Ntili besam a nga bili beta nkômbane ya ve Yéhôva nya nya akéva amu a nga vaa nye “mesimba ya awu.” (Bs 116:3) A nga tyi’i na a zu ve Yéhôva akéva a zene ya jalé bengaka’a bese a nga bo Yéhôva, a tôé mame mese a nga yiane bo asu na a kañe Nye.

Ma kômbô ve Yéhôva akéva sondô nyi asu mam mevé?

Aval avé me ne liti na ma ve Yéhôva akéva?