A bʼa tsiañde bag netsiañ zin num bumde ndùb léʼ tat Ghakwénta Yaweh Nsi yen nguʼ li.

BAG TSE TSE NDÙB

  • Ntshob bo neswade ntshobe: Ziʼde mbwô mat nemaʼ ngùtni ntshùa bo tànntù.

  • Manze nzenze nejuʼ nkùn: Lôde mba be benntùn bo nyàm tàn kuʼni netswide ben mfà num tànntù là.

  • Ntshob tèdlaʼ bo Ñwaʼni Nsi: Diag ju zʼa ghù kà Yésu tshob taʼ tà ntùm ngùtni ndù: “Kà bwôg” (Marko 5:36) Seʼ njuʼ Ntshob num Ñwaʼni Nsi léʼ fide nkebnjù ze tu i be mbe: “Nywimde nebam num vù nke mfà tànntù a ndùke?”

  • Laʼde netshañ: Léʼ Fide mvetnjù, yen mba Yona naʼ mbwôg faʼ bo fà yi là mbèn nkù tse là.

WE ZʼA KUʼNI NESEʼ À?

Mba welo. Netsho bʼa banban, nemaʼde nkàb keʼ be.

Yen njoñ nka zin fa mbèn ndôde taʼ laʼde netshañ mfà num tshag mbumde ndùb léʼ tat.