Bi tame jô na bi ne tisone ya Jéricho. Tisone te é ne e nlame ya Canaan; bôte ya wôé ba kañe ki Yéhôva. Minga a ne jôé na Rahab a too tisone te.

Éyoñ a mbe ngone minga, Rahab a nga wô’ô be kañete aval avé Môze a nga sal évele mañ a bo na bone be Israël be kôlô nlam Égypte. A nga wô’ô fe aval avé Yéhôva a nga volô be na be dañe besiñe bap e bita. Éyoñe ji ke, a nga wô’ô na bone b’Israël be ntoo fefele Jéricho!

Rahab a nga solé bone be Israël amu a nga be a buni Yéhôva

Nde alu éziñ, bone b’Israël bebaé be nga ke Jéricho na ba ke fombô avale tison é bôô. Ane be nga suane nda Rahab. Rahab ve nyiñili be e nda été na be lôt alu. Ane njô bôte ya Jéricho a nga wô’ô alu te ébiene na, bone b’Israël ba te zu fombô avale tison é bôô, a na be ne nda Rahab. Nde njô bôt a nga lôme bôte na be ke bi be. Rahab a nga solé be andile ya nda jé a kate bôte bete na: ‘Bôte mia jeñ ba be fo’o va, ve be kôlôya tison. Nge mia tôñe be avôl avôl, mii koane be.’ Ye wo yem amu jé Rahab a solé be?— Ane amu a buni Yéhôva, a yeme fe na Yéhôva é ve bone be Israël nlame ya Canaan.

Ôsusua na bôte bete ba kôlô nda Rahab, be nga ka’ale nye na éyoñe bé zu tyame Jéricho, bé nyii nye, be nyii fe nda bôte jé. Ye wo yeme jôme bôte bete be nga jô nye na a bo?Be nga jô nye na: ‘Nyoñ évele nkole ji, a tiñeti je e vundu wôé. Nge ô bo nalé, wôna, e bôte bese bé tabe nda jôé été bé nyiñ.’ Nde Rahab a nga bo fo’o ve avale be nga jô nye na a bo. Ye wo yeme jam é nga bobane mvuse ya valé?—

Yéhôva a nga nyii Rahab a nda bôte jé

Éyoñe bone melu me lôteya, bone b’Israël be nga wulu, be bômane nlam teke bo éduñ. Be nga bo nalé melu mesaman, be bômane nlam éyoñe jia môs ôse. Ve môse zañbwale, be nga bômane nlame biyoñe zañbwa. Ane bese be nga bete metyiñe yôp. Nde Yéhôva a nga bo na mimfine ya Jéricho mi sulane. Ve, nda é mbe é bili évele  nkol é tyii vundu, é nga li’i é tele ne bip! Ye ô lôô je fôtô?— Rahab a nda bôte jé be nji wu!

Jé nlañe Rahab ô ne ye’ele wo?— Rahab a nga buni Yéhôva amu a nga yé’é angôndô ya abeñe mam mfa’a wé. Wo fe ô yé’éya abui mam me fômbô’ô Yéhôva. Ye wo buni fo’o nye ane Rahab?— Bia yeme na wo buni nye!