• Numke Yehovah na’ nabte nsitsha’à? (12)
  • Ke bèn ngù kà nsitsha’ ke be paradisi sènni à? (3)
  • Ke z’a nsi tum num ghatshùagntù à? (4)
  • Yesu nsi ghù à ke num ghangoket, ywèn benntùn mba num feben à? (56)
  • Ke z’a bette ndù be ghù kà nzi nkwé mbotni num ngelaṅ ndù manjam à? (7)

1 Yehovah na’ nabte nsitsha’ à mbe benntùn nyiaṅtu ke ntswe tsiaṅte num bwe matmat. A na’ nkô mbe nsitsha’ be a dù’ ze ben netsin a’ ke ntswe num bwe matmat ntùm tsiaṅte là. (Yobkwi 115:16; Esaya 45:18) Nsitsha’ ke nsi bagte, a nsi ghô matmat.—Yobkwi 104:5; Eklésia 1:4.

2 Nsi lo be nabte mènntùn, ndù a kà ta’ metsit dù’ tsha’ mbèn ndo’ ngù ta’ mbwô paradisi yi. A lo tsiaṅ yen dù’ là ndù nka’ Eden. A b’a bwe z’a na’ njab mbwe mandùm mba mènnzwi, Adam mba Eva là. Nsi lo kô mbe bo bwe bon, bo dun num njoṅ nsitsha’ fa. A lo be bo a’ ke nkaṅ nsitsha’ be nda’nda’ t’a zi ta’ paradisi.—Neto’te 1:28; 2:8, 15.

Paradisi lo bi

3 Adam bo Eva lo ghù nukebwô num mba bo n’a mbe fàn ntshù’ Nsi nke ndèn nà. Num ndùlala, Yehovah lo ta’ yub ntùm nka’ Eden. Paradisi lo bi. (Neto’te 3:1-6, 23) Là Yehovah ke’ lagte mbwe nkwate mi. A yab nka’ni mbe à nsi kaṅ nsitsha’ ta’ li’ à tù’ dù’ ze benntùn nyiaṅtu nsi tswe num bwe matmat là. A nsi ghù à ndùke k’à mbumt’à?—Yobkwi 37:29.

4 Neghù ndù nsitsha’ kaṅ nzi ta’ paradisi, tshwèt mbètte ndù ghatshùagntù mi num bwe matmat. (Yobkwi 37:38) Yen nà nsi bumt’à num ngelaṅ Har-Magedon, ntsho ze Nsi lo’ biagte tshùag yi là. Yen ntsho là a’ tôg, bo ma’ Satan ndà tsha a tswe bwe ngu’njù 1 000. Yen nà tshob à mbe ghatshùagntù tse bo a’ bèn nke mbagte nsitsha’ là ke nsi bèn be. Nda’ ghafa’ Nsi bèn zi yôge.—Apokalipse 16:14, 16; 20:1-3.

5 Num yen ngelaṅ nà, Yesu Kristô nsi be mfen num nsitsha’ num ngu’njù 1 000. (Apokalipse 20:6) A nsi sô nukebwô ntùm nkwatenu mba mbabwut be, be nda’nda’. Be nsi kaṅ tù’ benntùn nelàn, mba Adam bo Eva na’ mbe mbwe, kà nzi ngū nukebwô là. Num yen ngelaṅ nà, ngokèt, ke ywēn, ke vùkob lo, ke nsi bèn be. Ghangokèt nsi yate e, mba ywēn benntūn bēn nkaṅ nzi bônke’.—Yob 33:25; Esaya 33:24; Apokalipse 21:3, 4.

6 Ntùm ngu’njù 1 000 tse Yesu nsi be mfen nà, bétni benntùm nyiaṅtu nsi fa’ mfa’ num nekaṅ nsitsha’ à tù’ paradisi. (Lukas 23:43) Mbèn mbe, benntùn ntshu’ntshu’ nsi bam num vù, tswe num nsitsha’a. (Mfa’ 24:15) A be ze bo ghū ju ze Nsi kô là, mba bo nsi tswe num nsitsha’ yoṅ ntshù’. Bo be ke ghù à ndùla, mba bo nsi biagte yub matmat.—Yohané 5:28, 29; Apokalipse 20:11-15.

7 Mbwe nkwate Nsi mfà num nsitsha’ nsi bumte num yen ngelaṅ nà. O lo nke nkô nekwé yu men mbotni là ndùmanjam ké? Ndùlala lo’ nezi’te nelèn Yehovah mba neke ngù ju z’a tshwèt mbètte la nén yi mbwe. Yen nà nsi fùag num o, à be z’o nèn ntse’te ghakwénta Yehovah, ntùm ndà Nufen z’a ghete mhaṅ o là.—Esaya 11:9; Héber 10:24, 25.

Har-Magédon a’ zi ntôge, nsitsha’ kaṅ nzi paradisi