Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Mame Kalate Zambe a kobô

Mame Kalate Zambe a kobô
 1. “Atata’a . . . ”

 2. 4026 Ô.É.J. Nkôman Adam

 3.  3096 Ô.É.J. Awu Adam

 4.  2370 Ô.É.J. Atata’a Ndône mendim

 5.  2018 Ô.É.J. Abialé Abraham

 6. 1943 Ô.É.J. Élate Zambe a Abraham

 7.  1750 Ô.É.J. B’akuane Joseph a bo ôlo

 8.  ôsusua 1613 Ô.É.J. Minju’u mi Job ôsusua

 9.  1513 Ô.É.J. Nkôlane ya Égypte

 10.  1473 Ô.É.J. Israël a nyine si ya Canaan éjôé Josué

 11. 1467 Ô.É.J. Memane ya nyoñane beta ngabe si ya Canaan

 12.  1117 Ô.É.J. Ntobane Saül ane njô bôt

 13.  1070 Ô.É.J. Zambe a ve David Éjôé a nga ka’ale nye

 14. 1037 Ô.É.J. Salomon a tebe njô bôt

 15. 1027 Ô.É.J. Memane melôñe ya temple ya Jérusalem

 16. bebé mbu 1020 Ô.É.J. Memane ya Jia Solomon

 17.  997 Ô.É.J. Israël a kabane ngap ébaé

 18.  bebé mbu 717 Ô.É.J. Memane ya nta’ane kalate Minkana

 19.  607 Ô.É.J. Ntyamane Jérusalem; atata’a nkeane minkôme Babylone

 20.  539 Ô.É.J. Cyrus a mane tyame Babylone

 21. 537 Ô.É.J. Bejuif be a bulane Jérusalem

 22. 455 Ô.É.J. Mimfine ya Jérusalem mi a beta lôñeban;  besondô mimbu 69 b’ataté

 23. Mvus 443 Ô.É.J. Memane ya ntilane Kalate Malaki

 24.  bebé mbu 2 Ô.É.J. Abialé Yésus

 25. 29 É.J. Yésus a duban;  Yésus a taté na a kobô ajô ya Éjôé Zambe

 26. 31 É.J. Yésus a tobe minlômane 12 mié; Ékate mame ya Nkôl

 27.  32 É.J. Yésus a wômôlô Lazare

 28.  Nisan 14, 33 É.J. Awu Yésus(Nisan a nyoñe ngape jia ya ngone Lale a nyi ya ngone Nyini)

 29. Nisan 16, 33 É.J. Yésus a wômô soñ

 30.  Sivan 6, 33 É.J. Pentecôte; mbamba nsisim a sôébane minlô beyé’é (Sivan a ne ngabe ya ngone Tane a nyi ya ngone Samane)

 31. 36 É.J. Corneille a bo Kristen

 32.  bebé mbu 47-48 É.J. Dulu ôsu ya nkañete Paul

 33. bebé mbu 49-52 É.J. Dulu baa ya nkañete Paul

 34. bebé mbu 52-56 É.J. Dulu lale ya nkañete Paul

 35.  bebé mbu 60-61 É.J. Paul a tili bekalate a to mbôk e Rome

 36.  ôsusua 62 É.J. Jacques monyañe ya nyia wua Yésus a tili kalate wé

 37.  66 É.J. Bejuif ba sise njoñe na be kateya éjôé ya Rome

 38. 70 É.J. Beromain be nga tyame Jérusalem a temple wé mbu

 39.  bebé mbu 96 É.J. Jean a tili kalate Nlitan

 40. bebé mbu 100 É.J. Jean, susu’a nlôman ô nga li’i, a nga wu