David a nga bi ayo’o nlem amu a nga simesan aval avé Yéhôva a nga volô nye

27:1-3

  • Éyoñ a mbe ésoé, Yéhôva a nga kôté nye anyu ngbwengbwem

  • Yéhôva a nga volô David na a kamane mintômba mié, a na, a wôé ours

  • Yéhôva a nga volô David na, a wôé Goliath

Jé é ne volô bia na, bi bi ayo’o nlem ane David?

27:4, 7, 11

  • Meye’elan

  • Ésaé nkañete

  • Ntabane bisulan

  • Ayé’é étam, a ayé’é ya nda bôt

  • E ve bôte bevo’o ngule nyul

  • E simesane avale Zambe a zuya a volô bia