1 Timôtio 3:8-10, 12, 13) Tshen benntùn nà ke’ tshùa tsemo’ benkristô tse bo be ntùm ntse’te là. (2 Korinto 1:24) Bo ke’ fà ndén keki bo. (Matio 23:8-10) Bo ke’ be ma’ nzwe keki num bo. Bo ke’ bèn mbe bé yub num mfa’ mube. Ghakwé mbwe ke ntshagte benntùn ntùm ywèl à banban.—Yakobo 5:14-16; 1 Pétro 5:2, 3.

5 Ghakwénta Yehovah num mbén ntsho ntse’te ndùb ndùb njoṅ ngu’njù fa. Ntsé’te mayàm num mbumte bwe num neju’ ntswite bo sô ntùm Bibel là. Mba ndùke lo, bo num mbe nabte mbà bo tsho ntse’te ndùb ndùb là, njab bag nyu’ntse bwe.—Matio 3:13-17; 28:19, 20.

6 Dù’ a tsin tu num njoṅ Ghakwénta Yehovah num nsitsha’ fa là b’a New York. Ta’ metsit bwoṅ zete ghakwé mbwe, ze bo tsiaṅ ntse’te kum ghakwé mbwe là’, num mbwe, ndù bo bèn nke ntshagte ntse’te num nsitsha’ fa. Ghakwénta kut dù’ mfa’ ntùm ntumngo 100 tà ntôgte; du’ tse gha fa’ mfa’ banban num nkite ba bon tsit mbu’ nwa’ni Nsi ntum ntùm njoṅ bag njù fa là. Bo num mbèn ntshagte mfa’ netshob nkùn mebwô ntùm tshen ngô là. Num k’o ke yab nka’ni nenèn lôte dù’ ba Ghakwénta Yehovah z’a ghebte mbaṅ o à?