• Nsi bam njoṅ matghamte fa ké, ke nda’ ze ntshù’ à? (1)
  • Num ke matghamte mayàm nke nkwate mbe bo b’a tse kristô à? (2)
  • A b’o tshùat’à ndùke kà ndèn benkristô tse nenùn à? (3-7)

1 Yesu na’ nto’te matghamte nenùn à ndà ntshù’. Ndùlala, mba num sénni, bon tsit bwȯn benntùn bo tamte ntù ta’ wut, mbe ghaghamte Yehovah Nsi nenùn nà b’a ntshù’. (Yohané 4:23, 24; Efésô 4:4, 5) Bibel tswite mbe benntùn ke’ yàm num fét nze netshùa bwe nkwé yôg.—Matio 7:13, 14.

2 Bibel lo tshob mbe ghazi’te nu i à’ zi nkwù, ntswite kebwô mba ba mat tse, to’ ne ke ntsho ntùm ntse’te benkristô be nda’nda’. Benntùn ke nsi tag tà ke sonṅte benkristô ndù bo tam à njam bo, ke b’a njam Kristô. (Matio 7:15, 21-23; Mfa’ 20:29, 30) A ju z’a ghù kà be nke njen nzenze matghamte, tse bo ke ntsiaṅ wut tshob, ntse’te benkristô là. A be bag à bin lèn benkristô tse nenùn à ndùke?

3 Keki ndùb z’a b’a nda’ ze benkristô tse nenùn nà b’a ko’ nkôni nenùn bo ghù netèt bo là. (Yohané 13:34, 35) Bo ke’ zi’te nekwate mbe nzwit yub, ke ngub wut yub lo tshùa tse tsemo’ benntùn. Bo ke’ be tswite yub mba neke mbàn ghùnngô. (Mfa’ 10:34, 35) Ndùlala, bo ke’ be lo’ bag num ntsho. Benkristô tse nenùn ke ndo’ wut tshob à mbà bon ta’ mèn nà.—1 Yohané 4:20, 21.


Benkristô tse nenùn ghù nkôni netèt bo, nke nku’ni Bibel, mbén nke nsoṅ nkùn mebwô Nufen Nsi

4 Mo’ keki a be num benkristô tse nenùn nà b’a mbe Bibel b’a ju ndùb mbwe bo. Bo bam mbe Bibel b’a tshob Nsi mbèn ngù bamntù num ju a tshob là. (Yohané 17:17; 2 Timôtio 3:16, 17) Ntshob Nsi ta njoṅ bo ntshùa nkwate, ke mat benntùn nyiaṅtu lo. (Matio 15:1-3, 7-9) Bo num nkaktùn nefa’ ju ze Bibel tshob là, njoṅ le’ fa, ntùm yôg sobe. Ndùlala, bo ke’ be tshob ntshob Nsi nèn nke mfa’ à ju ghua.—Tito 1:15, 16.

5 Matghamte ze nenùn ghù mba nefà nku’ni lèn Nsi. (Matio 6:9) Yesu lo ghù ndù tsemo’ benntùn lèn lén Nsi, Yehovah. A bwô ndù mba benkristô tse nenùn ke ngù à be ndùla. (Yohané 17:6, 26; Roma 10:13, 14) Benntùn tse bo be mbaṅ o, nke nsoṅ tsemo’ ben lèn Nsi b’a bà we?

6 Benkristô tse nenùn ghù neke nsoṅ benntùn Nufen Nsi. Yesus lo ke ngù ndùla. A lo ke nsoṅ benntùn ju ze Nufen be yi là. (Lukas 8:1) A lo tshob ghazi’te nu i ndù bo ke nsoṅ be yen nu là num njoṅ nsitsha’ fa. (Matio 24:14; 28:19, 20) Benkristô tse nenùn num mbam ndù nda’ Nufen Nsi bèn zi lo’ fite mba ntswe mebwô tse nenùn se’ yi num nsitsha’a.—Yobkwi 146:3-5.

7 Ghazi’te nu Yesus ke’ ghù nelo’ bag num sàm ju ntùm yen njù kebwô li. (Yohané 17:16) Bo ke’ be so wut tshob ntùm tshunu nkùnkù, mba neke nto’ num ndiaṅ ndùb. Bon gha kuzin, ba ngùninu, mba ba nkwatenu kebwô ts’a be ntùm njù là. (Yakobo 1:27; 4:4) O ku’ni nela’te ta’ ntse’te ghaghamte Nsi z’a ghebte mbaṅ o, ndù a ghù lén men nkeki matghamte nsi nenùn nà ké?