Yéhôva a nga jô Job na a ye’elan asu Éliphaz, Bildad, a Tsophar

42:7-10

  • Yéhôva a nga jô Éliphaz, Bildad, a Tsophar na be ke be Job, a bo mimveane ba di’i nduan

  • Job a nga yiane ye’elan asu dap

  • Yéhôva a nga botane Job, éyoñ a maneya ye’elan asu dap

Yéhôva a nga noo Job bibotan amu mbunan a ôjibi wé

42:10-17

  • Yéhôva a nga vaa Job minju’u été, a bo na a beta bo mvo’é

  • Bemvôé be Job a bivuvumane bié bi nga zu ve nye ngule nyôl, amu a nga tôban abui minjuk

  • Yéhôva a nga bulane ve Job akume dé; a nga ve nye abime biôm a nga taté bi, tañe mebim mebaé

  • Job ba ngal, be nga su’ulane biaé bone befe awôm

  • Job a nga beta nyiñe tañ mimbu 140, a nga yen awuabañ dé