Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Miñye’elane ya Bible asu bongô

Atata’a ya ngabe 8

Atata’a ya ngabe 8

Yéhôva a nga botane Salomon abui; a nga ve nye étua fek a beta mvome ya lôñe temple, ve Salomon a nga lume Yéhôva mvus ôte’ete’e ôte’etek. Nge ô ne mbiaé, liti’i mone wôé avale mbia mewoso me nga bo na Salomon a kandan a Zambe. Be nga kab éjôé, a mbia bejôô be nga tindi ayoñ évus ékaña’a. Be nga taté fe na ba tibili a wôé bekuli mejô be Yéhôva. Jézabel a nga soo évus ékaña’a Israël (meyoñ awôm). Ayoñ Israël e nga nyiñ mbia biyoñ. Ve abime bôt éziñ e nga ke ôsu a kañe Yéhôva, ane Njô bôt Josaphat a nkuli mejô Élie.

NGABE NYI

ÑYE’ELAN 44

Temple asu Yéhôva

Yéhôva a nga kañese meye’elan me Salomon, ane a nga botane nye abui.

ÑYE’ELAN 45

Éjôé ja kandan

Bone b’Israël abui be nji beta kañe Yéhôva.

ÑYE’ELAN 46

Meve’ele ya Nkôle Carmel

Za ne nya Zambe? Ye Yéhôva? Ye Baal?

ÑYE’ELAN 47

Yéhôva a nga ve Élie ngule nyul

Ye wo simesane na nye fe a ye ve wo ngule nyul?

ÑYE’ELAN 48

Mone nkuse minga a wômô

Mesimba mebaé môse wua!

ÑYE’ELAN 49

Yéhôva a foñôsô Jézabel

Jézabel a nga bôndé fe’e ya wôé Naboth amu a nga kômbô wôlé nye afup! Yéhôva a nga yen abé dé.

ÑYE’ELAN 50

Yéhôva a kamane Josaphat

Mbamba Njô Josaphat a nga ye’elane Zambe éyoñe besiñe bé be nga jô na ba zu wosane Juda.