Yésus a nga wu asu na bi nyiñ. Jean 3:16

Melu mela mvus awu Yésus, binga be nga ke fombô soñe jé, be nga viane zu ko je é to ékôkoé. Yéhôva a nga wômôlô Yésus.

Mvuse ya valé, a nga yené be minlômane mié.

Éyoñe Yéhôva a nga wômôlô Yésus a nji ve nye nyôle minsôn, a nga ve nye nyôle bi se ngule ya yen, avale nyi beéngele é ne. Beyé’é be Yésus be nga yene ane a bete yôp.

 Zambe a nga wômôlô Yésus a telé nye Njô ya Éjôé jé. Daniel 7:13, 14

Yésus a nga ve ényiñe jé na a ya’ane ntañ asu bôte bese. (Matthieu 20:28) Zambe a yi na bi bi ényiñe ya nnôm éto a zene ya ntañ ôte.

Yéhôva a nga tobe Yésus na a bo Njô ya si se. Yésus a bôte befe be ne zôsô b’aye jôé; bôte bete be ne 144,000. B’aye wômô miñwuan a ke nyiñe yôp été. Yésus a bôte 144,000 mfula’ane, be ne benyoñe ngabe ya Éjôé Zambe. Éjôé te é ne zôsô.Nlitan 14:1-3.

Éjôé Zambe te j’aye bo na si se é bo Paradis. Bita, mewôé me bôt, azoé a zaé bi man. Bôte bese b’aye nyiñe fo’o ve meva’ été.Besam 145:16.